Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem najavljuje javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica koja će se održati od 24. lipnja do 25. srpnja 2016. godine. Javni uvid u Prijedlog Plana moguć je od 14. lipnja 2016. godine.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) te Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/16-01/46-75, URBROJ: 2170/01-15-00-16-4) od 7. lipnja 2016. godine, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Rijeku, objavljuje da će se održati

J A V N A R A S P R A V A O PRIJEDLOGU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SPORTSKOG PODRUČJA RUJEVICA
od 24. lipnja do 25. srpnja 2016. godine

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI – UPU SPORTSKOG PODRUČJA RUJEVICA

J a v n i u v i d u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica moguć je u zgradi Grada Rijeke, na adresi Titov trg broj 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, u periodu od 14. lipnja do 25. srpnja 2016. godine, svaki radni dan u vremenu od 8,30 do 15,30 sati, te na web stranici www.rijeka.hr.

Za sve zainteresirane osobe održat će se j a v n o i z l a g a nj e s obrazloženjem Prijedloga Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica na adresi:

DOM KULTURE PEHLIN, Minakovo broj 30, RIJEKA
dana 30. lipnja 2016.g. u 18,00 sati

Predstavnici Nositelja izrade će tijekom trajanja javne rasprave pružati dodatno tumačenje izloženog Prijedloga unutar uredovnog vremena za stranke: ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 8,30 do 13,00 sati, u prostorijama Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na adresi Titov trg broj 3.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave (zaključno s 25. srpnja 2016.g.):

dostaviti u pisanom obliku, poštom na adresu Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka, ili predati osobno na istoj adresi, u pisarnici, na šalter broj 1,
izjaviti u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu napisani čitljivo i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, te svi koji nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

TEKSTUALNI DIO PLANA:

Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost

KARTOGRAFSKI PRIKAZI:

1. Korištenje i namjena površina M 1:2000

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet M 1:2000
2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Elektroničke komunikacije M 1:2000
2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav M 1:2000
2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Vodnogospodarski sustav M 1:2000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:2000

4. Način i uvjeti gradnje M 1:2000

Skip to content