Zaključkom Gradonačelnika od 29. rujna 2015. godine produžen je rok važenja Liste prioriteta za davanje stanova u najam za razdoblje od dvije godine, tako da Lista sada vrijedi od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2017. godine.

S obzirom na produženje roka važenja Liste prioriteta Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom objavit će neobvezujući javni poziv građanima koji ispunjavaju uvjete utvrđene odredbama Odluke o najmu stanova i koji su zainteresirani za najam gradskih stanova, a ne nalaze se na Listi.

Neobvezujući javni poziv građanima biti će objavljen:

→ u dnevnom tisku,
→ na oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje,
→ na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Rijeka, Laginjina 11a,
→ na WEB stranici Grada Rijeke – www.rijeka.hr

Podsjećamo, Grad Rijeka je na osnovu Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/11, 15/11 i 54/12) utvrdio Listu prioriteta za davanje stanova u najam važeću za razdoblje od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2015. godine.

Sve informacije o postupku dodjele stana u najam mogu se dobiti u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkciji za upravljanje objektima stambene namjene, Titov trg 3, te na tel. 209-341, 209-303.

Skip to content