Agencija za društvenu poticajnu stanogradnju Grada Rijeke planira izgradnju POS-ovih stanova u naselju Srdoči, pod radnim nazivom POS Martinkovac II faza.

Razmatrana lokacija nalazi se na sjevernom dijelu kamionskog terminala na Srdočima, točnije na dijelu katastarskih čestica 1090/1 i 1071/11, k.o. Zamet. Čestice se nalaze unutar obuhvata Detaljnog  plana uređenja stambenog naselja Martinkovac  (SN 18/09, 51/13), koji sukladno tome definira položaj, maksimalne gabarite, pristupne ceste i ostale parametre projekta.

Planirana izgradnja predviđa tri višestambene  građevine, katnosti P+5.

Poziciju građevnih čestica pogledajte na karti označeno crvenom bojom.

Na priloženim prikazima označene su tlocrtne pozicije stambenih zgrada i najveće dopuštene visine istih. Građevine koje se planiraju graditi u programu POS-a gabaritima će biti znatno manje od maksimalno dopuštenih DPU-om. detalji budućih građevina biti će poznati nakon izrade projektne dokumnetacije.

Za sva daljnja pitanja možete se obratiti na Agenciju za društveno poticajnu stanogradnju Grada Rijeke, web: http://www.apos.hr/