23. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvana je za četvrtak, 19. prosinca 2019. godine, u 9,30 sati.

U prilogu dostavljamo predloženi dnevni red sjednice, a uvid u materijale po predloženom dnevnom redu može se izvršiti na web stranici Grada Rijeke.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) sazivam
23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke za četvrtak, 19. prosinca 2019. godine u 9,30 sati, u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16

Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red:

 1. Izbori i imenovanja
  Napomena: materijal za ovu točku predloženog dnevnog reda dostavit će se naknadno.
 2. Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
 3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu
 4. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu
 5. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu
 6. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu
 7. Prijedlog plana raspodjele sredstva spomeničke rente za 2020. godinu
 8. Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 9. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
 10. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2020. godini
 11. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2020. godinu
 12. Prijedlog odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Rijeku
 13. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2020. godini
 14. Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2022. godinu
 15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu
 16. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
 17. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 18. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
 19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke
 20. a) Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje 2020. do 2022. godine
  b) Prijedlog plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 2020. godinu
 21. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke
 22. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke
 23. Prijedlog odluke o porezima Grada Rijeke

Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat,v.r.

Skip to content