Riječki gradonačelnik Marko Filipović na svom kolegiju utvrdio je prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke te dao prethodnu suglasnost KD Autotrolej d.o.o. na povišenje cijene usluge prijevoza putnika.

Nova Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke

Važeću Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke u  veljači 2018. godine. Odluka je doživjela dvije naknadne izmjene 2018. i 2019.g., i njene su odredbe većim dijelom preuzete u novoj Odluci. Potrebu donošenja nove Odluke pojasnila je pročelnica Odjela za komunalni sustav Maja Malnar naglasivši kako je Hrvatski sabor u srpnju 2021. godine donio Zakon o gospodarenju otpadom, prema kojem su jedinice lokalne samouprave dužne u roku od šest mjeseci donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Na nacrt ovog akta provedeno je i savjetovanje s javnošću koncem 2021. godine.

Kolegij gradonačelnika_0102

Pročelnica Maja Malnar

Prijedlogom Odluke, cijena javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke usklađuje se sa Zakonom te uređuje način prikupljanja komunalnog otpada putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za njegovu obradu. Strukturu cijene čine količina predanog otpada i cijena obvezne minimalne javne usluge.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za sve Korisnike razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo u obračunskom razdoblju iznosi 54,91 kuna bez PDV-a, dok za korisnike razvrstane u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, u obračunskom razdoblju iznosi 154,53 kuna bez PDV-a.

Suvlasnici KD Čistoća, većim su dijelom već donijeli ovakvu odluku u svojim jedinicama lokalne samouprave. Gradonačelnik Filipović je kazao kako nije zadovoljan ovakvim rješenjem, jer će usklađenje dovesti do povećanja cijene, ponajprije kod kućanstava s manjim brojem osoba, dok će kod onih s većim brojem doći do određenog smanjenja. Odluka će biti proslijeđena Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Davanje prethodne suglasnosti KD Autotrolej d.o.o. na novi Cjenik komunalnog linijskog prijevoza putnika

Zakonom o komunalnom gospodarstvu isporučitelj komunalne usluge dužan je za svaku izmjenu ili dopunu cijena, način obračuna i način plaćanja, pribaviti prethodnu suglasnost gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika jedinice lokalne samouprave na području na kojem se isporučuje komunalna usluga. KD Autotrolej d.o.o. zatražilo je prethodnu suglasnost na Cjenik u kojem je navelo razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i izračunom te datum primjene nove cijene.
U razdoblju od 2008. godine do danas KD Autotrolej d.o.o. nije podizalo cijene putnih karata. U međuvremenu  je povećan PDV-a, došlo je do povećanja inflacije od 18,5%, te povećanja cijene goriva za 33%. Na promjene cijene značajno su utjecale i promjene načina života stanovnika grada Rijeke i riječkog prstena, smanjenje nataliteta i pandemija Covida 19. Kako je naglasila pročelnica Malnar, zbog održivosti standarda javnog gradskog prijevoza nužno je povećanje cijene putnih karata od  20%. Povećanje cijena za školske i studentske kategorije planirano je za rujan 2022. godine,za sve ostale kategorije povećanje cijena planirano je od 1.3.2022. godine.

Umirovljenici
(godišnje karte)

Radnici
(mjesečne karte)
Osnovnoškolci
(mjesečna karta)
Srednjoškolci i  studenti
(mjesečna karta od 1. rujna)
Mirovinska/ socijalna (mjesečna karta) Pojedinačne
karte
(u vozilu)

Pojedinačne karte
(izvan vozila)

100 kuna
(mirovine do 2.000 kuna)

332 kune
(I. zona)
119 kuna
(I. zona)
161 kuna
(I. zona)
134 kuna
(I. zona)
12 kuna
(I. zona)

19 kuna
(I. zona)

300 kuna
(mirovine do 3.000 kuna)

452 kune
(ll. zona)
144 kune
(ostale zone)
216 kuna
(II. zona)
228 kuna
(ostale zone)

16 kuna

(II. zona)

25,50 kuna
(II. zona)

500 kuna
(mirovine do 4.000 kuna)

570 kuna
(III. zona)

275 kuna
(III. zona)

19,50 kuna
(III. zona)

32 kune
(III. zona)

700 kuna
(mirovine iznad
4.000 kn)

676 kuna
(IV. zona)
329 kuna
(IV. zona)
25,50 kuna
(IV. zona)

36 kuna
(IV. zona)

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga dao je pozitivno mišljenje na predloženi cjenik.

Kolegij gradonačelnika

Kolegij gradonačelnika

Izvješće o radu Direkcije za komunalno redarstvo za 2021. godinu

Izvješće je predstavio ravnatelj Alen Razum koji je pojasnio kako je 13 komunalnih redara raspoređeno da nadziru područje 34 mjesna odbora, pri čemu, uz poslove iz svoje nadležnosti, tri redara istovremeno vrše nadzori  nad pravnim i fizičkim osobama iz drugih djelatnosti. Dva komunalna redara obavljaju nadzor nad provedbom propisa vezanih uz nerazvrstane ceste, jedan obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje građevinska inspekcija dok je jedan zadužen za kontakt sa strankama u Dežurnom centru kojem građani svakodnevno, od 0 – 24 sata mogu na besplatni broj telefona 0800 51 00 prijaviti komunalni nered. Prijave se dostavljaju i putem mobilne aplikacije “Gradsko oko” koja je je od prosinca 2020. godine dostupna građanima, kao i putem elektronske pošte. Zaprimljene prijave prosljeđuju se nadležnim službama na daljnje postupanje.

Tijekom 2021. temeljem izdanih mandatnih kazni zbog prekršaja iz Odluke o komunalnom redu uplaćeno je ukupno 28.860,00 kuna u korist Proračuna Grada Rijeke. U postupku nadzora nad primjenom odredbi Odluke o komunalnom redu u 2021. god. izvršeno je 10.360 kontrola. Najveći broj prekršaja komunalnog reda odnosi se na bespravno zauzimanje javnih površina odlaganjem pokretnih stvari.
Od registriranih 5.653 predmeta, po nalogu komunalnih redara stranke su postupile u 3.292 slučaja, dok su preostali predmeti u tijeku, vodi se upravni ili prekršajni postupak ili su predmeti proslijeđeni nadležnim službama/komunalnim društvima radi izvršenja radova, sanacije, popravaka i sl., te su u postupku rješavanja.

Na temelju rješenja i usmenih naloga komunalnih redara, obavijesti i zapisnika o prekršaju stranke su registrirale odnosno s javnih površina uklonile 745 neregistrirana vozila. Nadalje, na temelju intervencije komunalnih redara stranke su same uklonile s javne površine drva u 177 slučajeva, građevinski materijal u 310 slučajeva te različite predmete i otpad u 832 slučajeva.
Tek ukoliko stranke ne bi postupile po nalogu komunalnog redara ili platile mandatnu kaznu, prema njima se poduzimaju represivne mjere. S osnove novčanih kazni izdanih temeljem Odluke o komunalnom redu ukupno je naplaćen iznos od 8.433,00 kn. 

Kolegij gradonačelnika

Kolegij gradonačelnika

Temeljem Odluke o javnom prijevozu putnika, tijekom 2021. godine Direkcija za komunalno redarstvo je izdala ukupno 107 obaveznih prekršajnih naloga. S osnove novčanih kazni ukupno je naplaćen iznos od 16.428,58 kn, dok je temeljem odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca. Najveći broj kontrola odnosi se na držanje pasa i njihovo izvođenje na javne površine, držanje životinja u neodgovarajućim uvjetima te lajanje pasa.

Komunalno redarstvo izvršilo je i 747 kontrola korištenja površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja. Tijekom 2021. godine nije izvršeno niti jedno mjerenje buke, ali je izvršeno 121 kontrola, te izdano 103 usmenih upozorenja prekršiteljima radi obveznog poštivanje propisa o zaštiti od buke. Temeljem odluke o nerazvrstanim cestama tijekom 2021. godine komunalno redarstvo evidentiralo je 1389 predmeta, prilikom redovne kontrole ili temeljem prijava građana, mjesnih odbora ili drugih službi. Najvećim dijelom vezano uz oštećenja kolnika u vidu udarnih rupa, oštećenja prometne oprem,  oštećenja poklopaca šahti i oštećenja rasvjete. O svim oštećenjima obaviještene su nadležne službe održavanja te im je naložena njihova sanacija, što je i učinjeno.
Temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji tijekom 2021. godine izvršeno je ukupno 131 kontrola. U 19 postupaka nije utvrđena povreda propisa, a u 42 postupaka je utvrđena nenadležnost komunalnog redarstva te su proslijeđeni na daljnje postupanje građevinskoj inspekciji.

Izvješće o radu Direkcije za prometno redarstvo za 2021. godinu

Direkcija za prometno redarstvo Grada Rijeke ovlaštena je za nadzor nad nepropisno parkiranim i zaustavljenim vozilima, premještanje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila i fizičko upravljanje prometom. Prometni redari ovlašteni su isključivo za provođenje nadzora “prometa u mirovanju” te na nepropisno parkiranim vozilima ostavljaju Obavijesti o počinjenom prekršaju s propisanom novčanom kaznom. Rad redara odvija se u dvije smjene, od 06:30 sati ujutro do 13:30 sati i od 13:00 sati do 20:00 sati uvečer. Osim redovnog nadzora, redari izlaze na teren po pozivima na besplatni dežurni telefon 0800 5101, za prijave građana o hitnim situacijama poput zatvaranja vozila, onemogućavanja ulaska/izlaska u dvorište ili garažu odnosno protupravnog korištenja mjesta za vozila osoba s invaliditetom. Od kolovoza 2019. godine uveden je i sustav automatskog nadzora nepropisno parkiranih vozila putem video nadzora – kamera u strogom centru grada. Prilikom terenskog nadzora tijekom 2021. godine prometni redari su zabilježili ukupno 20.425 aktivnosti.

Najčešće evidentirani prekršaji na terenu su prekršaji parkiranja osobnih vozila na mjestima rezerviranim za dostavna vozila (3.119) i prekršaji parkiranja suprotno postavljenom prometnom znaku (2.696). Osim toga najviše je izdanih Obavijesti o počinjenom prekršaju zbog parkiranja vozila na nogostupu (1.332) i na mjestima rezerviranim za vozila osoba s invaliditetom (1.250). Fizičko premještanje vozila obavljaju djelatnici pravne osobe Rijeka plus d.o.o. po nalogu prometnog redara koji je neposredno uočio prekršaj ili po nalogu redara na elektronski prijedlog djelatnika specijaliziranog „pauk“ vozila.

Tijekom protekle godine izdana je 3.961 Naredba za premještanje vozila, od čega je uspješno realizirano 49,02%. Preostali broj naredbi je otkazan od strane posade “pauk“ vozila ili prometnoga redara jer je vozilo otišlo ili je vozač kratko zaustavio vozilo te napustio mjesto prekršaja prije dolaska „pauka“.  Tijekom 2021. godine putem sustava automatskog video (foto) nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila je utvrđeno 6.317 prekršaja, od čega je najveći broj zabilježio uređaj postavljen na Adamićevoj ulici.

U 2021. godini ukupno je u radu po svim predmetima izdan 15.615 akt. Službenici Direkcije su odgovorili na čitav niz elektronskih podnesaka, zaprimili preko tisuću poziva građana na dežurni telefon i osobno primili više stotina stranaka u službenim prostorijama tijekom godine. U protekloj godini prometni redari na terenu su izdali 14.449 Obavijesti o počinjenom prekršaju – novčanih kazni protiv počinitelja koji su nepropisno parkirali i zaustavili svoja vozila uz financijsko zaduženje 5.515.900,00 kuna. Putem sustava automatskog nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila – kamera je utvrđeno 6.317 prekršaja, uz zaduženje 2.639.900,00. Ukupni iznos izdanih kazni iznosi 8.155.800,00 kuna. Ukupno uplaćen iznos u promatranom razdoblju iznosi 3.678.715,30 kuna. Broj zabilježenih prekršaja godišnje kreće ugrubo između 17.000 do 20.000 u zadnjih šest godina.

Valja naglasiti da prometni redari nemaju ovlasti za utvrđivanje identiteta počinitelja prekršaja što otežava postupanje u pojedinim situacijama. Također, nemaju mogućnost niti utvrditi eventualne zlouporabe Znaka pristupačnosti niti zaustaviti vozača i vozilo u kretanju. Postoji i problem zakonske nemogućnosti premještanja osobnih vozila sa mjesta rezerviranih za dostavna vozila. Takvo parkiranje je kažnjivo, no nema uvjeta za premještanje pa dostavno mjesto nakon izdane mjere ostaje i dalje zauzeto. Kako je završavajući izvješće naglasio ravnatelj Marko Drpić, u uvjetima koji vladaju u našem gradu nepropisno parkiranje je posljedica velike gustoća naseljenosti, manjka parkirnih mjesta i  velik broj vozila, ali i prometne nekulture vozača.

Informacije o provedenom Javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora

U prosincu 2021. godine na WEB stranicama Grada Rijeke objavljen je deveti Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora s ukupno oglašenih 30 poslovnih prostora. Po provedenom natječaju izlicitirano je 14 poslovnih prostora ukupne korisne površine 1.272 m 2 i sklopljeno 14 ugovora o zakupu, uz mjesečnu zakupninu u iznosu od 12.920,20 € bez PDV-a, odnosno 97.202,86 kn. U tijeku je prvi ovogodišnji natječaj na kojem je također oglašeno 30 poslovnih prostora.

Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2022. godini

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. prosinca 2021. godine donijela je Uredbu o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu. Uredbom je utvrđen je udio iznosa za rashode za plaće u odnosu na ukupni minimalni financijski standard koji može biti najviše 90%, a udio za materijalne i financijske rashode mora biti najmanje 10% pripadnog ukupnog minimalnog financijskog standarda. Pročelnik Mladen Vukelić naglasio je da je utvrđeni iznos minimalnih financijskih standarda za obavljanje djelatnosti JVP Grada Rijeke u 2022. godini istovjetan iznosu u 2021. i 2020. godini i iznosi 16.327.533 kuna, od čega se 14.685.533 kuna raspoređuje za rashode za plaće, a 1.642.000 kuna, na materijalne i financijske rashode. Osim sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu, za potrebe vatrogastva Grad Rijeka osigurao je u Proračunu za 2022. godinu 9.128.700 kuna i to za financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda iznos od 5.381.700 kuna, te za aktivnosti Gradske vatrogasne zajednice 3.747.000 kuna.

Osnovano Koordinacijsko vijeće Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.- 2027.

Radi uspostave institucionalnog okvira Grad Rijeka, kao središte Urbane aglomeracije Rijeka, sukladno Smjernicama Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.- 2027. uspostavlja Koordinacijsko vijeće kao tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe strategije razvoja urbanog područja. Koordinacijsko vijeće čine gradonačelnici i načelnici svih gradova i općina koje su u sastavu urbanog područja odnosno njihovi zamjenici. Odluke Koordinacijskog vijeća donose se natpolovičnom većinom glasova svih članova. Koordinacijsko vijeće osniva se odlukom gradonačelnika grada središta urbanog područja, a predsjednik Koordinacijskog vijeća bira se na prvoj sjednici.

Odlukom koju je donio gradonačelnik Marko Filipović osniva se Koordinacijsko vijeće Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.- 2027. godine a za članove i zamjenike članova Koordinacijskog vijeća imenuju Marko Filipović, gradonačelnik Grada Rijeka, (zamjenica Sandra Krpan), Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra, (zamjenica Eleonora Sokolić Brusić), Matej Mostarac, gradonačelnik Grada Kastva, (zamjenik Dean Jurčić), Dalibor Čandrlić, gradonačelnik Grada Kraljevice, (zamjenica Matea Dundović), Fernando Kirigin, gradonačelnik Grada Opatije, (zamjenica Kristina Đukić), Ivana Cvitan Polić, načelnica Općine Čavle, (zamjenica Dolores Burić), Robert Marčelja, načelnik Općine Jelenje, (zamjenik Boris Kovačić), Željka Šarčević Grgić, načelnica Općine Klana, (zamjenica Ivana Marinčić), Dražen Vranić, načelnik Općine Kostrena, (zamjenica Martina Zekić), Bojan Simonič, načelnik Općine Lovran, (zamjenik Mario Alempijević), Vedran Kinkela, načelnik Općine Matulji, (zamjenik Eduard Baćić), Rikardo Staraj, načelnik Općine Moščenićka Draga, (zamjenica Natali Iskra), Mirela Ahmetović, načelnica Općine Omišalj, (zamjenica Maja Mahulja), Sanja Udović, načelnica Općine Viškovo (zamjenik Denis Mladenić).

Stručne i administrativne poslove za Koordinacijsko vijeće obavlja Ured Grada, Služba za koordinaciju poslova Urbane aglomeracije Rijeka u svojstvu Tehničkog tajništva.