Na prijedlog Odbora za javna priznanja Nagrade Grada Rijeke za životno djelo za 2017.g. bit će dodijeljene prof. dr. sc. Stipanu Jonjiću i fra Serafinu Sabolu, posmrtno, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Gradonačelnik je prihvatio i Prijedlog odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka na tri javne ustanove i to na Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More uz zadržavanje zajedničke službe računovodstva u Dječjem vrtiću Rijeka.

U uvodnom dijelu kolegija gradonačelnik Vojko Obersnel dao je suglasnost za zaduženje trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o. Kako je pojasnila pročelnica Irena Miličević, tvrtka Rijeka plus je preuzimanjem komercijalnih djelatnosti vezanih uz parkiranje na području grada Rijeke od tvrtke Rijeka promet, preuzela i Ugovor o financijskom leasingu za javnu garažu u Kompleksu Dvoranskog plivališta na Kantridi. Riječ je o ugovoru s HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. Zagreb, slijednikom HYPO Leasinga. Suglasnost je dana na Aneks Ugovoru o financijskom leasingu kojim se otplata preostalog iznosa glavnice reprogramira i skraćuje rok otplate te uvodi ostatak vrijednosti u iznosu 2.355.000,00 EUR, kojeg će Rijeka plus isplatiti do 1. prosinca 2017. godine.

93. kolegij - Nagrade Grada Rijeke za životno djelo prof. dr. sc. Stipanu Jonjiću i fra Serafinu Sabolu

Nagrade Grada Rijeke za životno djelo prof. dr. sc. Stipanu Jonjiću i fra Serafinu Sabolu

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2017. godini

Predsjednica Odbora za javna priznanja Grada rijeke, Dorotea Pešić Bukovac je kazala kako je na poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke objavljen u siječnju pristiglo 5 prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, 8 prijedloga za dodjelu Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke” i 12 prijedloga za dodjelu Godišnje nagrade Grada Rijeke. Odlukom o javnim priznanjima godišnje se dodjeljuje jedna Nagrada Grada Rijeke za životno djelo, odnosno iznimno mogu se dodijeliti najviše dvije nagrade za navedeno javno priznanje. S obzirom na životna postignuća kandidata za javno priznanje te njihov doprinos u dugogodišnjem radu i promicanju ugleda i interesa Grada, Odbor za javna priznanja predlaže da se Nagrada Grada Rijeke za životno djelo u 2017. godini dodijeli dvojici kandidata, prof. dr. sc. Stipanu Jonjiću i fra Serafinu Sabolu, posmrtno.
Zbog iznimnog ugleda dr. Zlatka Tomašića, kojeg je za također Nagradu Grada Rijeke za životno djelo predložila Zajednica udruga Domovinskog rata, nakon rasprave na sjednicama Odbora, kontakata s predlagateljem te nakon dostavljene izmjene prijedloga, Odbor je jednoglasno predložio da se dr. Zlatku Tomašiću posmrtno dodijeli Zlatna plaketa „Grb Grada Rijeke“.

Odbor za javna priznanja predlaže da se Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke” dodijeli: Nenu Belanu & Fiumensima (Nenad Belan, Olja Dešić, Vedran Križan, Leo Rumora), prof. dr. sc. Antici Duletić-Načinović, dr. med., 203. topničko raketnoj brigadi protuzračne obrane HV, dr. Zlatku Tomašiću, posmrtno, Prirodoslovnom muzeju Rijeka, Centru tehničke kulture Rijeka i Sandru Vrancichu.

Godišnja nagrada Grada Rijeke dodijelit će se Borislavu Božić, izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, dipl. ing. arh., Mensuru Puhovcu i Olji Dešić, LP ROCK, Udruzi riječkih rokera šezdesetih, Borisu Roceu i Sari Kolak.

Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi i Informacija o provedbi mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi

Gradonačelnik Vojko Obersnel na Gradsko je vijeće uputio Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi. Riječ je o odluci koja uvodi dva nova uvjeta kojima se socijalni program širi: uvjet jednoroditeljstva i uvjet starije radno neaktivne osobe, čime se omogućuje ostvarivanje različitih oblika pomoći.
Nova pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković je podnijela izvješće o provedbi mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi u 2016.g. naglasivši kako je socijalnim mjerama bilo obuhvaćeno 6.276 kućanstava, s ukupno 15.771 članova, odnosno 8.925 korisnika. Među korisnicima, 11% je korisnika zajamčene minimalne naknade kojima je Grad sukladno zakonskoj obvezi osigurao podmirenje troškova stanovanja i obrok u pučkoj kuhinji, a ostalih 89% korisnika ostvaruje prava koja predstavljaju viši standard zaštite građana, po kojoj je Rijeka specifična u Republici Hrvatskoj.
Ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno 26.719.550,46 kuna, odnosno 2.994,00 kune po korisniku godišnje.

93. kolegij ožujak 2017.

Prihvaćen Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi

Sufinanciranje posebnih dežurstava primarne zdravstvene zaštite – pedijatara

Grad Rijeka je u financijskom planu za 2017. godinu osigurao 40.000,00 kuna za posebna dežurstva pedijatara – u dežurnoj ambulanti u Cambierievoj 7, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, kako bi primarna zdravstvena zaštita predškolske djece bila dostupna i subotom ujutro, jer to HZZO ne podmiruje.

Sufinanciranje nabave kombi vozila za mlade i studente s invaliditetom

Udruga za mlade i studente s invaliditetom PGŽ “ZNAM” još od 2006. godine provodi program prijevoza za studente i mlade s invaliditetom na području Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Prijevoz se koristi primarno za odlazak na fakultete, a u popodnevnim i večernjim satima za posjet kulturnim i društvenim manifestacijama. U prošloj je godini 8 studenata svakodnevno koristilo kombi vozilo za potrebe studiranja, dok je za ostale potrebe kombi koristilo 34 mladih osoba. Grad Rijeka je od 2006. godine od kad se program počeo provoditi, za program prijevoza izdvojio 863.000,00 kn, a u financiranju navedenog programa sudjeluju i Primorsko-goranska županija te Sveučilište u Rijeci.
Udruga “ZNAM” obratila se krajem prošle godine Gradu Rijeci, Županiji i Sveučilištu sa zamolbom za sufinanciranje nabave novog kombi vozila prilagođenog prijevozu osoba s invaliditetom, budući da se postojeće vozilo, zbog starosti često kvari. Sve su strane iskazale interes u sufinanciranju, s obzirom na to da su zajednički sudjelovale u nabavi postojećeg vozila 2004. godine pa će Grad Rijeka u tu svrhu iz proračuna izdvojiti do 150.000,00 kn.

Sredstva za uređenje 16-og kluba za umirovljenike i starije osobe

Vijeće Mjesnog odbora Sveti Nikola pokrenulo je inicijativu za osnivanjem kluba umirovljenika i starijih osoba na svom području, s obzirom na iskazane potrebe većeg broja žitelja starije životne dobi iz tog dijela grada za mogućnostima organiziranog provođenja slobodnog vremena. Vijeće se obratilo Gradu Rijeci sa zamolbom za dodjelu prostora i organizaciju klupskih aktivnosti u prostoru koji bi bio dostupan i slabije pokretnim osobama. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom za tu je namjenu odredio prostor u ulici Franje Čandeka 36 B/1, pa će se iz proračuna Grada za opremanje novog kluba za umirovljenike i starije osobe Turnić izdvojiti 70.000,00 kn. Inače, Grad Rijeka osigurava sredstva za pokriće režijskih troškova i troškova rada voditelja klubova i domaćica u svih petnaest klubova u iznosu od cca 700.000,00 kuna godišnje.

Podjela Dječjeg vrtića Rijeka

Dječji vrtić Rijeka kao javna ustanova u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja djeluje od 1991. godine. Posljednjom statusnom promjenom 1995. godine, osam samostalnih predškolskih ustanova spojeno je u jednu predškolsku ustanovu koja ima jedinstvenu upravu te obavlja djelatnost u pet centara predškolskog odgoja (Sušak, Maestral, Potok, Turnić i Zamet) koji u svom sastavu broje 31 podcentar predškolskog odgoja kao i u Kliničkom bolničkom centru Rijeka na lokalitetu Kantrida. Ukupan broj djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka uz tehničko i pomoćno osoblje je 485.
U pedagoškoj godini 2016./2017. u Dječji vrtić Rijeka je upisano 3.283 djece u 172 odgojno-obrazovne skupine, od čega 723 djece u 49 jasličkih skupina te 2.560 djece u 123 vrtićke skupine.
Upravo zbog ovakvog unutarnjeg ustrojstva i organizacije, rad Dječjeg vrtića Rijeka nije usklađen sa Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

Naime, Državni standard kao optimalnu veličinu dječjeg vrtića propisuje 17 do 20 odgojnih skupina redovitog programa ili 340 do 400 djece ukupno, odnosno za dječji vrtić s područnim odjelima 30 odgojnih skupina ili 600 djece, što Dječji vrtić Rijeka višestruko prelazi, što je ujedno i razlog za obvezatni preustroj i podjelu ustanove Dječji vrtić Rijeka.
Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke propisana je obveza statusne promjene Dječjeg vrtića Rijeka sukladno zakonu kojim se uređuju ustanove, zakonom kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnom standardu, na način da će se Dječji vrtić Rijeka podijeliti na šest ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja.  S obzirom na raspoloživa financijska sredstva i trenutno ispunjene preduvjete, u ovom trenutku moguća je podjela na tri javne ustanove i to na Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More uz zadržavanje zajedničke službe računovodstva u Dječjem vrtiću Rijeka.

Dječji vrtić Sušak imat će u svom sastavu podcentre predškolskog odgoja: Morčić, Galeb, Vežica, Veseljko i Pčelice s ukupno 28 odgojnih skupina (8 jasličkih i 20 vrtićkih) te prosječno 535 djece i 80-tak radnika.
Dječji vrtić More imat će u svom sastavu podcentre predškolskog odgoja: Đurđice, Bulevard, Kvarner, Delfin, Vidrice, s ukupno 28 odgojnih skupina (9 jasličkih i 19 vrtićkih) te prosječno 485 djece i 80-tak radnika.

Dječji vrtić Rijeka će svoj rad organizirati u četiri centra predškolskog odgoja s organizacijskim promjenama. Dječji vrtić Rijeka će dakle u svom sastavu brojati sveukupno 121 odgojnu skupinu u kojima će biti smješteno prosječno 2.135 djece, te će poslove obavljati 320-tak radnika.
Dječjim vrtićem Rijeka nastavit će upravljati postojeće upravno vijeće i ravnatelj, a upravu će činiti tajnik, dva samostalna referenta za kadrovske poslove, samostalni referent za opće poslove, samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara te referent zaštite na radu i zaštite od požara.
Računovodstveno-financijskim poslovima za sve tri ustanove upravljat će zajednička služba računovodstva koja će poslove obavljati za Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je koncem 2016.g. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu kojim je određeno je da se Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa po aktivnostima i korisnicima na prijedlog Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu utvrđuje po provedenom Javnom pozivu. Pristigle programe obradilo je Povjerenstvo i dalo prijedlog programa odnosno projekata i odobrenja financijskih sredstava, odnosno njihove raspodjele unutar prioritetnih područja sufinanciranja. Ukupno će se za programe tehničke kulture u 2017.g. izdvojiti 2.171.000,00 kuna.

Pokroviteljstvo Grada Rijeke nad manifestacijom „Rijeka Nautic Show“

Grad Rijeka bit će pokrovitelj petog „Rijeka Nautic Show-a“ koji će se održati od 22. do 24. rujna na prostoru Gata Karoline Riječke i Rive Boduli u organizaciji Zajednice tehničke kulture i suorganizaciji Primorsko – goranske županije, Lučke uprave, Hrvatske gospodarske komore i Turističke zajednice grada Rijeke. Uz financijsku i logističku potporu organizaciji ove sajamske manifestacije Grad Rijeka će iz proračuna izdvojiti 100.000,00 kuna za pripremu i realizaciju sajma.