Na prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice Gradsko vijeće nije imenovalo novu ravnateljicu, pa će tu dužnost do okončanja novog natječaja obavljati Gorana Tuškan, dosadašnja ravnateljica. Vijeće je prihvatilo Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine te donijelo odluku o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Rijeke i Grada Gdanjska (Poljska) te Grada Rijeke i Grada Zárate (Argentina).

Povučen prijedlog o imenovanju nove ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka

Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka povuklo je prijedlog o imenovanju Dunje Seiter-Šverko, više knjižničarke za ravnateljicu Gradske knjižnice Rijeka. Kako je izvijestila Sandra Krpan, predsjednica Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka, na natječaj su se javile dvije kandidatkinje, od kojih je Dunja Seiter-Šverko udovoljavala uvjetima natječaja, pa je Upravno vijeće Gradskom vijeću uputilo prijedlog da Dunju Seiter-Šverko imenuje ravnateljicom Gradske knjižnice Rijeka. Upravno vijeće je u međuvremenu saznalo da je za razdoblje u kojem je predložena kandidatkinja obnašala dužnost ravnateljice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Državni ured za reviziju, Izvješćem o reviziji za 2013. godinu, utvrdio niz nepravilnosti, pa je odlučilo povući prijedlog odluke o imenovanju Dunje Seiter Šverko za ravnateljicu Gradske knjižnice Rijeka. Upravno vijeće raspisat će novi natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka, a u međuvremenu će kao vršiteljica dužnosti ravnateljice Knjižnice tu dužnost obavljati Gorana Tuškan, dosadašnja ravnateljica.

Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine

Podnoseći Izvješće za drugu polovinu 2015.g. gradonačelnik je kazao kako se to vrijeme intenzivno radilo na formiranju riznice Grada Rijeke, koja je od početka ove godine počela s implementacijom. Do kraja ove godine će svi proračunski korisnici zadržati svoje račune i dio poslovanja vezanih uz vlastite prihode rješavati sa svojih računa. Od 2017.g. će postojati samo jedan račun koji će jamčiti jednostavnost i transparentnost. S obzirom na broj transakcija i složene poslove zaposlenici Grada, komunalnih i trgovačkih društava prolaze edukaciju vezanu uz korištenje Riznice.

Značajna pažnja posvećena je Urbanoj aglomeraciji Rijeka koja je u rujnu formalno ustrojena kao prva u Hrvatskoj, a u kojoj su osim Rijeke, tri grada i šest općina iz našeg okruženja. “Vrata Aglomeracije i dalje su otvorena i drugim jedinicama lokalne samouprave”.rekao je gradonačelnik te dodao kako se upravo radi na dvoršenju Strategije razvoja aglomeracije čije je donošenje preduvjet javljanja na natječaj za sredstva predviđena za projekte iz tih izvora financiranja. Gradsko vijeće moglo bi već na idućoj sjednici raspravljati o toj Strategiji.
Gradonačelnik je kao primjer projekata koje će Rijeka prijaviti na financiranje iz tih natječaja izdvojio Gradsku knjižnica, Muzej grada Rijeke i MMSU koji bi se trebali smjestiti na pordučju bivše tvornice Benčić. U ovom izvještajnom razdoblju formirane su dvije nove tvrtke: Centar kompetencije za pametne gradove i Centar za unaprjeđenje kvalitete u brodograđevnoj industriji na razini cijele Hrvatske, koji je ustrojen u sinergiji s partnerima poput Sveučilišta. Potpisani su i ugovori za čitav niz projekata koji se financiraju iz raznih fondova, u iznosu 29 mil. kuna, od čega je 24 mil kuna iz EU fondova. Formirana je još jedna gradska ustanova; Centar za profesionalnu rehabilitaciju, u partnerstvu s Državom, pri čemu je Grad većinski vlasnik. Nastavljene su aktivnosti projekta Smart Cities, među kojima je izdvojio povezivanje servera u Gradu Rijeci sa Sveučilištem, što je omogućilo povezivanje riječkih osnovnih škola u mrežu.

Gradsko vijeće veljača 2016.

Rijeka prva u Hrvatskoj ustrojila Urbanu aglomeraciju

Gradonačelnik je kazao kako je taj period označio i početak rada tvrtke Poslovni sustavi koja je preuzela dio poslova KD Autotrolej i TD Rijeka promet, a u sklopu te tvrtke je i tvrtka Rijeka plus koja je preuzela poslove parkiranja. Ostvarene je ušteda od 3,4 milijuna kuna i za taj je iznos smanjena subvencija za troškove javnog prijevoza. Plan je da do sredine ove godine u Poslovne sustave, odnosno Rijeka plus integriraju i preostala komunalna i trgovačka društva, osim KD Vodovod i kanalizacija, koji će za sada ostati van toga dok se ne vidi u kojem će se smjeru razvijati aktivnosti vezane u vodoopskrbi, na razini Hrvatske. Bilo je i puno investicija, posebno je izdvojio nabavu autobusa koji koriste plin, jer je nabavljeno 9 novih autobusa, od čega 4 zglobna, a s tim se programom nastavlja i dalje. U funkciju stavljen i Nogometni kamp na Rujevici, privatna inicijativa realizirana uz obilatu pomoć Grada. Ostvareni su i izuzetni turistički rezultati za 18 % povećan broj dolazaka a broj noćenja za 25%. povećan je i boj kapaciteta, kazao je gradonačelnik, zaključujući svoje Izvješće.

U raspravi koja je potom uslijedila bilo je riječi o iseljavanju mladih iz Rijeke, potrebi demografske obnove, neostvarenim gradskim projektima, poput novog autobusnog kolodvora i prevelikim troškovima izgradnje riječkih kapitalnih sportskih objekata, kao i o budućnosti MB Galeb, za kojeg je dio vijećnika oporbe iznova predlagao da ga se potopi, kao podvodnu atrakciju.

Izmjene i dopune Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu

Kako bi se javne garaže trajno prilagodile potrebama građana i pravnih osoba, izmjenama i dopunama Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu, uvedena je nova vrsta parkirne karte: mjesečna – noćna parkirnu kartu za korištenje javnih garaža radnim danom u vremenu od 16:00 sati do 8:00 sati idućeg dana, kao i na dane subota, nedjelja, blagdana i neradnih dana u vremenu od 00:00 do 24:00 sata. Cijene i uvjete korištenja parkirnih karata utvrdit će gradonačelnik na prijedlog nadležnog odjela.

Zamjena nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke sa tvrtkom Stadion Kantrida d.o.o

Gradsko vijeće veljača 2016 .

Zamjena nekretnina s tvrtkom Stadion Kantrida d.o.o

Tvrtka Stadion d.o.o javila se na natječaj za kupnju zemljišta na Rujevici na način da će otkupiti gradsko zemljište za nešto manje 20 milijuna kuna, dok će se dio riješiti zamjenom zemljišta, a ostatak će tvrtka Stadion Kantrida d.o.o. platiti u obročnim iznosima u narednih pet godina. Zamjenom nekretnina Grad Rijeka će postati vlasnik nekretnina u građevinskoj čestici planirane prilazne ceste nogometnom kampu Rujevica ukupne površine 3.522 m2 i ukupne vrijednosti 1.232.700,00 kn, uz plaćanje razlike u vrijednosti nekretnina koje su predmet zamjene.

Sklapanje Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Rijeke i gradova Gdanjsk (Republika Poljska) i  Zárate (Republika Argentina)

Gdanjsk je lučki grad koji se nalazi na sjeveru Poljske, na Baltiku. To je važan kulturni, gospodarski, komunikacijski i turistički centar, koji se razvija uz zapadni dio ušća rijeke Visle. Na površini od 262 km² živi oko 500.000 stanovnika. Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel je sa izaslanstvom Grada Rijeke, na poziv gradonačelnika Gdanjska i na poticaj poljskog veleposlanika u RH, u svibnju 2015. godine posjetio Gdanjsk i sudjelovao u manifestaciji Dani Gdanjska, u kojoj su sudjelovali i predstavnici drugih gradova prijatelja Gdanjska. Izaslanstvo Grada Gdanjska u Rijeci je boravilo u studenom 2015. godine. Tom je prilikom potpisana Inicijativa za uspostavu prijateljske suradnje između Gdanjska i Rijeke, a obje su strane izrazile želju za jačanjem suradnje na kulturnom i gospodarskom planu te povezivanju sveučilišta. Luka Gdanjsk već godinama surađuje s Lučkom upravom Rijeka, a poveznica dvaju luka jest Baltičko-jadranski transportni koridor. Sporazumom o prijateljstvu i suradnji između Grada Rijeke i Grada Gdanjska potaknut će se niz zajedničkih inicijativa s ciljem jačanja suradnje, posebice u području kulture, turizma, obrazovanja, gospodarstva, razvoja luke i lučkih djelatnosti, što će donijeti obostrane koristi građanima grada Rijeke i grada Gdanjska.

Inicijativu o povezivanju i uspostavi formalne suradnje između Grada Rijeke i Grada Zárate pokrenuo je Ivan Ostoja, iseljenik iz Argentine, predsjednik Iseljeničkog kluba „Centro Croata Zárate – Campana“ i član upravnog odbora Argentinsko-hrvatske gospodarske komore iz Buenos Airesa, koji je uz posredovanje Hrvatske matice iseljenika – Podružnice Rijeka stupio u rujnu 2015. godine u kontakt s Gradom Rijekom. Inicijativu je sa zadovoljstvom prihvatio i gradonačelnik Grada Zárate, Osvaldo Raúl Caffaro, koji je prema Gradu Rijeci uputio i pismo namjere Grada Zárate za uspostavom formalne suradnje između ovih dvaju gradova.

Grad Zarate nalazi se 90 km od Buenos Airesa u Argentini i sjedište je istoimene pokrajine. Zárate ima oko 115.000 stanovnika, smješten je na rijeci Paraná i izvozna je luka za važno industrijsko područje u čijem je središtu. Poznati su kao proizvodno, transportno i logističko središte s postrojenjima za pakiranje mesa, tvornicama papira i mljekarama. Ima bogatu kulturnu scenu i smatra ga se glavnim gradom tanga. Sporazumom o prijateljstvu i suradnji između Grada Rijeke i Grada Zárate potaknut će se pokretanje niza zajedničkih inicijativa s ciljem jačanja međusobnih prijateljskih veza i gospodarske suradnje, a na korist građana obaju gradova. Uzimajući u obzir mnogobrojne sličnosti Rijeke i Zárate, prihvaćena je suradnja u području kulture, turizma, obrazovanja, gospodarstva, razvoja luke i lučkih djelatnosti, javnih i privatnih investicija te aktualnih
razvojnih projekata što će donijeti obostrane koristi građanima grada Rijeke i grada Zárate.

Novi vijećnik i nova potpredsjednica Gradskog vijeća iz reda pripadnika nacionalnih manjina

Gradsko vijeće veljača 2016 (

Umjesto Čedomira Salevića, mandat u Vijeću aktivirao je zamjenik Mile Opačić

Umjesto Čedomira Salevića, svoj mandat u Vijeću aktivirao je njegov zamjenik Mile Opačić. Vijeće je na prijedlog Kluba SDP i ARS za novu potpredsjednicu Gradskog vijeća iz reda pripadnika nacionalnih manjina izabralo Petru Karanikić koja je na tom mjestu zamijenila Čedomira Salevića koji je svoj mandat stavio u mirovanje. Umjesto Salevića, svoj mandat u Vijeću aktivirao je njegov zamjenik Mile Opačić.

Gradsko vijeće je na mandat od četiri godine imenovalo Jelenu Lovrić Jukić, Tatjanu Vučković, Dejana Blažića, Marijana Vundaća i Srđana Kneževića za članove Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Rijeke.

Odbijen prijedlog prvokupa zgrade ex Hotel „Emigranti

Gradsko vijeće odbilo je onuda za korištenje prava prvokupa nekretnine – poslovnog prostora u vlasništvu Perice Kušića, na adresi Milutina Barača 7, (ex Hotel „Emigranti“) koju je ponudio za iznos 3.810.000,00 kuna. Riječ je o zgradi na kojoj je temeljem rješenja Uprave za zaštitu kulturne baštine upisano pravo prvokupa. Grad Rijeka nije planirao sredstva za kupnju poslovnih prostora u Proračunu za 2016. godinu, niti ima interesa za kupnju ponuđenog poslovnog prostora.
(I.N.