Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka gadonačelnika objavljuje natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za  lokaciju u k.o.: Kozala.

LOKACIJA U K.O. KOZALA

  • prodaja zemljišta označenog kao k.č. 818/2 u k.o. Kozala
  • ukupna površina zemljišta: 18,84 m²
  • zona i namjena zemljišta: 3 (treća), stambena (1-3 stana)
  • početna kupoprodajna cijena zemljišta: 265,00 kn/m²
  • ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 4.992,60 kn
  • nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

Osnovni uvjeti natječaja:

Ponude
u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se do 15. siječnja 2021. godine do 11.00 sati.
Svaka ponuda mora imati potpisanu izjavu o prihvaćanju natječajnih uvjeta koja je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Javno otvaranje ponuda
održat će se na dan predaje ponuda u 12:00 sati u zgradi Titov trg 3, Rijeka, soba 515. Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.
Natječajna dokumentacija podiže se na adresi Titov trg 3, sala za sastanke u prizemlju, uz predočenje dokaza o izvršenoj uplati iznosa od 1.000,00 kn, na račun HR3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj HR68 7242-OIB-515.
Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 209 438.