Nakon detaljno provedene analize i predloženih različitih modela, izabran je model prikupljanja komunalnog otpada u višestambenim zgradama na području Rijeke.

Prema zaključku gradonačelnika donesenom na 26. gradonačelnikovom kolegiju, utvrđeno je kako će se otpad u višestambenim zgradama prikupljati u nadzemnim spremnicima velikih kapaciteta od 2 do 4 m3, uz mogućnost kombinacije tehnologija iz ostalih predloženih modela kada je to potrebno zbog urbanističkih specifičnosti pojedinih područja grada Rijeke.

Kako je istaknula direktorica Komunalnog društva Čistoća Jasna Kukuljan, prednosti predloženog modela su višestruke s obzirom na to da se radi o modularnim metalnim spremnicima (zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za  papir i karton te žuti za plastiku te metalnu i višeslojnu ambalažu), što uz vrlo prihvatljivo vrijeme implementacije u trajanju od 12 do 18 mjeseci, omogućuje lako i sigurno premještanje i/ili nadograđivanje u slučaju potrebe za većim brojem spremnika uz minimalne operativne troškove. Spremnici su vatrootporni te zaštićeni od prevrtanja i vremenskih nepogoda, kao i širenja neugodnih mirisa, a onemogućen je i pristup štetočinama. Također, zaštićeni su od neovlaštenog korištenja.

U Rijeci će biti postavljeni nadzemni spremnici velikih kapaciteta

U Rijeci će biti postavljeni nadzemni spremnici velikih kapaciteta

Korisnici mogu pristupiti spremnicima pomoću kartice ili ključa, a spremnici za miješani komunalni otpad imaju ugrađen mjerni sustav za praćenje predane količine otpada od strane korisnika. S obzirom na to da se radi o spremnicima većih kapaciteta, bit će postavljeni rjeđe nego postojeća mreža spremnika koji imaju zapreminu od 1,1 m3, no s druge strane, radi se o spremnicima koji zahtijevaju i manje operativne troškove, budući da ih može prazniti sam vozač.  Preliminarna okvirna procjena troška implementacije za model iznosi 65,5 milijuna kuna, dok se procjenjuje kako bi godišnji troškovi održavanja iznosili 2,5 milijuna kuna.

Predstavnici Grada Rijeke i KD Čistoća nakon višemjesečne analize predložili su četiri modela prikupljanja komunalnog otpada u višestambenim zgradama, s time da jedan model ima dva podmodela, koji su u sredinom listopada prezentirani i Gradskim vijećnicima.

Gradonačelnik Filipović: Izabrani model optimalan je za Rijeku

„Odlučili smo se za ovaj model, smatrajući da je optimalan za Rijeku jer se može implementirati u predviđenom roku te je financijski najprihvatljiviji od predloženih modela. Pred nama je opsežan posao, kako u operativnom, tako i u financijskom smislu“, kazao je gradonačelnik Filipović, najavivši kako će na sjednici Gradskog vijeća u prosincu naći i prijedlog odluke o zaduživanju KD Čistoće za nabavku modularnih spremnika. Temeljem današnjeg zaključka gradonačelnika, Grad i KD Čistoća će utvrditi nove lokacije i modele zajedničkih spremnika.

26. gradonačelnikov kolegij

Pročelnica Odjela za komunalni sustav Maja Malnar i gradonačelnik Rijeke Marko Filipović

Napominje se da se zbog urbanističkih specifičnosti pojedinih područja Grada ipak ne isključuje mogućnost kombinacije tehnologija iz ostalih predloženih modela. Primjerice, određeni broj ukopanih i poluukopanih spremnika već je nabavljen od strane KD Čistoća i Grada Rijeke, uz korištenje sredstava iz europskih fondova te će se nabavljeni spremnici svakako iskoristiti u onim dijelovima grada gdje je to prikladno i najbolje rješenje za uspostavu odgovarajućeg sustava sakupljanja komunalnog otpada. Također, korisnicima u višestambenim objektima koji žele i imaju mogućnost smještaja spremnika u svojim prostorima i/ili dvorištima omogućit će se korištenje klasičnih spremnika zapremnine 1.100 litara.

Pročelnica Odjela za komunalni sustav Maja Malnar je podsjetila kako su analiza više modela te odabir optimalnog modela prikupljanja otpada u višestambenim zgradama proizašli iz Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, donesene na sjednici Gradskog vijeća u ožujku. Temeljem te odluke KD Čistoća, kao davatelj usluge, bila je obvezna u roku o šest mjeseci od stupanja na snagu Odluke predložiti mjerni sustav koji će točno izmjeriti udio korištenja svakog korisnika u slučajevima kada više korisnika koristi zajednički spremnik ili više zajedničkih spremnika.

Nadzemni spremnici za prikupljanje otpada_opis tehnologije

Nadzemni spremnici za prikupljanje otpada_opis tehnologije

Do sad podijeljeni spremnici obiteljskim kućama u 23 mjesna odbora

KD Čistoća već je započela s uvođenjem individualnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području grada Rijeke. Individualni sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva dodjelu vlastitih spremnika za otpad svim korisnicima, čime će se osigurati kontrola nad vlastitim otpadom, spriječiti neovlašteno korištenje spremnika, a očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih reciklabilnih frakcija uz povećanje kvalitete odvojenih vrsta otpada.

Veličina spremnika određuje se prema broju članova pojedinog kućanstva. Postoje dvije kategorije objekata koje se razlikuju prema načinu podjele spremnika. Radi se o kategoriji obiteljskih kuća, odnosno korisnicima koji žive u obiteljskim kućama do tri stana te višestambenim objektima, odnosno objektima s četiri i više stanova.

Što se tiče obiteljskih kuća, do sada su podijeljeni individualni spremnici u 23 mjesna odbora, odnosno podijeljeno je oko 24 tisuće spremnika, a do siječnja 2023. godine planiraju se podijeliti spremnici u preostalih 11 mjesnih odbora.

26. gradonačelnikov kolegij

26. gradonačelnikov kolegij

Program za mlade za razdoblje 2023.- 2030. upućen na javno savjetovanje

Na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću upućen je Nacrt prijedloga Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2023.- 2030. Svrha Programa je unaprjeđenje statusa mladih u Rijeci, između ostalog, uspostavom kontinuiranog dijaloga s mladima te nastavak mjerljivog praćenja provedbe politika za mlade u Rijeci.

Usvojena je i lista prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za provedbu Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2023. godini.

Ujedno je donesen i zaključak o umanjenju računa zakupnine zakupnicima koji nisu mogli obavljati djelatnost radi otklanjanja štete uzrokovane obilnom kišom 28. rujna 2022. godine. Do sada je odobreno umanjenje zakupnine za 13 poduzetnika koji posluju u gradskim poslovnim prostorima. Zahtjev za umanjenjem, odnosno oslobađanjem od plaćanja zakupnine, može se podnijeti do 30. studenog.