Grad Rijeka objavio Natječaj za upis djece za narednu pedagošku godinu u DV Rijeka, More i Sušak.

Na temelju Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa te suglasnosti dječjih vrtića kojih je osnivač Grad Rijeka objavljuje se

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE
U DJEČJI VRTIĆ RIJEKA, MORE I SUŠAK
ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

Prijave za upis djece podnose se od 7. do 11. lipnja 2021. godine.

Informacije o programima, uvjetima i ostvarivanju prednosti pri upisu te načinu provođenja upisa iz Odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u predškolske ustanove Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu, nalaze se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More.

Lista reda prvenstva objavit će se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjih vrtića 29. lipnja 2021. godine.

Konačni rezultati upisa objavit će se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjih vrtića 12. srpnja 2021. godine.