U Salonu Grada Rijeke potpisana su za Grad Rijeku dva iznimno važna ugovora koji se odnose na projekte vezane uz uređenje bivše Upravne zgrade i tzv. “T – objekta”, dijela prostora bivše tvornice “Rikard Benčić”.

Ova dva ugovora koja se odnose na projekte vezane uz uređenje prostora bivše tvornice “Rikard Benčić” značajna su za razvoj i unapređenje kulturnih djelatnosti u Rijeci, istakao je na potpisu ugovora, gradonačelnik Grada Rijeke mr. sc. Vojko Obersnel. Zadovoljstvo mi je istaći da smo nakon dugih priprema i rješavanja formalno-pravnih vlasničkih obveza, konačno došli do potpisa ugovora kojim će se projektno riješiti zgrada “T – objekta”, garažni prostori i javne površine oko zgrade, rekao je Obersnel. U ovom projektu ravnopravno sudjeluje i Minstarstvo kulture Republike Hrvatske koje će, sukladno Ugovoru popisanom prošle godine s ministrom Vujićem, sufinancirati polovicu iznosa izrade projektne dokumentacije. Upravna zgrada Rikarda Benčića nije godinama održavana, niti su u njoj provođeni programi restauracije i zaštite kulturne baštine, a nadležne službe nisu o tome vodile brigu, rekao je Obersnel. Ovim će se ugovorom s Hrvatskim restauratorskim zavodom konačno započeti sustavno istraživati spomenička i umjetnička vrijednost zgrade.

Ferdinand Meder, ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu je istaknuo zadovoljstvo uspješnom i kvalitetnom suradnjom koju je Zavod do sada imao s Gradom Rijeka na restauratorskim istraživanjima u zgradi Filodrammatice. Naglasio je važnost sustavnog istraživanja tako značajnog spomenika kulture visoke umjetničke i arhitektonske razine kakvu ima bivša Upravna zgrada ex Rikarda Benčića. To je reprezentativni spomenik najviše rezine u Republici Hrvatskoj i drago nam je da smo dobili mogućnost projektirati obnovu zgrade.
Arhitekt Saša Randić je istaknuo da su i on i kolega Turato počašćeni prilikom da kao riječki projektanti mogu projektirati jedan od kapitalnih kulturnih objekata Hrvatske. Muzej suvremene umjetnosti pomoći će transformaciji i očuvanju prostora bivšeg Rikarda Benčića. Nadamo se da ćemo u roku od 12 mjeseci uspjeti dovršiti svu projektnu dokumentaciju, a prvi će korak biti Idejni projekt koji će biti predstavljen na jesen ove godine, završio je Randić.
Gradonačelnik Obersnel je najavio i skori Javni natječaj za uređenje preostalog dijela kompleksa Benčića za koji postoji interes potencijalnih investitora. Taj će prostor biti uređen sukladno urbanističkom rješenju koje je usvojeno prije dvije godine.

Potpisu ugovora su uz potpisnike nazočili; prof. Maja Franković, članica Poglavarstva Grada Rijeke zadužena za područje kulture, lvanka Persić, prof., pročelnica Odjela gradske uprave za kulturu, Milorad Milošević, d.i.a., pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Ljubica Dujmović – Kosovac, ravnateljica Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, dr. Branko Rafajac, dekan Filozofskog fakulteta u Rijeci, te stručni suradnici Odjela gradske uprave.

O Ugovorima:

U prvom Ugovoru radi se o izradi idejne, glavne i izvedbene dokumentacije Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te trga i javne garaže sjevernog dijela kompleksa bivše tvornice Rikard Benčić kojeg je u ime Grada Rijeke s autorima prvonagrađenoga rješenja mr. sc. Sašom Randićem, dipl. ing. arh. i ldisom Turatom, dipl. ing. arh. (odnosno Arhitektonskim biroom Randić — Turato d.o.o. iz Rijeke) potpisao gradonačelnik mr. sc. Vojko Obersnel.

Sporazumom o sufinanciranju realizacije prenamjene T-građevine u Muzej moderne i suvremene umjetnosti, kojeg su 7. prosinca prošle godine potpisali gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel u ime Grada Rijeke i ministar dr.sc. Antun Vujić u ime Ministarstva kulture Republike Hrvatske, definirano je financiranje tog projekta u jednakim dijelovima.
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi Grad Rijeka je zatražio i od Ministarstva financija – Uprave za nabavu dobio prethodnu suglasnost za primjenu postupka nabave izravnom pogodbom. Time su se stekli uvjeti za potpisivanje Ugovora o izradi idejne, glavne i izvedbene dokumentacije Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te trga i javne garaže s autorima prvonagrađenog rješenja na arhitektonskom natječaju provedenom prošle godine, mr. sc. Sašom Randićem, d.i.a. i Idisom Turatom, d.i.a..
Ovim Ugovorom definirane su tri projektne faze i dinamika njihove realizacije. Planirano vrijeme potrebno za izradu projektne dokumentacije i njenu verifikaciju od strane investitora je 14 mjeseci od dana potpisa Ugovora. Ugovoreni iznos između Grada Rijeke kao investitora i projektnog tima Randić-Turato kao izvršitelja je 4.346.120,00 kuna bez PDV-a.

U drugom za Grad Rijeku isto tako značajnom Ugovoru radi se o provedbi programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za Palaču u Krešimirovoj 28 u Rijeci (bivša upravna zgrada tvornice Rikard Benčić) za razdoblje od 2003. do 2005. godine kojeg su potpisali u ime Grada Rijeke gradonačelnik mr. sc Vojko Obersnel i ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba, Ferdinand Meder, prof.

Programom, koji je predmet ovog ugovora, obuhvaćen je period od 2003.-2005. godine i odnosi se na prostore bivše Upravne zgrade tvornice „Rikard Benčić“, i to na; arhitektonsko snimanje zatečenog stanja i izradu arhitektonskih nacrta što obuhvaća izradu idejnog projekta, nacrta prijedloga zahvata i troškovnika za arhitekturu, statiku i instalacije, povjesničarsko-umjetnička i arhivska istraživanja, statičku ekspertizu s prethodno provedenim monitoringom, istraživanja i izradu elaborata i prijedloge zahvata s troškovnicima radova za stucco dekoracije, zidne slike i bojane slojeve na zidnim plohama, kamene dijelove zgrade, kalijeve peći i keramičke dijelove zgrade, metalne dijelove zgrade, stolariju i drvene dijelove zgrade.

Potpis ugovora za projekte uredenja Benčića

Ukupna cijena za provođenje ovog Programa iznosi 2.466.983,00 kn. Sredstva namijenjena dijelu programa koji će biti proveden u 2003.godini iznose 1.054.380,00 kn i osiguralo ih je Grad Rijeka i Ministarstvo kulture RH u omjeru 50:50.
Točan iznos visine ukupne investicije i vrijeme potrebno za izradu glavnog i izvedbenog projekta, te izvođenje radova na obnovi Upravne zgrade uključujući i restauratorske radove kojima će se prostori građevine dovesti u stanje primjereno njenoj vrijednosti, biti će u potpunosti definirani nakon što budu poznati rezultati konzervatorsko-restauratorskih istraživanja temeljem kojih će se predložiti obim i način obnove predmetne građevine.
Pošto se Rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture kojim se predmetnoj građevini određuje status kulturnog dobra, ne odnosi samo na prostore palače, već i na prostore koji su uz njeno sjeverno pročelje (“Teatrino” i parkovna površina) temeljem odredbi ovog Ugovora utvrđeno je da će se zona obuhvata Programa zaštite i očuvanja proširiti i na taj dio kompleksa. Provedba, sadržaj, ukupna cijena radova i rokovi za provedbu tog dijela programa biti će definirani aneksom ovog ugovora.Bivša tvornica Rikard Benčić

Palača u Krešimirovoj 28 u Rijeci zaštićeno je kulturno dobro od 15.12.1970. godine. Monumentalna građevina u Ulici Petra Krešimira IV 28 sagrađena je 1774.godine za trgovačko društvo iz Antwerpena. Namijenjena za upravnu zgradu rafinerije šećera (sagrađena polovicom 18.stoljeća) dio je industrijskog kompleksa koji svjedoči o industrijskom razvoju grada Rijeke u 18.stoljeću, po bogatstvu i organiziranosti. U publikacijama s kraja 18.stoljeća, smatra se među najboljima u Evropi. Godine 1830. promjenom vlasnika mijenja i namjenu u tvornicu duhana, a nakon 1945.godine ponovno mijenja namjenu i postaje tvornicom motora „Rikard Benčić“.
Bez obzira na ove promjene vlasnika, sadržaja i funkcije arhitektonski plašt i korpus zgrade ostao je gotovo netaknut sačuvavši svoju naglašenu monumentalnost sa svim odlikama baroknog oblikovanja i dekorativnosti koje odgovara stilu jozefinskog razdoblja. Bogato opremljen interieur sa stucco dekoracijama i slikanim medaljonima mitoloških sadržaja i povijesnim scenama iz vremena antike, vedutama imaginarnih gradova i interpoliranim genre scenama u salonima i dvoranama vrhunski su rad nepoznatog autora naručen od Petra de Vierendeelsa 1784. godine dok je velika alegorijska zidna slika s aktovima na zelenom fondu, u jednoj od dvorana rad poznatog riječkog slikara Giovannia Fumia.