Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel uputio je Gradskom vijeću prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu u iznosu 798 milijuna kuna, što je za 2,1% ili 17,3 milijuna kuna manje od proračuna za 2014. godinu, s time da je na visinu proračuna u najvećoj mjeri utjecalo smanjenje visine planiranog prihoda od poreza na dohodak. Kako ne bi došlo u pitanje funkcioniranje grada, unatoč tome što su značajno smanjeni rashodi, osim direktnih pomoći građanima, predloženo je povećanje prireza porezu na dohodak.

Obrazlažući prijedlog najvažnijeg dokumenta za funkcioniranje grada, gradonačelnik Obersnel kazao je kako je od svih dosadašnjih proračuna, ovaj bilo najteže pripremiti i predložiti. Naime, neki osnovni dokumenti potrebni za pripremu proračuna, kao što su smjernice Ministarstva financira ili Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, poznati su samo od prije nekoliko dana.

Predložen Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu u iznosu od 798 milijuna kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Smanjenje visine predloženog proračuna u najvećoj mjeri je rezultat smanjenja visine planiranog prihoda od poreza na dohodak od čak 57 milijuna kuna uslijed izmjene Zakona o porezu na dohodak, koji će se početi primjenjivati s 1. siječnja sljedeće godine.
“Ovom prilikom moram ispraviti netočnu informaciju koja se pojavila u medijima o tome da je Udruga gradova željela spriječiti povećanje plaća kao posljedicu izmjene zakonskih propisa. Nemamo ništa protiv toga da građani dobiju veću plaću, već smo protiv toga da teret povećanja plaća padne samo na leđa lokalne samouprave,” kazao je gradonačelnik, dodavši kako kompenzacijske mjere Vlade da se jedinicama lokalne samouprave prepusti veći udio od poreza na promet nekretnina neće uroditi plodom, budući da se izmjenama zakona na građevinsko zemljište više neće plaćati porez, već PDV, koji je direktni prihod državnog proračuna.

Zbog smanjenja planiranog prihoda od poreza na dohodak i na promet nekretninama, kao i zbog činjenice da Grad već u 2014. godini nije dobio oko 700 tisuća kuna za plaće službenika koji rade na izdavanju građevinskih dozvola, prihodi Grada smanjili su se za oko 60 milijuna kuna.

Konačni iznos proračuna ipak nije umanjen za taj iznos, budući da pozitivan učinak ipak imaju znatno veći prihodi od pomoći, najvećim dijelom zbog očekivanih prihoda iz EU fondova za realizaciju više gradskih projekata. S druge strane, učinjeni su rezovi na rashodovnoj strani, pa su rashodi poslovanja smanjeni za 27,6 milijuna kuna, a oni uključuju i smanjenje rashoda za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima za 5 posto. Radi se o prosječnom smanjenju, uz primjenu načela pravednosti tako da se veće plaće više smanjuju, a manje u manjim postocima. Primjerice, koeficijent za obračun gradonačelnikove plaće smanjuje se za 14,18 posto, za plaće zamjenika gradonačelnika za 13,85 posto, a za plaće ostalih službenika i namještenika gradske uprave i proračunskih korisnika koeficijenti se smanjuju od 1,94 posto do 13,85 posto. Ukupno su rashodi za zaposlene smanjeni za 3,4 mil. kuna ili 1,7% u odnosu na 2014. godinu, a učinak smanjenja rashoda za zaposlene je manji zbog novih 20-ak zaposlenika u novom Dječjem vrtiću Pehlin te povećanja broja vatrogasaca.

41_ kolegij 2

Uz smanjenje rashoda poslovanja, za 12,4 milijuna kuna smanjeni su i materijalni rashodi, među kojima i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje, javnu rasvjetu, troškovi reprezentacije i službenih putovanja, a smanjene su i naknade gradskim vijećnicima te članovima odbora i upravnih vijeća i to za 25 posto kao i izdvajanja za političke stranke za 23 posto. Smanjene su i subvencije komunalnim i trgovačkim društvima Grada Rijeke za 16,2 posto, odnosno za oko 5 milijuna kuna.

“Smanjenja rashoda ipak mogu ići do određene granice, a kako se ne bi ugrozilo funkcioniranje grada, našli pred dilemom, hoćemo li povećavati cijene usluga ili povećati prirez. Iako nerado, odlučili smo se za povećanje prireza, razmišljajući na način da se radi o mjeri koja će pogoditi svih, ali puno manje nego da povećamo cijene usluga, koje bi pogodile puno manji broj građana,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Stoga je u prijedlogu proračuna planirano povećanje stope prireza porezu na dohodak sa dosadašnjih 12 na 15 posto, a s te osnove povećanja prireza u sljedećoj godini očekuje se povećanje prihoda za 11 milijuna kuna. Građanima s najnižim primanjima (2.773 kuna), plaća će se zbog povećanja prireza smanjiti za 0,72 kune mjesečno, a onima sa znatno višim primanjima (12.534 kune) plaća će se smanjiti za 92,82 kune.

Gradskom vijeću upućen je i niz dokumenata vezanih uz proračun, u prvom redu programi javnih potreba. Za program javnih potreba u kulturi izdvojit će se 5,82 milijuna kuna, od čega jedna trećina za ustanove, jedna trećina za nezavisnu kulturu, a jedna trećina za plaćanje obveza iz prethodne godine. Za program javnih potreba u sportu izdvojit će se 19,9 milijuna kuna, a za program javnih potreba u tehničkoj kulturi 2,2 milijuna kuna,.

Na redovitom gradonačelnikovom kolegiju prihvaćen je i Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini, Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2015. godini te Prijedlog plana održavanja pomorskog dobra u 2015. godini. Kako je kazala pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, sredstva za sve programe su smanjena, osim za komunalne prioritete za mjesne odbore za koje su sredstva čak i povećana za oko 500 tisuća kuna, što znači da će se za tu svrhu izdvojiti 11,2 milijuna kuna.

Uz proračun je vezan i Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2015. godini. Prema prijedlogu, na istoj razini kao i prethodne godine zadržana su sredstva za materijale rashode, uz smanjenje sredstava za programe, no kako će se iduće godine održati i izbori za nova vijeća nacionalnih manjina, ukupna sredstva za ovu svrhu su na razini kao i u 2014. godinu.

Također, donesen je i Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu, koji se podudara s Listom prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za 2015. i 2016. godinu.

Usvojen je i Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje 2015.-2017. godine, koji predviđa raspisivanje natječaja za dodjelu dvije koncesije, za tržnice na malo i za dimnjačarske poslove.

41. kolegij prosinac 2014.

Nova Odluka o socijalnoj skrbi
Gradskom vijeću upućen i prijedlog nove Odluke o socijalnoj skrbi, koju je valjalo uskladiti s novim Zakonom o socijalnoj skrbi, a osim toga, Grad je uveo i nove uvjete te proširio i važenje odredbi dosadašnje Odluke na veći broj korisnika. O Nacrtu prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grad Rijeka je proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, na koji su pristigla dva prijedloga, od kojih je jedan usvojen.

Pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat istaknula je kako kroz program socijalne skrbi Grad Rijeka godišnje pomaže nešto više od 10 tisuća građana, te je izrazila uvjerenje da, unatoč činjenici da se novom odlukom povećava obuhvat korisnika, neće znatno povećati i broj korisnika pomoći. Novom odlukom Grad Rijeka nije smanjivao cenzus, koji za četveročlanu obitelj iznosi 5.000 kuna, što je daleko više od državnog cenzusa koji iznosi 4.200 kuna.

Poklon-bonovi za najugroženije umirovljenike
Povodom božićno-novogodišnjih blagdana dodjeljuje se novčana pomoć u obliku poklon-bona u vrijednosti od 300 kuna za oko 1.100 umirovljenika koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i čija mirovina ne prelazi iznos od 1.400,00 kuna. Bonovi su tijekom jučerašnjeg dana poslani poštom, a moći će se koristiti od ponedjeljka.

Izmjene Odluke o zakupu poslovnog prostora
Također, Gradskom vijeću upućen je prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora, budući da se tijekom primjene dosadašnje odluke ukazala potreba da se određena pitanja iz zakupnog odnosa reguliraju na drugačiji način, a vezano za način objavljivanja obavijesti o javnom natječaju u dnevnom tisku, drugačijem tretmanu liječnika koncesionara te udruga od posebnog interesa za Grad Rijeku, određivanje strožih financijskih sredstava osiguranja plaćanja zakupnine, kamata i troškova na ime korištenja poslovnog prostora, načinu postupanja kod povlačenja otkaza ugovora o zakupu, propisivanje obveze zakupnika da u prostoru osigura provođenje zaštite na radu, kao i uvođenje mogućnosti obročne otplate duga zakupnine.