Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel uputio je Gradskom vijeću Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu u iznosu 819,8 milijuna kuna, što je za 1,8% manje od izvornog proračuna za 2013. godinu. U 2014. g. planirano je i smanjenje sredstava za plaće zaposlenih u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima za 5% u odnosu na 2013. godinu, kao i nastavak neisplate božićnica i regresa kao i prethodnih godina. Ne planira se niti novo zapošljavanje, osim za potrebe Dječjeg vrtića Pehlin koji se otvara u jesen 2014.

Prijedlog proračuna za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu rađene su temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave Ministarstva financija te Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine. Prema tim dokumentima realan rast BDP-a u 2014. godini trebao bi biti 1,3%, u 2015. godini 2,2%, a u 2016. godini 2,5%. Osobna potrošnja iduće bi godine trebala biti veća za 0,2%, 2015. oko 1,5%, a 2016. godine 2,2%. Najveći rast investicija u fiksnom kapitalu očekuje se iduće godine i to za 7,6%; 2015. investicije bi trebale biti na razini 7,5%, a 2016. godine 5,9%.

U cilju smanjenja proračunske potrošnje, u 2014. godini je planirano smanjenje sredstava za plaće zaposlenih u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima za 5% u odnosu na 2013. godinu, kao i nastavak neisplate božićnica i regresa kao i prethodnih godina, te se ne planira novo zapošljavanje osim za potrebe Dječjeg vrtića Pehlin koji se otvara u jesen 2014.

13. gradonačelnikov kolegij prosinac 2013.

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu iznosi 819,8 milijuna kuna, što predstavlja povećanje visine proračuna od 2,3% u odnosu na iznos utvrđen Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu te je za 1,8% manji od izvornog proračuna za 2013. godinu koji je iznosio 834,6 milijuna kuna. Povećanje visine predloženog Proračuna za 2014. godinu u odnosu na prvi rebalans za 2013. godinu rezultat je povećanja planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Projekcija proračuna za 2015. godinu iznosi od 802,3 milijuna kuna, a za 2016. godinu iznosi 780,4 milijuna kuna. Za projekcijsko razdoblje 2015.-2016. procijenjeni s su manji prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Također, u 2015. se planiraju manji primici od financijske imovine i zaduženja, a u 2016. se uopće ne planiraju.

Ukupni prihodi i primici za 2014. godinu planirani su u iznosu 819,8 milijuna kuna, što predstavlja povećanje za 2,3% u odnosu na 2013. godinu. Za 2015. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 802,3 milijuna kuna, dok su u 2016. godini planirani na razini od 780,4 milijuna kuna. Prihodi i primici za 2014. te projekcije za 2015. i 2016. godinu planirani su temeljem procjene ostvarenja prihoda u 2013. godini kao i procjene njihova ostvarenja u sljedećim godinama, a također uzevši u obzir procjene kretanja javnih prihoda i makroekonomske pokazatelje iz Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave za razdoblje 2014.-2016. godine.

Prihodi i primici Proračuna Grada Rijeke sadrže prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine te primitke od financijske imovine i zaduživanja. Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 699,7 milijuna kuna, što je približno na razini 2013. godine. Za 2015. godinu se planiraju u iznosu 708,6 milijuna kuna., a za 2016. u iznosu 693,7 milijuna kuna. U strukturi prihoda poslovanja najveći dio čine porezni prihodi (54,9%), prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknade (20,1%), prihodi od imovine (18,2%) i prihodi od pomoći, donacija, kazni i ostali prihodi (preostalih 6,8%).

13. gradonačelnikov kolegij prosinac 2013.

Prihodi od poreza planirani su za 2014. godinu u iznosu od 384,4 milijuna kuna, odnosno s povećanjem od 1,9% u odnosu na 2013. godinu, dok u slijedećim godinama projekcija poreznih prihoda iznosi 392,7 milijuna kuna za 2015. godinu te 402,7 milijuna kuna za 2016. godinu. Od poreznih prihoda najvažniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su planirani u 2014. godini u iznosu od 354,4 milijuna kuna, što je povećanje od 2% u odnosu na 2013. godinu. Prihode od poreza na dohodak čine prihodi od ustupljene stope poreza na dohodak namijenjeni financiranju decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva te prihodi od poreza na dohodak za ostale namjene. Gradonačelnik je naglasio kako je ustupljena stopa poreza na dohodak samo dio ukupnih sredstava koja se planiraju u proračunu za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva. Drugi dio sredstava za decentralizirane funkcije planiran je u proračunu kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

Za 2015. godinu prihodi od poreza i prireza na dohodak projicirani su u iznosu 362,2 milijuna kuna, a za 2016. godinu u iznosu 371,5 milijuna kuna. Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su za 2014. godinu s blagim trendom rasta te iznose 19,7 milijuna kuna. Prihodi od gradskih poreza (porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke, porez na kuće za odmor i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) procjenjuju se za 2014. godinu u iznosu od 10 milijuna kuna i na razini su ove godine.

Prihodi od administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknade odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihode po posebnim propisima i prihode od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada i planirani su u 2014. godini u iznosu od 140,4 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 3% u odnosu na ovu godinu. Projekcija ovih prihoda za 2015. godinu iznosi 131,5 milijuna kuna, a za 2016. godinu 128,6 milijuna kuna. Kao vrijednosno najvažniji prihod u ovoj grupi – komunalni doprinosi i naknade planiraju se u 2014. godini u iznosu od 120,7 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na ovu godinu. Od navedenog iznosa 104 milijuna kuna otpada na prihode od komunalne naknade, a 16,7 milijuna kuna na komunalni doprinos.

Upravne i administrativne pristojbe planirane se u iznosu od 6 milijuna kuna, a prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 13,7 milijuna kuna.

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine te se za 2014. godinu planiraju u ukupnom iznosu od 127,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 1,1% u odnosu na 2013. godinu. Projekcija prihoda od imovine za 2015. godinu iznosi 126,6 milijuna kuna, a za 2016. 119,8 milijuna kuna. Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 7,4 milijuna kuna u 2014. godini ili 2,2% manje nego 2013. godine i odnose se uglavnom na prihode od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, stanovi, zakup zemljišta, javnih površina…) te naknade za korištenje nefinancijske imovine. U 2014. godini ovi se prihodi planiraju u iznosu od 119,9 milijuna kuna ili 1 % manje nego 2013.

13. gradonačelnikov kolegij prosinac 2013.

Procjena prihoda od pomoći najvećim dijelom se temelji na sklopljenim ugovorima i očekivanim sredstvima proračunskih korisnika za sufinanciranje pojedinih programa i projekata u razdoblju 2014.-2016. godine. Ukupni prihodi od pomoći u 2014. godini planirani su u iznosu 34 milijuna kuna, što je za 12,2 % manje u odnosu na prethodnu godinu. U sklopu ovih prihoda u 2014. godini planira se 1,7 milijuna kuna pomoći od Europske komisije za sufinanciranje projekata SMILE, Adri plan i Locate, SEED, Inca, iUrban, te za projekte u kulturi. Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna, državnog i županijskog planiraju se u 2014. godini u iznosu od 8,8 milijuna kuna, što je znatno povećanje u odnosu na 2013. i to za 66,2 %. Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane su u 2014. godini u iznosu od 10,9 milijuna kuna i manje su za 44,2 % u odnosu na 2013. godinu. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva procijenjene su u skladu s Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna za razdoblje 2014.-2016. godine i predstavljaju dio ukupnih sredstava za decentralizirane funkcije u iznosu od 12,6 milijuna kuna. U 2015. godini prihodi od pomoći se procjenjuju u iznosu od 43,6 milijuna kuna, a u 2016. godini u iznosu od 33,5 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje zemljišta, prava građenja na nekretninama, stanova i poslovnog prostora, a u idućoj godini planirani su u iznosu od 108,6 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 50,2 % u odnosu na ovu godinu. Od navedenih prihoda na prihode od prodaje zemljišta (lokacije: Kostabela, Lukovići, ex Benčić, zamjena zemljišta Vodovodna i Ljubljanska ulica te Trsat) otpada 53,7 milijuna kuna; planirani prihodi od prodaje prava građenja (Gomila, Podpinjol) su 15,1 milijuna kuna, dok se prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata planiraju u iznosu 39,7 milijuna kuna. U 2015. godini se prihod od prodaje nefinancijske imovine planira u iznosu od 90,9 milijuna kuna te u 2016. godinu u iznosu od 86,7 milijuna kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja u idućoj godini planiraju se u 2014. godini u iznosu od 11,5 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 60,5 % u odnosu na prethodnu godinu. Najveći dio planiranih primitaka od zaduživanja u 2014. godini u iznosu od 8,3 milijuna kuna odnosi se na sufinanciranje provođenja europskog projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina. U 2015. u primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 2,8 milijuna kuna, a u 2016. godini se ne planiraju.

Kao i ukupni prihodi i primici tako i ukupni rashodi i izdaci planirani su u 2014. godini u iznosu 819,8 milijuna kuna, što predstavlja povećanje za 2,3% u odnosu na 2013. godinu. Za 2015. godinu ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 802,3 milijuna kuna, dok su u 2016. godini planirani na razini od 780,4 milijuna kuna. Rashodi i izdaci Proračuna sadrže rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine, te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Rashodi poslovanja u idućoj se godini planiraju u iznosu 611,4 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje za 5,2 % u odnosu na 2013. godinu. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. Rashodi poslovanja za 2015. godinu iznose 612,3 milijuna kuna, a u 2016. godini 606,5 milijuna kuna.

13. gradonačelnikov kolegij prosinac 2013.

Rashodi za zaposlene u 2014. predviđeni su u iznosu od 188,1 milijuna kuna, što je za 2,3 % manje u odnosu na ovu godinu, a odnosi se na rashode za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima. U cilju smanjenja proračunske potrošnje, u 2014. godini je planirano smanjenje sredstava za plaće zaposlenih u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima za 5% u odnosu na 2013. godinu, kao i nastavak neisplate božićnica i regresa kao i prethodnih godina, te se ne planira novo zapošljavanje osim za potrebe Dječjeg vrtića Pehlin koji se otvara u jesen 2014.

Materijalni rashodi planiraju se u 2014. godini u iznosu 235 milijuna kuna, što je za 1,4 % manje u odnosu na ovu godinu, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje korisnika. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koji su u 2014. godini planirani u iznosu od 189,9 milijuna kuna, a to su komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata gradske uprave, ustanova odgoja i školstva, kulture, sporta i tehničke kulture, tekuće i investicijsko održavanje stambenog i poslovnog prostora, održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete …

Nakon njih slijede rashodi za materijal i energiju koji se u 2014. planiraju u iznosu od 26,7 milijuna kuna te ostali rashodi poslovanja u što se ubrajaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, rashodi za reprezentaciju, za premije osiguranja… a koji se planiraju u iznosu 11,6 milijuna kuna te naknade troškova zaposlenima koje po planu iznose 6,4 milijuna kuna, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenih.

Financijski rashodi u 2014. godini planirani su u iznosu 27 milijuna kuna, što je za 3,8 % manje u odnosu na 2013. godinu., a odnose se na kamate za izdane gradske obveznice, kamate za primljene zajmove i ostale financijske rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Subvencije se u idućoj godini planiraju u iznosu od 31,4 milijuna kuna ili za 3,7 % više u odnosu na 2013.,a odnose se na subvencije javnog prijevoza, studentskih karata, Ekoplusa, produženog boravka u privatnim školama, pojedinih programa javnih potreba u kulturi, potpore poduzetništvu kroz sufinanciranje raznih poduzetničkih projekata i programa …

Pomoći se za iduću godinu planiraju u iznosu 3,6 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 29 % u odnosu na 2013., a odnose se na razne namjene i aktivnosti iz socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, na rashode za sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci, na rashode za stipendiranje studenata u Vukovaru …

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2014. godini planiraju se u iznosu od 33,4 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje u odnosu na 2013. godinu za 3,9 %, a odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Grada Rijeke. Pored toga, ovi rashodi odnose se i na stipendije učenicima i studentima, informatičko obrazovanje umirovljenika, građana s posebnim potrebama i branitelja, novčane donacije za novorođenčad…

Ostali rashodi koji podrazumijevaju tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i izvanredne rashode, u 2014. godini se planiraju u iznosu 93,1 milijuna kuna, a smanjeni su za 19,6 % u odnosu na ovu godinu i to zbog manje planiranih rashoda za kapitalne pomoći unutar programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno kapitalni rashodi, planiraju se u iznosu 121,5 milijuna kuna u 2014. godini, što predstavlja povećanje za gotovo 50 % u odnosu na 2013. godinu. U sklopu ovih rashoda su rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupnja i otkup zemljišta, priprema lokacija za gradske projekte, licence) za koje se izdvaja 23,1 milijuna kuna. To se odnosi na imovinsko pravnu pripremu zemljišta za izgradnju prometnica, pripremu lokacije Preluk, imovinsko pravnu pripremu lokacija za POS, lokacije Martinkovac, lokacije za vrtić Škurinjsko Plase i Krnjevo, lokacije znanstveno-tehnološkog parka Kantrida, lokacije Delta, lokacije park Šparići, lokacije Rujevica i drugih gradskih lokacija. U rashode za nabavu nefinancijske imovine ubrajaju se i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a tu se ubraja kupnja objekata i opreme, izgradnja cesta, izrada projektne dokumentacije za gradske projekte…, na koje se odnosi 64,7 milijuna kuna. Ta sredstva namijenjena su pak za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektno tehničke pripreme te pratećih troškova u svezi s gradskim kapitalnim projektima kao što su Autobusni kolodvor Zapadna Žabica, glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada, Karta buke, Uspinjača, Hrvatski dom na Vežici, Muzej u Ružićevoj ulici, Marinu Brajdica, dječje vrtiće Morčić, Đurđice i Zamet, Trg pul Vele Crikve, prenamjenu i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić, obnovu velike dvorane u HKD-a na Sušaku, sanaciju i obnovu zgrade HNK Ivana pl. Zajca, Poslovnu zonu Bodulovo i drugo.

Rashodi za nabavu opreme, knjiga i ostalog odnose se na nabavu opreme za Dječji vrtić i osnovne škole, nabavu knjiga, otkup muzejske građe, opreme za zaštitu muzejske građe, nabavu komunalne i urbane opreme za razne namjene unutar programa održavanja komunalne infrastrukture, nabavu informatičke i komunikacijske opreme, nabavu opreme za provođenje programa zaštite i spašavanja, nabavu opreme za provedbu programa građanskih inicijativa, nabavu opreme za objekte u kulturi, nabavu presostatskog balona na bazenu, nabavu sportske opreme i drugo.

Planirana kapitalna ulaganja u građevinske objekte u sljedećim godinama su izgradnja komunalne infrastrukture i priključaka za izgradnju stanova po programu POS-a na Drenovi, Martinkovcu i Hostovu bregu, izgradnja cesta, a predviđeni su i rashodi za kupnju poslovnih objekata. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj iznose 50,5 milijuna kuna, a u razdoblju od 2014.-2016. godine ta sredstva investirati u Poslovnu zonu Bodulovo, u kapitalne objekte kulture kao što su upravna zgrada bivše rafinerije šećera, Riječki principij, Trg Pul Vele Crikve, Gradina Trsat, prenamjenu i revitalizaciju ex bloka Rikard Benčić, sanaciju grobnice Kopajtić-Battagliarini, Gradski toranj – skulpturu riječkog dvoglavog orla, zamjenu umjetne trave na SRC “Belveder” te plinofikaciju toplovodne kotlovnice u SRC Zamet. Kapitalna ulaganja odnose se i naobjekte školstva i dječjih vrtića: sanacija sportske dvorane OŠ Brajda, adaptacija sportske dvorane OŠ Srdoči, ugradnja dizala u OŠ Kantrida, sanacija krova Centra za odgoj i obrazovanje, sanacija sportske dvorane i dvorišta OŠ Dolac, sanacija objekta OŠ Srdoči, radovi na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih, sanacija krova OŠ Belvedere, Gelsi, OŠ Centar, OŠ Podmurvice i OŠ Škurinje, rekonstrukcija i dogradnja dječjih vrtića Morčić, Đurđice i Zamet, uređenje fasade OŠ Turnić, rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Zamet, na rekonstrukciju Hrvatskog doma Vežica s uređenjem parkirališta, uređenje objekata tržne djelatnosti, proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu te za uređenje parkova i ostalih javnih površina. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2015. godinu iznose 111,3 milijuna kuna, a u 2016. godini 96,8 milijuna kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu 86,7 milijuna kuna u 2014. godini i veći su za 14,7 % u odnosu na 2013. godinu, a odnose se na otplate gradskih obveznica, zajmova te na sudjelovanje Grada u sufinanciranju projekta gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina. U 2015. godini ovi izdaci iznose 78,7 milijuna kuna, a u 2016. godini 77,1 milijuna kuna.

Gradonačelnik Obersnel naglasio je kako se plan razvojnih programa temelji na Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.- 2020. godina. Razvojni programi grada raspoređeni su prema ciljevima, prioritetima i mjerama sadržanim u Strategiji razvoja. Gledajući ukupno sva tri cilja Strategije, u razvojne projekte se u 2014. godini planira utrošiti 189,5 milijuna kuna, u 2015. godini 186,5 milijuna kuna, a u 2016. oko 171,9 milijuna kuna.

Prvi cilj Strategije podrazumijeva globalno pozicioniranje Rijeke razvojem Riječkog prometnog pravca za što se planira 13,608 milijuna kuna. Za drugi cilj Strategije razvoja Grada Rijeke “Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo”, u što se ubraja razvoj novih znanja i tehnologija; tehnoloških i poduzetničkih znanja putem svih oblika obrazovanja; poduzetničkih institucija i mjera potpora, jačanje konkurentnosti gospodarstva; razvoj gospodarstva na novim tehnologijama te gradske infrastrukture predviđa se ulaganje od 14,792 milijuna kuna. Treći strateški cilj Grada Rijeke je osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa, za što se planira 161,088 milijuna kuna. Za realizaciju navedena tri cilja u idućoj su godini planirana sredstva od 189,488 milijuna kuna.

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu upućene je Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Pročelnica Odjela gradske uprave za financije Jasna Liker izvijestila je o Prijedlogu odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu govoreći kako ta odluka uobičajeno prati donošenje Proračuna . Novost su obvezni ugovori koji se sklapaju kako bi se sredstva prenijela proračunskim korisnicima. Pritom su definirane i ovlasti pročelnika kao i uvjeti kapitalnih donacija. Između ostalog, dodala je Liker, navedeni su i uvjeti pod kojim Grad Rijeka daje suglasnost za zaduženje ustanovama i društvima u kojima je većinski vlasnik te što je sve potrebno dostaviti kao ocjenu opravdanosti zaduženja i davanja jamstava. I taj Prijedlog Odluke proslijeđen je Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Na redovitom gradonačelnikovom kolegiju prihvaćen je i Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini i Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2014. godini, o čemu je izvijestila pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević. Prihvaćen je i Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke, Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2014. godinu, Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2014. godini, Prijedlog odluke izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente, Prijedlog plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 2014. godinu, Prijedlog odluke o izdavanju službenog glasila Grada Rijeke, Prijedlog odluke o visini novčane nagrade za javna priznanja Grada Rijeke i niz drugih prijedlog