Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel je na svom kolegiju govorio o dodatnim mjerama pomoći zakupnicima kojima je obustavljeno obavljanje djelatnosti te predstavio Prijedlog akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke.

Nove mjere pomoći zakupnicima kojima je obustavljeno obavljanje djelatnosti sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

„Mi smo prije mjesec dana donijeli mjere za pomoć poduzetnicima, a sve kako bi se poduzetnicima olakšao nastavak poslovanja i zadržavanja radnih mjesta u vrijeme pandemije korona virusa. Razlog donošenja navedenih mjera bila je želja da se paketom mjera pomoći adekvatno i pravovremeno reagira na novonastalu situaciju i omogući poduzetnicima okvir u kojem mogu planirati i poduzimati mjere za očuvanje likvidnosti i radnih mjesta svojih zaposlenika. U tom smislu donio sam Zaključak kojim se utvrđuje da se zbog daljnjeg razvoja pandemije virusa Covid 19, a u svrhu pomoći poduzetnicima za razdoblje od 1. studenog 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine,  umanjiti plaćanje zakupnine zakupnicima poslovnih prostora kao i korisnicima površina javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta kojima upravlja Grad Rijeka. Onima  s padom prometa od 40-60% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%; a onima s padom prometa od 60,01-100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%. Također je utvrđeno da će se korisnici površina javne namjene koji imaju postavljene privremene objekte i ugostiteljske terase osloboditi od plaćanja naknade za korištenje u periodu od 1. studenog 2020. do 31. prosinca 2020. godine. Dakle praktički iste mjere kakve smo već imali početkom godine. To će biti najmanje 700.000,00 kuna mjesečno manje u proračunu. U međuvremenu je i Vlada donijela nove odluke te najavila da će pokriti ove troškove poslovanja svima kojima je smanjen ili onemogućen rad. S obzirom na to da je nemoguće da se pomoć dobije iz dva izvora, pričekat ćemo dok ne vidimo što će točno definirati Vlada RH, jer ukoliko to Vlada bude pokrivala onda  neće morati Grad“, kazao je gradonačelnik.

Knjižarama i u 2021 umanjene zakupnine

Grad Rijeka od 2012. godine potpomaže sve zakupnike koji su imali sklopljene ugovore za zakup za djelatnost trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama, a s ciljem olakšanja poslovanja zakupnicima uslijed teške ekonomske situacije u gospodarstvu koja se najviše odrazila na nakladničko – knjižničarski sektor. Ovom mjerom umanjenja zakupnine u 2020. godini obuhvaćeno je sedam zakupnika koji u poslovnim prostorima obavljaju djelatnost trgovine na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama (Verbum nakladništvo i knjižarstvo d.o.o., V.B.Z. d.o.o., Školska knjiga d.d., Edit Rijeka, Amec Rijekatekstil d.o.o. – podzakupnik Znanje d.o.o., Paradox d.o.o. i Naklada val d.o.o.) i dva zakupnika koji u poslovnim prostorima obavljaju djelatnost trgovine na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama, aktivnost: trgovina na malo rabljenim knjigama (Vučinić Tomo, Ex Libris d.o.o.).

„Donio sam zaključak o nastavku provođenja pomoći putem smanjenja zakupnine knjižarama i antikvarijatima kako bi knjiga bila i dalje dostupnija svima.  Grad je kroz mjeru umanjenja zakupnine podupro navedene djelatnosti s iznosom od oko 7.700.000,00 kn što zapravo predstavlja iznos koji Grad u navedenom periodu nije uprihodovao s osnova zakupnine“, kazao je gradonačelnik.

Izmjene vezane uz Rebalans

Na kolegiju su prihvaćeni zaključci vezani uz rebalans  koji se odnose na Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu, Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu i Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini.

Također, usvojeni su zaključci o Prijedlogu programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, Prijedlogu programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu i Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, a koji su vezani uz donošenje Proračuna za 2021. godinu.

Prijedlog akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Rijeke – SECAP

Gradonačelnik je prihvatio i Prijedlog akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Rijeke – SECAP  za koji je nedavno završeno Savjetovanje i koji će se uputiti na Gradsko vijeće na razmatranje i usvajanje. Grad Rijeka je od 2009. godine potpisnik europske inicijative, Sporazuma gradonačelnika koji je 2008. godine pokrenula Europska komisija s ciljem uključivanja i pružanja podrške gradonačelnicima u postizanju klimatskih i energetskih ciljeva Europske unije. U listopadu 2015. godine službeno su se dvije inicijative, Sporazum gradonačelnika i Prilagodba gradonačelnika ujedinile u inicijativu Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju. Nova inicijativa podržava postizanje cilja smanjenja emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030. godine, prihvaćanje usvajanja integriranog pristupa radi ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i osiguranje pristupa sigurnoj, održivoj i dostupnoj energiji za sve. Gradsko vijeće je na sjednici 28. veljače 2019. godine donijelo Odluku o pristupanju Grada Rijeke Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju i obvezalo se da će smanjiti emisije CO2 na našem području za najmanje 40 % do 2030. učinkovitijom upotrebom energije i većom upotrebom obnovljivih izvora energije te povećati svoju otpornost prilagođavanjem posljedicama klimatskih promjena.

Obveza pristupanja je unaprjeđenje Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) u novu verziju plana koja nosi naziv Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) koji se fokusira na dugoročne utjecaje klimatskih promjena na područje lokalne zajednice, uzima u obzir energetsku učinkovitost te daje mjerljive ciljeve i rezultate vezane uz smanjenje potrošnje energije i emisija CO2. Glavni mjerljivi cilj SECAP-a je postići da predložene mjere rezultiraju smanjenjem emisije CO2 od najmanje 40 % u 2030. godini u odnosu na referentnu 2008 godinu.

Prijedlog akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke

Vandalizam i oštećenja gradske imovine, jedan je od učestalijih problema s kojima se susreću mnoge urbane sredine, pa tako i grad Rijeka. Vandali uništavaju komunalnu infrastrukturu, kradu se poklopci šahti, uništavaju klupe, oštećuje zelenilo, fontane, prometni znakovi, kulturna dobra i spomenici. Zamijećeno je i pojačano pisanje grafita po pročeljima zgrada, devastiranje i oštećivanje vozila javnog prijevoza i autobusnih čekaonica, vožnja skateboardima po pješačkim zonama, trgovima i skakanje po ogradama, zidićima i sličnim mjestima te njihovo oštećivanje, okupljanje i opijanje mladeži na javnim mjestima u kasnim noćnim satima, odnosno remećenje javnog reda i mira, onečišćavanje javnih površina, oštećivanje okolne imovine i onečišćenje parkova, igrališta, trgova u neposrednoj okolini škola.

Gradsko vijeće Grada Rijeke je 2019. godine donijelo Zaključak kojim je u cilju sprečavanja vandalskoga ponašanja na području Grada Rijeke potrebno donijeti Akcijski plan za sprečavanje vandalizma koji bi sadržavao mjere usmjerene na sprečavanje vandalizma će obuhvatiti različite mjere i aktivnosti:

  • u provođenju građanskoga odgoja posebna će se pažnja usmjeriti na razvijanje međuljudske i građanske ključne kompetencije;
  • tajnici mjesnih odbora i komunalni redari dužni su pojačano nadzirati pojavu novih grafita i oštećenja gradske imovine.
  • Građane je potrebno dodatno informirati o mogućnostima prijava svih oblik vandalizma na besplatni telefonski broj komunalnoga redarstva (0800 5100);
  • organizirati interventno uklanjanje grafita u roku od 24 sata od njihovoga uočavanja na imovini Grada, javnim površinama ili na zgradama komunalnih i trgovačkih društava i ustanova;
  • na zgradama čija će se pročelja obnoviti uz sufinanciranje iz gradskoga proračuna uvest će se obveza premazivanja zgrada zaštitnim premazom do tri metra visine; a Grad Rijeka kontinuirano će obavještavati medije o počinjenim oblicima vandalizma.

Grafiti na fasadiKomunalni redari i tajnici Mjesnih odbora bi, u skladu s Prijedlogom akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke, pojačano vršili obilazak i nadzirali pojavu novih grafita i eventualnih oštećenja na urbanoj opremi. Na temelju objedinjenih podataka izradila bi se baza podataka o vandalizmu koja će prikazivati koncentraciju vandalizma po Mjesnim odborima. Prema prikupljenim podacima, odredile bi se prioritetne lokacije za postavu nadzornih kamera za praćenje vandalizma.

Gradonačelnik je naglasio kako vandalizam čini problem koji svojim obuhvatom nije zanemariv, a u čijem suzbijanju građani mogu aktivno sudjelovati na način da sve nedozvoljene aktivnosti prijave na besplatni broj telefona 0800 51 00 ili putem  posebne rubrike web servisa „Gradsko oko“ koja će uskoro biti predstavljena javnosti.

Komunalno redarstvo u suradnji s nadležnom Policijskom upravom aktivno radi na rješavanju ove problematike na način da odmah po uočavanju štete prouzročene vandalskim činom, obavještava o tome nadležnu policijsku upravu kako bi poduzeli mjere u svojoj nadležnosti radi otkrivanja počinitelja. S obzirom da je samo sankcioniranje počinitelja otežano, kao jedno od rješenja nameće se provođenje edukacije s ciljem razvijanja svijesti o potrebi čuvanja gradske imovine već od najranije dobi i promicanje društveno odgovornog ponašanja.

Radi praćenja poduzimanja mjera utvrđenih Akcijskim planom gradonačelnik Grada Rijeke imenovat će koordinacijsko tijelo. Grad će također u okviru mjera za sprječavanje vandalizma raditi na pojačavanju javne rasvjete i postavljanju video nadzora na površinama javne namjene gdje je učestala pojava vandalizma. Na najizloženijim javnim površinama u gradu Rijeci postavit će se nadzorne kamere i druge odgovarajuće nove tehnologije, sukladno propisima kojima se uređuje privatna zaštita, u rokovima i dinamici ovisno o raspoloživim sredstvima proračuna Grada.

Kreće Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2021. godini

„Iako je realizacija prikupljanja sredstava spomeničke rente smanjenog obima, sredstva namijenjena za provedbu Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat bit će osigurana za 2021. godinu i nastavit ćemo s njegovom provedbom i u idućoj godini“, rekao je gradonačelnik. Programi s utvrđene Liste prioriteta mogu se sufinancirati u 40% ili 50% iznosu odnosno najviše u iznosu od 150.000,00 kn ovisno o broju dodijeljenih bodova. Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2021. godini bit će objavljen 3. prosinca 2020. godine u javnom glasilu i na web stranici rijeka.hr, a bit će otvoren za podnošenje prijava do 22. siječnja 2021. godine.

Raspisivanje Javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2021. godini odgođeno je za prosinac slijedom okolnosti nastalih kao posljedica epidemije COVID-19 te kako bi se prethodno sagledali ekonomski učinci obustave plaćanja spomeničke rente, odnosno smanjenje planiranih sredstava u Proračunu s izvora prihoda spomeničke rente što je rezultat odluke o odgodi plaćanja spomeničke rente u svrhu pomoći gospodarstvu s ciljem umanjenja negativnih ekonomskih posljedica, prevencije deficita te održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada Rijeke.