Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke objavio je Javni poziv korisnicima grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2021. godini.

O KOJIM SE OBJEKTIMA RADI?

Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara koja se nalaze na području kulturno povijesnih cjelina Groblja Kozala i Groblja Trsat u Rijeci, za djelomičnu ili cjelovitu sanaciju i obnovu grobnog mjesta.

TKO MOŽE PRIJAVITI PROJEKTE I PROGRAME?

Prijavu na ovaj Javni poziv može podnijeti isključivo korisnik grobnog mjesta koje se nalazi na Groblju Kozala ili Groblju Trsat, koji grobno mjesto koristi Temeljem rješenja, odnosno ugovora o korištenju grobnog mjesta s KD KOZALA d.o.o.
U slučaju kada ima više korisnika grobnog mjesta, Podnositelj prijave mora imati punomoć za zastupanje danu od strane ostalih sukorisnika grobnog mjesta.

KOJA JE DOKUMENTACIJA POTREBNA?

Za podnošenje prijave potreban je niz dokumenata vezanih uz korisnike i status grobnog mjesta izdanih od strane KD Kozala te troškovnici i potrebna mišljenja i uvjerenja izdana od strane nadležnog Konzervatorskog odjela. Točan popis potrebnih dokumenata dostupan je u Javnom pozivu.

ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave se podnose od objave poziva do 22. siječnja 2021. godine.

GDJE SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE?

Sve informacije vezane uz uvjete Javnog poziva i traženu dokumentaciju mogu se dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za kulturu, Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Korzo 16 te putem elektronske pošte kultura@rijeka.hr i ivana.mekelenic@rijeka.hr ili na broj telefona 051/209-250 i 051/209-555.