Na području MO Škurinjska draga u Rijeci, na lokaciji Mihačeva draga sredinom ožujka 2021. započinju radovi na izgradnji Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica).

Europski fond za regionalni razvoj

Projektirano postrojenje je locirano na građevnoj čestici površine 5 636 m² smještenoj na lokaciji Mihačeva Draga, unutar građevinskog područja izdvojene namjene K3 poslovna – komunalno servisna, sukladno Prostornom planu uređenja grada Rijeke te Generalnom urbanističkom planu grada Rijeke.

Građenje i opremanje će obuhvatiti  izgradnju platoa na kojemu će biti smještena Hala za sortiranje sa postrojenjem, nadstrešnicu za spremanje baliranog reciklažnog materijala, vagu, te natkriveno parkiralište. Građevina će biti opremljena  vodovodnom i sanitarnom instalacijom, rasvjetom i električnim instalacijama napajanja te EKI kanalizacijom.

Izvođač radova je zajednica ponuditelja Tehnix d.o.o. ulica Braće Radića 35, Donji Kraljevec i Gp Krk d.d., Stjepana Radića 31, Krk.

Stručni i obračunski nadzor vrši Karloline Kling d.o.o. Lič 14, Lič

Ugovorni voditelj projekta Institut IGH d.d. Zagreb

Ukupna ugovorena vrijednost predmetne građevine sa pratećom infrastrukturom iznosi 33.566.257,43 kn sa PDV-om.

Planirani rok za izvođenje radova je 12 mjeseci.

Građenje se financira iz Proračuna Grada Rijeke za 2021. – 2022. godine, odnosno uz sufinanciranje od 85% iznosa, iz Strukturnih fondova – Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, prioritetna os Zaštita okoliša i održivost resursa.

Situacija na postojećem terenu