Gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu. Izvješće se zbog lokalnih izbora podnosi nešto kasnije nego inače, a kako je na kolegiju rečeno, ukupni prihodi proračuna iznose 749.657.349,43 kuna, dok su ukupni rashodi proračuna 778.975.869,01 kuna, pa manjak prihoda iznosi 29.318.519,58 kuna

Izvješće o proračunu Grada Rijeke za 2012.
Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu rađen je prema makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske prema kojima se očekivao blagi oporavak ekonomske aktivnosti i rast bruto domaćeg proizvoda od 2,5%. Nakon parlamentarnih izbora krajem 2011. godine i formiranja nove Vlade RH te su prognoze promijenjene te je očekivani rast BDP-a smanjen na 0,8% godišnje. Kako je pojasnio gradonačelnik Obersnel, prema procjenama Državnog zavoda za statistiku u 2012. godini je zabilježen pad BDP-a od 2,0% iz čega se može zaključiti da je pad gospodarske aktivnosti ipak bio veći od očekivanog.

Gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makroekonomski okviri se nisu bitno razlikovali od prijašnjih godina, a negativni trend od 2008. na ovamo nije zaustavljen, što se, uz nedostatak velikih investicija, loše gospodarsko stanje u okruženju, odrazilo na izvršenje proračuna Grada Rijeke.

Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Rijeke ostvareni su u iznosu 749.657.349,43 kuna ili 87,6% godišnjeg plana, dok ukupni rashodi i izdaci proračuna iznose 778.975.869,01 kuna ili 91,0% godišnjeg plana. Budući da u 2012. godini nije došlo do promjene negativnih gospodarskih trendova, pojedine vrste prihoda ostvarene su u iznosima manjim od očekivanih što je rezultiralo ostvarenjem manjka prihoda proračuna u iznosu 29.318.519,58 kuna.

3. kolegij srpanj 2013.

U strukturi ostvarenih prihoda u 2012. godini najveći je udjel prihoda poslovanja s udjelom od 87,5%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom 7,8% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom 4,6%. S obzirom na okolnosti, gradonačelnik je naglasio da je zadovoljan ostvarenim prihodima od poreza i poreza na dohodak na što su utjecale izmjene Zakona o porezu na dohodak. Što se tiče rashoda, unatoč mjerama štednje neki se troškovi nisu mogli smanjiti, odnosno njihovo smanjivanje bi dovelo do poremećaja u izvršenju socijalnog programa. „Čine se maksimalni napori, unatoč svemu zadovoljan sam s izvršenjem proračuna, budući da je ipak prisutan trend laganog porasta prihoda“, kazao je gradonačelnik. Izvješće je proslijeđeno Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Na kolegiju je prihvaćeno i Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. Godinu, Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2012. g. te Izvješće o ostvarenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2012. godinu.

3. kolegij srpanj 2013.

Osnivanje Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke
Odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne samouprave članovi Stožera imenuju se nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku 60 dana od dana njihova konstituiranja, na prijedlog gradonačelnika, a po prijedlogu službi koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovitom djelatnošću, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstva unutarnjih poslova te zdravstvenih ustanova.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Za načelnika Stožera imenovan je Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika, a za članove Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda zaštite i spašavanja Rijeka, Jasmin Brkljača, zamjenik načelnice Policijske uprave Primorsko-goranske, Hinko Mance, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Ankica Perhat, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Srđan Škunca, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Vladimir benac, pročelnik Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom i Zdenko Pleše, ravnatelj Direkcije za komunalno redarstvo Grada Rijeke.