Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel donio je na svom redovnom kolegiju Odluku o uređenju karantene za turiste koja će biti na raspolaganju naredna dva mjeseca. Na kolegiju je predstavljen i nastavak aktivnosti programa društveno poticane stanogradnje POS Martinkovac.

S obzirom na to da su temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz lipnja 2020. godine o postupanju za vrijeme pandemije COVID-19, kod pojave bolesti kod gostiju smještenim u turističkim objektima, regionalni i lokalni stožeri civilne zaštite i jedinice područne i lokalne samouprave dužni osigurati izolaciju za goste, čija klinička slika ne zahtjeva hospitalizaciju, kao i organiziranu karantenu/samoizolaciju za zdrave kontakte gostiju, Grad uredio je karantenu za turiste koja će biti na raspolaganju naredna dva mjeseca.

Karantena za zlu ne trebalo

Komentirajući obvezu uređenja karantene gradonačelnik Obersnel je kazao kako su izbori prošli pa je prestao i interes za aktivnosti Stožera. „Ljudi koje smo navikli gledati u uniformama i koji su iskakali kao iz paštete na svim medijskim nastupima, više nema. Nacionalni stožer je bez nekog posebnog mobilizacijskog akta ili odredbe, obavezu osiguranja karantene prebacio na jedinice lokalne i regionalne samouprave”.

Gradonačelnik je kazao kako je obilazio poslovne subjekte kako bi našao odgovarajući objekt za karantenu na području Grada Rijeke. Prostor je pronađen, a Grad će za njega platiti najam, čime se osigurala njegova raspoloživost u razdoblju od dva mjeseca, počevši od 25. srpnja 2020. Za osobe u izolaciji osigurano je 16 dvokreventnih i trokrevetnih soba, te dvije sobe za osoblje i druge namjene. Također, za potrebe cjelokupne organizacije rada karantene sklopljeni su ugovori o djelu s dvjema sanitarnim inženjerkama. U provedbu su uključene partnerske organizacije, pa će zdravstveno stanje osoba u gradskoj karanteni pratiti liječnici Doma zdravlja PGŽ, a za dio pomoćnih poslova po potrebi bit će osigurana i zaštitarska služba. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka pružit će usluge opskrbe hranom, Društvo Crvenog križa PGŽ nabavit će navlake za madrace, KBC Rijeka pružiti usluge održavanja higijene rublja, a udruga Terra zbrinjavanje infektivnog otpada. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ pripremio je detaljan protokol o postupanju u gradskoj karanteni, opis potrebnog smještajnog kapaciteta i opremanja smještajnih jedinica, postupak prijema u karantenu, komunikacije osoblja i izolanata, postupak opskrbe i raspodjele hrane izolantima, praćenja zdravstvenog stanja izolanata, kao i održavanja higijene prostora, rublja i površina

“Očekivali smo da se u to uključi i Županijski stožer, no od njih smo samo usmeno dobili stav da oni nisu zainteresirani za uređenje jedne karantene za područje cijele županije, pa će Grad Rijeka za organizaciju gradske karantene posegnuti u sredstva Proračunske zalihe”, kazao je gradonačelnik te dodao da ako netko izvan Rijeke misli da će tamo smještati svoje pacijente, to neće ići. Za uređenje karantene osigurano je 123.500,00 kuna.

Zapovjednik Hinko ManceŠto se provođenja mjera i odluka Nacionalnog stožera te preporuka HZZJZ tiče, zapovjednik Gradskog stožera Hinko Mance kazao je kako Direkcija za komunalno redarstvo Grada Rijeke i pripadnici postrojbe Civilne zaštite grada Rijeke kontinuirano provode dnevni nadzor. Dnevno se izvrši pedesetak nadzora okupljanja, posjedovanja i korištenje zaštitne opreme. Stanje je zadovoljavajuće i kod organiziranih javnih okupljanja nisu uočeni propusti. Nepridržavanje odredbi, prvenstveno nenošenja zaštitnih maski i nepridržavanje socijalne distance uočeno je u dane vikenda, prvenstveno u noćnima satima, u kafićima i noćnim klubovima, a zabilježena su i pojedinačna kršenja obveze nošenja maski u javnom gradskom prijevozu.

Sukladno odluci gradonačelnika sva upravna tijela gradske uprave izravni rad sa strankama svode na minimum, primarno putem telefona, pošte ili elektroničke pošte, a samo u iznimnim slučajevima u neposrednom kontaktu uz obvezno nošenje maski za lice  za sve stranke te službenike.

Izvješće o radu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

APOS Grada Rijeke provodi nacionalni program društveno poticane stanogradnje na području grada Rijeke te vodi brigu o naplati i otplati javnih sredstava za sve prodane stanove u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske i Grada Rijeke. U Agenciji je zaposleno pet osoba. Prema izvješću što ga je podnio ravnatelj Hrvoje Šćulac ukupni prihodi i primici Agencije u 2019.g. iznose 6.611.982 kn, a ukupni rashodi 6.678.296 kn, iz čega proizlazi manjak prihoda od 66.314 kn. Uz preneseni manjak prihoda i primitaka iz ranijeg razdoblja, ukupni manjak prihoda je koncem prošle godine iznosio 249.884 kn. Agencija je od svog osnutka do danas dovršila četiri projekta po modelu društveno poticane stanogradnje izgradivši oko 600 stanova.

Hinko Mance, Mladen Vukelić, Zdravko Ivanković i Snježana Skočilić

Hinko Mance, Mladen Vukelić, Zdravko Ivanković i Snježana Skočilić

Što se tiče realizacije projekta gradnje višestambenih građevina po programu društveno poticane stanogradnje POS Martinkovac I.faza, s ukupno 90 stanova, Šćulac je kazao kako je pokrenuta izrada novog koncepta i Idejnog projekta, s obzirom na to da su prethodna dva natječaja poništena jer su ponude bile veće od planiranih. Provedeno je tehničko savjetovanje, istraživanje tržišta i procjena troškova gradnje na bazi projektantskog troškovnika te pokrenuta izmjena lokacijskih dozvola, koje su potrebne za objavu postupka javne nabave za izradu glavnih projekata i građevinske radove. U lipnju ove godine donesena su Rješenja o izmjeni lokacijskih dozvola, a u srpnju objavljeno javno nadmetanje u postupku javne nabave male vrijednosti za izgradnju višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije. Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 54.508.800,00 kn s PDV-om. Ta je vrijednost dobivena temeljem podataka iz idejnih projekata, procjene troškova građenja na bazi projektantskog troškovnika, studije isplativosti te podataka iz dokumentacije prethodnih postupaka javne nabave. Shodno tome Grad Rijeka i APOS sklopit će novi Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji ovog projekta na Martinkovcu.

Osim Martinkovca, Agencija je u potrazi za novim lokacijama pa je u tijeku izrada arhitektonsko urbanističke studije na novoj potencijalnoj lokaciji za gradnju stanova po programu POS-a na Zametu, kazao je Šćulac.

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke uspješno odradila 2019. godinu

Na području grada Rijeke djeluju Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Dobrovoljna vatrogasna društva Sušak-Rijeka i Drenova, kao i profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu Luke Rijeka d.d. i 3. maj Brodogradilište d.d. Rijeka. Sve postrojbe udružene su Gradsku vatrogasnu zajednicu Rijeka. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke je obavljala svoju temeljnu djelatnost gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine, sudjelovala u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara te nastavila rad i aktivnosti u cilju povećanja operativnosti i podizanja nivoa zaštite od požara u gradu Rijeci. U Postrojbi je tijekom 2019. bilo zaposleno prosječno 140 radnika na vatrogasnim poslovima i 3 radnice na administrativnim poslovima. Prosječna starost zaposlenika je 43 godine. Postrojba je u 2019. godini izvršila ukupno 1365 intervencija. Na području grada Rijeke izvršeno je 1124 intervencija, u „riječkom prstenu” 238, a pružena je ispomoć van područja djelovanja pri šumskim požarima u Senju i Šibeniku i sanaciji izlijevanja opasne tvari u Rabu. Na području grada Rijeke bilo je 325 požara i 763 tehničke intervencije, od kojih je 302 osiguranja hitnih helikopterskih medicinskih letova, te 31 ostale intervencije (izvidi, intervencija bez učešća ili lažne dojave). Javna vatrogasna postrojba organizirala je tradicionalno memorijalno natjecanje „Riječke vatre” na kojem je nastupilo 50 natjecateljskih ekipa iz zemlje i inozemstva.
Uz navedene aktivnosti i intervencije izvršeno je 27 preventivnih osiguranja kulturnih i sportskih manifestacija koje su se tijekom godine održavale u Rijeci. Ukupni prihodi i primici u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 28.326.171 kn, dok su rashodi izvršeni su u iznosu od 28.318.572 kn. Ostvareni višak prihoda zajedno s prenesenim viškom iz prethodne godine raspoređen je za troškove nabave opreme i troškove rada JVP.
U strukturi ostvarenih prihoda najzastupljeniji su prihodi iz proračuna u iznosu od 22.406.635 kn, odnosno s udjelom od 72,4% (opći prihodi i prihodi za decentralizirane funkcije). Od tog iznosa 70,7% čine prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima kojom je utvrđeni minimalni financijski standard za JVP Grada Rijeke 15.851.974 kn. Preostalih 29,3% su prihodi iz Proračuna Grada Rijeke za dio iznad minimalnog državnog standarda.

Novi – stari zapovjednik

Nakon provedenog natječaja za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe na koji su se javila dva kandidata, od kojih su oba zadovoljavala uvjete, dosadašnji zapovjednik Hinko Mance ponovno je imenovan zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke na mandat od pet godina. Temeljem Zakona o vatrogastvu taj se prijedlog upućuje Županijskom vatrogasnom zapovjedniku Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije na prethodnu suglasnost.

Nepovratne subvencije organizatoru nautičkog sajma na području grada Rijeke

Grad Rijeka objavio je Javni poziv za financijsku potporu za pokriće dijela troškova organizacije nautičkog sajma u 2020. godini kako bi se osigurao nastavak tradicije održavanja nautičkog sajma u području male brodogradnje, njegovo unapređenje te promocija Rijeke kao destinacije nautičkog turizma. Sredstva potpore iznose 50.000,00 kuna. U propisanom roku za prijavu na Javni poziv, pristigla je jedna prijava, prijavitelja Obrt Inspiro Lab, vl. Vedrana Babića iz Rijeke.

Financiranje romskog pomagača i pomoćnika za rad s učenicima romske nacionalne manjine

Osnovna škola Škurinje Rijeka obratila se Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo sa zamolbom za osiguravanjem podrške pomoćnika za rad s učenicima romske nacionalne manjine koji s učenicima radi nakon redovne nastave i romskog pomagača koji učenicima podršku pruža tijekom nastave. Riječ je o vrlo ranjivoj skupini djece – učenicima romske nacionalne manjine, od kojih se veliki broj upiše u Školu bez osnovnog znanja hrvatskoga jezika te s nedostatnim socijalnim vještinama. Kako bi se izbjegla potencijalna marginalizacija ove skupine djece koja su u povećanom riziku od školskog neuspjeha, preranog napuštanja sustava obrazovanja te društvene isključenosti, Grad Rijeka će financirati jednog romskog pomagača u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka u školskoj godini 2020./2021., na određeno, puno radno vrijeme i jednog pomoćnika za rad s učenicima romske nacionalne manjine na određeno, nepuno radno vrijeme (četiri sata dnevno). Sredstva za financiranje pomagača osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu u iznosu od 93.000,00 kn.

Izmjene i dopune Odluke najmu stanova

Potreba izmjene i dopune Odluke o najmu stanova proizašla je slijedom dopuna Zakona o najmu stanova. kako je pojasnila pročelnica Denis Šulina, izmjenama će se propisati prednost pod jednakim uvjetima zaštićenih najmoprimaca i zaštićenih podstanara u stanu koji nije u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, pred drugim zainteresiranim osobama prilikom davanja u najam stana u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Nadalje Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola propisana je institucija životnog partnerstva osoba istoga spola, kao formalna i neformalna, a koja je izjednačena s bračnom zajednicom, odnosno izvanbračnom zajednicom. Stoga se ukazala potreba da se Odluka izmijeni na način da se proširi i pobliže definira tko sve može biti član obiteljskog domaćinstva najmoprimca te na koji način dokazuje svoj status, pojasnila je Šulina.

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke najmu stanova objavit će se na web stranici Grada Rijeke radi provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u trajanju od 30 dana.

Pripreme za Muzej farmacije

Gradonačelnik je dao suglasnost za izvedbu ulaznog portala u Užarskoj ulici na broju 11, s prijedlogom uređenja pristupa budućem Muzeju farmacije Riječ je o slijepom odvojku Užarske ulice, koji vodi samo do ulaza u građevinu koja se uređuje za smještaj Muzeja. Uklonit će se postojeća i postaviti nova nadstrešnica nad ulaznim vratima, oblikovno prilagođena novoj funkciji prostora. Dio bočnog zida prizemlja zgrade na adresi Užarska 15 uredit će se kao živa zelena stijena. Ulazni portal činit će stilizirani prikaz zmije, zaštitnog znaka farmacije, i dvokrilna željezna vrata oblikovana primjenom motiva saća, a izvedbom kojih se podiže sigurnosna razina Muzeja.