Gradsko vijeće usvojilo je Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja višestambenih građevina po Programu POS-a na Donjoj Drenovi. Prihvaćene su i izmjene i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2010. te Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Rijeka sport d.o.o. za 2009. Na sjednici je donesena odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljskoj suradnji Grada Rijeke i Cetinja (Crna Gora) i zaključak o potpisivanju sporazuma o bratimljenju s kineskim gradom Qingdaoom.

Pojašnjavajući prijedlog plana koji obuhvaća neizgrađeni prostor smješten između postojeće nedavno izgrađene prometnice (Ulica Brce) i vangradskog zaštitnog zelenila, zapadno od zgrada izgrađenih za potrebe Sveučilišta u Rijeci, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, kazao je da je riječ o vrlo kvalitetnom i ekološki osjetljivom ambijentu, unutar kojeg bi trebale biti izgrađene 4 atipične zgrade, uklopljene u postojeći zeleni pojas sa 80-ak stanova. Detaljnim planom predviđena je i rekonstrukcija i dogradnja prometnica te infrastruktura s naglaskom na izgradnju odvodnje otpadnih voda.

posljednja sjednica Gradskog vijeća prije ljetne stanke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ime Kluba PGS-a vijećnik Dinko Beaković iznio je stav da će putem Vijeća MO Drenova inzistirati na izgradnji infrastrukture prije izdavanja uporabne dozvole za buduće objekte, naglasivši da je Drenova kao naselje zanemareno jer u njemu nema pošte, a postoji samo jedan bankomat, dok je stanje s prometnicama ocijenio katastrofičnim.

Gradonačelnik Obersnel je pojasnio da Grad ni na koji način ne može prisiliti banke i poštu da otvore svoje podružnice u svim dijelovima grada. Nabrojavši sve ono što je Grad izgradio proteklih godina kako bi se poboljšala kvaliteta stanovanja stanovnika Drenove, Obersnel ja kazao da treba razlikovati staru jezgru naselja, koja je odavno izgrađena, od novoizgrađenih objekata i prometnica gdje je koliko je to bilo moguće udovoljeno svim uvjetima struke.

Rasprava se povela i oko dopune Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja područja Vodovodne ulice, čiji će se rok morati produljiti za jednu godinu, budući da izrada konzervatorske podloge ugovorena s Ministarstvom kulture, Konzervatorskim odjelom u Rijeci kasni punu godinu dana. Pročelnik Srđan Škunca je pojasnio da je taj konzervatorski elaborat preduvjet za donošenje DPU-a, a bitan je i za iskazivanje određenog interesa investitora. Budući da je taj elaborat dostavljen u neslužbenom obliku upravo danas, Gradsko vijeće zaključilo je da se apelira na Konzervatorski odjel u Rijeci da se pri izradi dokumentacije pridržava ugovorenih rokova.
Na prijedlog vijećnika Marka Filipovića (SDP) koji je riječke konzervatore nazvao „najkonzervativnijim konzervatorima“ u Hrvatskoj i koji ne rade posao za koji su plaćeni, gradonačelnik Obersnel zadužen je da pripremi materijal za tematsku sjednicu vezanu za stanje u prostoru i odnos sa konzervatorima.

Prihvaćen je i Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2010. godinu, kao i izmjena detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava po granama sportova sportskim udrugama unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2010. godinu.

Izmjenama su, kao posljedica rebalansa proračuna, svim korisnicima sredstva smanjenja linearno za 5%. Prema riječima Roberta Zekića, predsjednika Riječkog sportskog saveza, s obzirom na pretpostavku da u narednim godinama neće biti moguće povećavati iznose koji se izdvajaju za sport, pristupit će se izradi novih Smjernica riječkog sporta za naredna dva olimpijska ciklusa, sukladno mogućnostima proračuna.

Vojko Obersnel

Gradonačelnik Obersnel je kazao da će se svi morati naviknuti na činjenicu da se vrhunski sport neće moći razvijati samo na teret proračunskih korisnika, dok je Ana Komparić Devčić naglasila da će se klubovi morati prilagoditi uvjetima financiranja kada se uđe u Europsku uniju, koji ne predviđaju financiranje kako se to radi sada, odnosno po dvanaestinama.

Gradsko vijeće prihvatilo je Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Rijeka sport d.o.o. za 2009. godinu u kojem je poslovanje sagledano kroz
ostvarenje usluga, broja zaposlenih, te ostvarenje financijskih pokazatelja poslovanja putem Bilance i Računa dobiti i gubitka. Revizorska tvrtka koje je obavila reviziju dala je pozitivno mišljenje na financijski izvještaj vezano za istinito i objektivno prikazivanje u svim materijalno značajnim odrednicama financijskog položaja društva na dan 31.12.2009. godine kao i rezultate njegovog poslovanja, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj

Raspravljajući izvješće o poslovanju TD Rijeka sport Hrvoje Burić (HDZ) je kazao da je izvješće namješteno, a da tvrtka Rijeka sport ima neku drugu svrhu od one koja je u stvarnosti navedena, naglasivši pritom da će izgradnjom stadiona na Rujevici koji će koštati 260 milijuna kuna, a koji nikome neće biti potreban, Grad nastaviti besmislena ulaganja dok nam nedostaju vrtići.
Predsjednica Gradskog vijeća dala je Buriću opomenu zbog iznošenja tvrdnji o kojima se ne raspravlja te uvredljivim riječima kojima je komentirao rad gradonačelnika.
Nikola Ivaniš je kazao da je njegova stranka (PGS) angažirala revizore koji su Izvješće ocijenili nelogičnim i netočnim zatraživši na uvid ugovor između TD Rijeka sport i tvrtke S Immorent Leasing kojem je Rijeka sport prodalo pravo građenja Centra Zamet.

Hrvoje Buric, Tomislava Zečević-Pedić

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio da smatra kako se ne bi trebalo olako nabacivati izrazima “namješteno” i “netočno”, te da ukoliko oba vijećnika raspolažu informacijama o kršenju zakona, neka se obrate državnom tužilaštvu ili MUPU-u. Što se tiče predmetnog ugovora, svaki ga vijećnik može dobiti na uvid, rekao je Obersnel.

Obersnel je najavio da sva trgovačka društva u vlasništvu Grada pa tako i Rijeka sport očekuje okretanje prema komercijalnim aktivnostima u smislu iskorištavanja slobodnih termina u objektima i pokretanje novih aktivnosti za koje je društvo registrirano.
Usvojene su izmjene Odluke o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke, kojim je utvrđeno da će, zbog gospodarske krize koja je utjecala i na punjenje gradskog proračuna, od iduće školske godine roditelji, osim troškova prehrane, snositi i dio troškova za rad učitelja koji izvodi program. Teret će se raspodijeliti tako da oni koji imaju više novaca i plaćaju više. Cijena usluge za roditelja-korisnika usluge koji ima prebivalište na području Grada, smanjit će se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60% a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su sva djeca upisana u program produženog boravka ili su polaznici razrednog odjela cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u školi te da su članovi istog obiteljskog domaćinstva.
Gradsko vijeće prihvatilo je izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke kao i Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2010. godini, prema kojoj će se iz decentraliziranih sredstava države izdvojiti 17,4 milijuna kuna, što je za gotovo 600 tisuća kuna manje nego protekle godine.

Ernest Cukrov, Vuk Prica

Na početku sjednice prihvaćen Prijedlog zaključka o prijenosu sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke na Multimedijalnom portalu Grada Rijeke Moja Rijeka (http://www.mojarijeka.hr/ ) pa su građani bili u mogućnosti pratiti sjednicu izravno putem Interneta.

Prihvaćena je odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljskoj suradnji Grada Rijeke i Prijestonice Cetinje (Crna Gora) i zaključak o potpisivanju sporazuma o bratimljenju s kineskim gradom Qingdaoom.
Gradsko vijeće imenovalo je Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice Lopača, čiji je predsjednik Milana Ivaniš, dr. stom, a članovi Karla Mušković, dr. med. i Rajko Miškulin, dr. med