Grad Rijeka uprihodio je u prvih šest mjeseci ove godine 350.727.526 kuna. Kada se od viška prihoda oduzme iznos kratkoročnog kredita koji je korišten za premoštenje razlike u dinamici ostvarenja prihoda i rashoda, Grad Rijeka je za prvih šest mjeseci ostvario višak prihoda u iznosu od približno 9 mil. kuna, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Grad Rijeka je za prvih šest mjeseci ostvario višak prihoda u iznosu od približno 9 mil. kuna

Pojašnjavajući polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu gradonačelnik Vojko Obersnel je naglasio kako se je, kada je riječ o prihodima od poreza na dohodak, na žalost ostvarila tvrdnja koju je iznio prilikom usvajanja Proračuna za 2015.g., a to je da će izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak imati veliki negativni utjecaj na prihode jedinica lokalne samouprave. Prihodi od poreza na dohodak su u prvih šest mjeseci za 21 milijun kuna manji nego u istom razdoblju lani, što znači da će do kraja godine taj iznos biti udvostručen, odnosno iznositi preko 40 milijuna kuna. Ostvareni prihodi manji su za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prvenstveno zbog manjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak.

„Ni onda, niti sada nisam bio protiv porezne reforme koja rasterećuje poslovanje, ali uporno tvrdim, ne teret proračuna jedinica lokalne samouprave. Zakonodavac je trebao naći načina kako nadoknaditi sredstva koja će jedinice lokalne samouprave izgubiti izmjenama poreza na dohodak. To se nije dogodilo i gotovo je nemoguće nadoknaditi taj manjak. S obzirom na to da je riječ o smanjenim mjesečnim prihodima, Grad je bio prisiljen uzeti kratkoročne kredite radi održavanja likvidnosti“, rekao je gradonačelnik te dodao kako je već u donošenju Proračuna znatno smanjen dio rashoda, što će u konačnici osjetiti građani.
„Nismo htjeli dirati socijalni program, program decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, program širih javnih potreba osnovnog školstva, uz redovnu otplatu kreditnih obveza, osigurali smo sredstva za redovno poslovanje gradske uprave i ustanova – proračunskih korisnika te zadržali postojeći standard komunalne infrastrukture, ali smo morali odustati od nekih komunalnih zahvata. Smanjili smo plaće djelatnika gradske uprave i komunalnih i trgovačkih društava te bili prisiljeni povećati stopu prireza sa 12 na 15%, što nam je donijelo 6 milijuna kuna prihoda, ali da to nismo napravili, manjak bi bio još veći“.

Izvješće pokazuje kako je u prvih 6 mjeseci uprihođeno 350.727.526 kuna, odnosno 44% godišnjeg plana, dok ukupni rashodi iznose 320.919.611 kuna, odnosno 40% godišnjeg plana. Shodno tome višak prihoda iznosi 29.807.915 kuna. Ostvareni prihodi manji su za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prvenstveno zbog manjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak. No, s obzirom na to da je zbog potrebe premoštenja razlike u dinamici ostvarenja prihoda i rashoda, Grad u prvih 6 mjeseci koristio kratkoročni kredit kod poslovne banke, koji je koncem lipnja iznosio 20.926.613 kuna, nakon što se ostvareni financijski rezultat umanji za iznos korištenog kredita, proizlazi da je Grad Rijeka za prvih šest mjeseci ostvario višak prihoda u iznosu od približno 9 mil. kuna. Gradonačelnik je kazao kako su prihodi od poreza na promet nekretnina u prvom polugodištu ostvareni u iznosu od 13.045.446 kuna ili 71,3% godišnjeg plana, što je znak pozitivnog pomaka na tržištu nekretnina, koji na žalost još uvijek nije onakav kakav je bio prije nekoliko godina. Preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi 204.560.739,43 kuna.

Gradonacelnikov kolegij 9. rujan 2Sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača

Sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku godinu 2015./2016., Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, za dječje vrtiće drugih osnivača na području grada Rijeke. Redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancira se s mjesečnim iznosom po djetetu od 810,00 kuna, za cjelodnevni program ili s mjesečnim iznosom od 567,00 kuna za poludnevni program. Ovim natječajem predviđeno je povećanje sufinanciranja predškolske djelatnosti u vrtićima drugih osnivača, na način da se uz postojeći iznos, sufinancira svaki verificirani posebni program koji obogaćuje redoviti cjelodnevni ili poludnevni program, za još 5% na iznos programa. Također je predviđeno i dodatno sufinanciranje jasličkog programa, povećanjem sufinanciranja za 20% na cijenu redovitog cjelodnevnog, odnosno poludnevnog programa.
Na natječaj je pristiglo devet prijava vrtića koji su u mreži vrtića grada Rijeke. Temeljem provedenog natječaja, Grad Rijeka će Dječjem vrtiću Žirafa s podružnicom Žirafica, Dječjem vrtiću Mala Vila, Dječjem vrtiću Mali Princ s podružnicom Mala Sirena, Dječjem vrtiću Nazaret s podružnicom Mima, sufinancirati vrtićki program 810,00 kn po djetetu mjesečno, a za jaslički program 972,00 kn po djetetu mjesečno dok će se Dječjem vrtiću Maza- Krnjevo, Dječjem vrtiću Pinokio i Dječjem vrtiću Zlatan, sufinancirati vrtićki program sa 810,00 kn po djetetu mjesečno te Dječjem vrtiću Zvjezdica mira vrtićki program obogaćen jednim posebnim programom 850,50 kn po djetetu mjesečno.
Kako je pojašnjeno na kolegiju, navedeni vrtići samostalno utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja roditelja u cijeni njihovih programa, što otvara mogućnost drugačije određivanja cijene.

Gradonacelnikov kolegij 9. rujan 3Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u školskoj 2015/2016. godini

U školskoj 2015./2016. godini u 24 škola u Gradu Rijeci provodit će se program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada za učenike od 1. do 4. razreda. U cilju zaštite obitelji učenika slabijeg materijalnog statusa Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb preuzet će subvencioniranje dijela troškova rada učitelja koji izvode program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada od 2. do 4. razreda. Pravo na subvencioniranje dijela troškova rada učitelja u iznosu od 100,00 kuna mjesečno ostvaruju roditelji odnosno staratelji učenika koji će ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola temeljem rješenja Odjela, a sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Radi se o približno 500 učenika za koje će se u narednoj školskoj godini osigurati financijska sredstva u iznosu od oko 450.000,00 kuna, odnosno do kraja 2015. godine iznos od 150.000,00 kuna.

Nema zateznih kamata za kašnjenje plaćanja računa zbog problema s dostavom računa od strane poštanskog operatera

Kao i u prethodnim slučajevima, otplatama stanova, plaćanja poslovnih prostora, gradonačelnik Vojko Obersnel je prihvatio zaključak kojim se za plaćanje komunalne naknade, naknade za uređenje voda, spomeničke rente i naknade za korištenje javne površine, zbog problema s dostavom računa od strane poštanskog operatera, neće se obračunavati zatezne kamate zbog kašnjenja u plaćanju tih davanja za mjesece ožujak, travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2015. godine pod uvjetom da ih obveznici podmire zaključno s 31. listopada 2015. godine.

Skip to content