Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama određuje mjere koje bi se trebale primijeniti da bi se izbjegao, smanjio i/ili uklonio negativni, najčešće antropogeni, utjecaj na kvalitetu zraka, ozonski sloj i klimatske promjene te kako bi se ublažile negativne posljedice koje klimatske promjene mogu uzrokovati.

Svrha programa je određivanje odgovarajućih ciljeva i mjera najčešće po sektorima (prometni sektor, industrijski sektor, sektor opće potrošnje i pripadajući podsektori), prvenstva provođenja mjera, rokova izvršavanja, nositelja provedbe mjera kao i procjena sredstava za provedbu mjera i redoslijed korištenja sredstava prema prioritetnim mjerama i aktivnostima.

Tijela nadležna za izradu Nacrta Prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. (u daljnjem tekstu Nacrt Prijedloga Programa)

 1. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, 51000 Rijeka – nositelj izrade Programa
 2. DVOKUT ECRO d.o.o., Trnjanska 37,10 000 Zagreb – izrađivač Programa

Obuhvat Programa

Grad Rijeka

Popis propisa slijedom kojih se Nacrt Prijedloga Programa donosi

Članak 12. (stavak 1.) Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17,118/2018) propisuje predstavničkom tijelu velikog grada obavezu izrade Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama.

Program se izrađuje sukladno članku 53. stavku 5. Zakona o zaštiti okoliša  (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) za četverogodišnje razdoblje.

Program je usklađen s Planom zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine (NN 139/13) koji je na temelju članka 31. (stavak 2.) Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11), a u vezi sa člankom 10. (stavak 3.) Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), donijela Vlada Republike Hrvatske i Nacrtom Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070. (Bijela knjiga, MZOE, rujan 2017.)

Sudjelovanje javnosti osigurano je provedbom Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, članak 14. (NN 64/08).

Sažetak postupka koji se provodi vezano uz izradu i donošenje Programa (redoslijed radnji i sudionici u postupku)

 1. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem pokrenuo je izradu predmetnog Nacrta Prijedloga Programa koji izrađuje tvrtka Dvokut Ecro.
 2. Nakon izrade Nacrta Prijedloga Programa provodi se Javna rasprava, koja se sastoji od Javnog uvida i Javnog izlaganja Nacrta Prijedloga Programa u koji je uključena javnost i zainteresirana javnost.
 3. Nakon provedene Javne rasprave o Nacrtu Prijedloga Programa, obrađuju se pristigla mišljenja od kojih se sukladno mišljenju nositelja i izrađivača ista i ugrađuju u Program.
 4. Nacrt Konačnog Prijedloga Programa se upućuje Gradskom vijeću na donošenje odnosno usvajanje.
 5. Program se objavljuje u Službenim novinama Grada Rijeke.

Način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti na Nacrt Prijedloga Programa Program

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje započinjanje javne rasprave za Nacrt Prijedloga Programa. Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i usmenog izlaganja.

Za sve zainteresirane osobe osiguran je Javni uvid u Nacrt Prijedloga Programa u periodu od 02.do 31.05.  2019. godine:

 • u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, svaki radni dan od 8 do 16 sati
 • na web stranici: www.rijeka.hr
 • putem e-savjetovanja

Za vrijeme trajanja javne rasprave organizirano je Javno izlaganje Nacrta Prijedloga Programa dana 14.05. u 18 sati u Gradskoj vijećnici.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Nacrta Prijedloga Programa mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

 • predati u pismenom obliku, poštom ili putem urudžbenog zapisnika Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Titov trg 3,
 • upisivanjem mišljenja u Knjigu primjedbi,
 • putem elektroničke pošte na adresu urban@rijeka.hr
 • dati usmeno u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Tiskani Nacrt Prijedloga Programa nalazi se na porti Grada Rijeke, Titov trg 3, gdje se nalazi i Knjiga primjedbi u koju se mogu upisati komentari i prijedlozi.

Javna rasprava ostaje otvorena od 02.05.2019.  do 31.05.2019. godine. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u javnoj raspravi.