Rijeka je prvi veliki grad u Hrvatskoj koji je izradio procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, rečeno je na Kolegiju gradonačelnika. Nacrt procjene proslijeđen je Gradskom vijeću, no i prije konačnog usvajanja Stožer za zaštitu i spašavanje počeo je s organiziranjem postrojbi koje bi djelovale u slučaju potresa, najveće katastrofe koja može pogoditi Rijeku

Prema riječima pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i u upravu Mladena Vukelića, izrada procjene ugroženosti od katastrofa i velikih nesreća kojom se razrađuju moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, potrebna sredstva za zaštitu i spašavanje te njihova spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju, zakonska je obaveza. Ona je polazni dokument za izradu operativnih planova zaštite i spašavanja te civilne zaštite. Procjena sadrži i simulacije mogućih posljedica od izvanrednog događaja, uključujući i analizu najgoreg mogućeg slučaja (tzv. “the worst case”).

Zamjenik gradonačelnika Željko Jovanović, ujedno i načelnik Stožera za zaštitu i spašavanje za područje grada Rijeke, koji je nacrt procjene usvojio na svojoj posljednjoj sjednici, istaknuo je kako je Stožer već počeo s organizacijom postrojbe opće namjene i postrojbe za spašavanje iz ruševina prilikom potresa te će se uskoro provesti obuka 200-tinjak volontera. Naime, procijenjeno je da upravo potres, s obzirom na seizmički trusno područje, predstavlja najveću ugrozu za riječko područje, a organiziranjem postrojbi Rijeka će biti spremna za reagiranje prilikom eventualne prirodne nepogode.

Suglasnost za zaduženje Energu za nastavak plinofikacije
Gradskom vijeću proslijeđen je prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Energa u iznosu od 20 milijuna kuna potrebna za nastavak programa plinofikacije na području Rijeke i dijela Primorsko-goranske županije. Projekt će se provoditi u tri faze do 2012. godine, a uključuje izgradnju odorizacijske stanice s priključnim plinovodom, izgradnju distribucijske plinske mreže na području Gornjeg Zameta, dijela Srdoča, Pehlina te radne zone Kukuljanovo, kao i izgradnju novih ogranaka i priključaka na postojeću mrežu.

Prema riječima gradonačelnika Vojka Obersnela, program plinofikacije većim je dijelom vezan uz izgradnju kanalizacije mreže, pa će se istovremenim polaganjem dva cjevovoda smanjiti ukupni troškovi gradnje infrastrukture.

Gradskom vijeću upućen je i prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dodatno zaduženje Trgovačkog društva Rijeka sport zbog povećanih troškova izgradnje Centra Zamet u iznosu od 12.472.322,20 kuna. Povećani troškovi nastali su uslijed zahtjeva projektanata, a u cilju povećanja sigurnosti objekta, što je rezultiralo povećanjem količina materijala u čeličnoj krovnoj konstrukciji i armaturi, iznad prvobitno predviđenih parametara, kao i zahtjeva projektanta za poboljšanje uvjeta u Centru Zamet.

36. gradonačelnikov kolegij rujan 2010.

Potpore poduzetnicima i obrazovanju u deficitarnim zanimanjima
Odlukom gradonačelnika malim poduzetnicima odobreno je 127 tisuća kuna nepovratnih subvencija s ciljem potpore jačanju njihova konkurentnog nastupa na tržištu. Potpore su odobrene temeljem javnog poziva za dodjelu subvencija iz Općeg programa mjera poticaja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke. Dodjelom ovih subvencija iskorištena su sva sredstva predviđena za 2010. godinu, koja su rebalansom proračuna bila i povećana.

Grad Rijeka se i ove godine uključio u projekt stipendiranja učenika u deficitarnim zanimanjima. Tako će se, kao i protekle školske godine, osigurati sredstva za ovu namjenu u visini 40% učešća u 16 stipendija po 800,00 kuna, a što za 11 mjeseci iznosi 56.320,00 kuna.

Financiranje Regionalnog info-centra za mlade
Udruzi mladih Korak ispred iz Rijeke doznačit će se 110 tisuća kuna dobivenih od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koje je ta sredstva dodijelilo na temelju činjenice da isti projekt Grad Rijeka financira s 80 tisuća kuna.

Gradskom vijeću na usvajanje upućena je odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke. Kako je kazao gradonačelnik Obersnel, odluka je rezultat novih zakonskih rješenja, a njome neće doći do znatnijih promjena u plaćama zaposlenika te će postotak izdvajanja za plaće zaposlenika i dalje ostati na razini od 10%.