U svrhu daljnje realizacije programa stambenog zbrinjavanja građana Rijeke, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene, objavljuje neformalni javni poziv građanima koji ispunjavaju uvjete utvrđene odredbama Odluke o najmu stanova i koji su zainteresirani za najam gradskih stanova, a ne nalaze se na Listi prioriteta za davanje stanova u najam.


Ovaj javni poziv građanima je neobvezujući, a objavljuje se u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje; na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Rijeka, Laginjina 11/A; na WEB stranici Grada Rijeke – www.rijeka.hr.

Pravo na iskazivanje zainteresiranosti za najam stana Grada Rijeke i popunjavanje upitnika ima državljanin Republike Hrvatske.

Zainteresiranost  za najam stana Grada Rijeke iskazuje se popunjavanjem upitnika. Uz upitnik se ne prilažu nikakve isprave i dokazi.

Upitnik o zainteresiranosti za najam stanova Grada Rijeke popunjava se i podnosi isključivo na obrascu.

Obrazac – Upitnik o zainteresiranosti za najam stana Grada Rijeke – se može podignuti u šalter sali Grada Rijeke na adresi u Rijeci, Titov trg 3, prizemlje, šalter br. 10 i 11, od 07. prosinca 2015. do 31. siječnja 2016. godine u vremenu od 9,00 – 15,30 sati, te na web stranici Grada Rijeke.

Popunjeni upitnici zaprimaju se u šalter sali Grada Rijeke na adresi u Rijeci, Titov trg 3, prizemlje, šalter br. 10 i 11, u razdoblju od 07. prosinca 2015. do 31. siječnja 2016. godine radnim danom od 9,00 – 14,00 sati ili putem pošte na adresu:

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene, s naznakom “UPITNIK O ZAINTERESIRANOSTI ZA NAJAM STANA GRADA RIJEKE” , Rijeka, Titov trg 3.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Direkciji za upravljanje objektima stambene namjene, Titov trg 3, soba 110, osobno, odnosno telefonom na br. 209-303, 209-341 i 209-351.

Temeljem zaprimljenih upitnika izvršit će se analiza prikupljenih podataka te će se rezultati dobiveni analizom primijeniti u planiranju daljnjih načina i projekata stambenog zbrinjavanja Grada Rijeke.

NAPOMENA: Na ovaj neformalni javni poziv ne trebaju se javljati osobe koje se nalaze na važećoj Listi prioriteta za davanje stanova u najam.

Skip to content