Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvana je za utorak 29. lipnja 2021.g., s početkom u 11 sati, a održat će se u atriju Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku Rijeka, Strossmayerova 1.

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i37/21) sazivam konstituirajuću sjednicu
Gradskog vijeća Grada Rijeke

D N E V N I R E D

  1. Osnivanje izbor Mandatne komisije
  2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća
  3. Svečana prisega članova Gradskog vijeća
  4. lzbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
  5. lzbor Odbora za izbor, imenovanja razrješenja Gradskog vijeća.

Molimo članove Gradskog vijeća koji ne mogu biti nazočni konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća da o tome pravovremeno obavijeste na e-mail adresu: gradsko­ vijece@rijeka.hr ili mirna.pavlovic-vodinelic@rijeka.hr iii brojeve telefona 209 541 ili 209 539.

Napomena:
Članovima Gradskog Vijeća koji ne budu u mogu6nosti biti fizički nazočni konstituirajućoj sjednici zbog bolesti COVID-19 ili izrečene zdravstvene mjere samoizolacije, bit će omogućeno da uz prethodnu najavu (najkasnije do ponedjeljka 28. lipnja 2021. godine do 14,00 sati) sjednici prisustvuju s udaljenih lokacija korištenjem odgovaraju6e aplikacije.

Sjednica se može pratiti putem prijenosa Kanalu Ri odnosno putem interneta, na portalu Moja Rijeka.

Pročelnica Ureda Grada
Verena Lelas Turak