Budući je od donošenja Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu došlo do niza izmjena zakona koje su se odrazile na prihodnu i rashodnu stranu proračuna, na gradonačelnikovom kolegiju usvojen je Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2012. kojima je Proračun povećan za iznos od 21.000.000 kuna, odnosno za 2,5% te sada iznosi 856.000.000 kuna.

Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2012. g.
Niz izmjena zakona koje su usvojene od donošenja Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu, odrazile su se na prihodnu i rashodnu stranu proračuna, pa je proračun trebalo rebalansom ponovno uravnotežiti. Kako je pojasnila v.d. pročelnice Odjela za financije Jasna Liker, uz promjene zakonskih propisa, rebalansom je bilo potrebno uskladiti visinu i namjenu rashoda planiranih za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva. Ravnajući se prema dinamici ostvarenja prihoda i rashoda te procjeni njihova ostvarenja do kraja ove godine predlaže se povećanje visine Proračuna za iznos od 21.000.000 kuna, odnosno za 2,5% te on sada iznosi 856.000.000 kuna. Ovo povećanje prvenstveno je posljedica nekoliko poslovnih transakcija koje nisu bile planirane početnim proračunom, a koje je potrebno iskazati na prihodnoj i na rashodnoj strani proračuna. Radi se o planiranju zamjene zemljišta prema Ugovoru o zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske, Grada Rijeke i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, kojim Grad stječe u vlasništvo nekretnine na kojima se planira izgradnja višestambenih građevina po modelu poticane stanogradnje i javnih površina na Škurinjskom plasu, kao i nekretnine na lokaciji Draga na kojima se planira izgradnja komunalno – servisne zone. Također temeljem Odluke Gradskog vijeća iz rujna ove godine o sudjelovanju Grada Rijeke u postupku obveznog preoblikovanja HNK “Rijeka” u sportsko dioničko društvo, rebalansom su planirani izdaci za dionice temeljnog kapitala budućeg sportskog dioničkog društva, ali i prihodi od ustupljenog prava korištenja Sportsko rekreacijskog centra “Kantrida”.

Temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine, rebalansom se predlaže povećanje prihoda poslovanja za 12.721.900 kuna, povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 8.877.000 kuna i smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 598.900 kuna. Ukupni rashodi i izdaci proračuna također se povećavaju se za 21.000.000 kuna ili za 2,5% te su uravnoteženi s prihodnom stranom proračuna. Ukupno povećanje rashoda proračuna također je najvećim dijelom posljedica planiranja rashoda za nabavu zemljišta temeljem Ugovora o zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske, Grada Rijeke i Kliničkog bolničkog centra Rijeka u iznosu od 25,9 mil. kuna te rashoda za sudjelovanje Grada u obveznom preoblikovanju HNK “Rijeka” u sportsko dioničko društvo u iznosu od 8,0 mil. kuna, koji nisu bili planirani Proračunom za 2012. godinu.

85. gradonačelnikov kolegij listopad 2012.

Najznačajnije promjene odnose se na mjere štednje kroz ograničavanje rasta plaća i novog zapošljavanja u gradskoj upravi, gdje se rebalansom predlaže ukupno smanjenje za 1.353.017 kuna. Najveće povećanje rashoda odnosi se na naknade građanima i kućanstvima koje se povećavaju za 5.513.000 kuna u odnosu na početni plan, a povećanje se odnosi na dodatna sredstva koja je potrebno osigurati radi usklađenja sa novom gradskom Odlukom o socijalnoj skrbi, kojom su i nadalje, u većem opsegu nego je Zakonom predviđeno, utvrđena prava koje osigurava Grad Rijeka te uvjeti i način njihova ostvarivanja.

Gradonačelnik Obersnel je kazao da je ovo povećanje najvećim dijelom rezultat činjenice da se kroz poslovne knjige moraju uknjižiti navedene zamjene nekretnina te provesti transakcije vezane uz preoblikovanje HNK Rijeka.
„Ipak, ima pomaka vidljivog u povećanju prihoda od poreza na dohodak, prvi put nakon tri godine, što je znak dobrog trenda i ujedno pokazuje da su izmjene porezne politike vezane uz porez na dohodak pozitivno djelovale na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak. Nadalje, dosad poduzete mjere Ministarstva financija na jačanju financijske discipline također su se odrazile na povećanu naplatu prihoda od poreza na dohodak“, zaključio je Obersnel.

Izmijenjene su i neke od stavki Programa javnih potreba u kulturi i sportu te Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu kao i Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini. Što se tiče komunalnog sustava, kako je pojasnila pročelnica Irena Miličević, većinom je riječ o pomaku u realizaciji određenih projekata.

Između ostalog prihvaćeno je Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke dostavit će se na očitovanje nadležnim tijelima, pa bi se po njihovu očitovanju Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke, izrađen od strane stručnog izrađivača Plana, našao na dnevnom redu Gradskog vijeća već u prosincu ove godine.

Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. g.
Na kolegiju je usvojen Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. g. kojim se, kako je pojasnio pročelnik Ivan Šarar, ukupni iznos sredstava ne mijenja, već se kod dva projekta planirani iznos umanjuje za 1.000.000,00 kn. Riječ je o postavljanju dvaju dizalica na Riječkom lukobranu, gdje se planirani iznos mijenja uslijed operativnih problema Lučke uprave Rijeka u vezi nabave zamjenskih kranova dviju portalnih dizalica te uređenju stolarije na zgradi Filodrammatice. Ta će se sredstva prenamijeniti za projekte uređenja bivše upravne zgrade R. Benčića, Trga pul Vele crikve, izradu umanjenog modela izgubljene povijesne skulpture dvoglavog orla koji bi služio kao predložak rekonstrukcije originalne skulpture čija bi izrada i postavljanje na vrh Gradskog tornja uslijedila 2013. godine te Motorni brod Galeb.

Stipendije za deficitarna zanimanja u akademskoj 2011/2012. godini
Grad Rijeka već tri godine raspisuje natječaj za stipendije za deficitarna zanimanja. Prošle godine dodijeljeno je osam stipendija, od kojih će šest korisnika nastaviti primati stipendije i nadalje, dok su dva korisnika iz opravdanih razloga privremeno odustala od stipendije. Već 5. studenoga raspisat će se novi natječaj za ukupno 4 stipendije, i to za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja magistra logopedije (2 stipendije), magistra geografije (1 stipendija) i magistra biologije (1 stipendija). Usvojen je i zaključak o financiranju programa LIADO I E-matematička učionica za darovite učenike riječkih osnovnih škola u školskoj 2012./2013. godini kojim će se nastaviti financiranje programa za darovite učenike osnovnih škola s ukupnim iznosom od 128.900,00 kn, u dvije osnovne škole, i to: OŠ Gornja Vežica program “E-matematička učionica” s iznosom od 62.200,00 kn i OŠ-SE San Nicolo program “LIADO” s iznosom od 66.700,00 kn.

Natječaj za postavljanje privremenih objekata za prigodnu prodaju i organiziranje prigodnih programa prilikom božićnih i novogodišnjih blagdana
Grad Rijeka objavit će Javni natječaj za davanje na korištenje javnih površina radi postavljanja privremenih objekata za prigodnu prodaju i organiziranje prigodnih programa prilikom božićnih i novogodišnjih blagdana za razdoblje od 2012. do 2015. g. Novost je u tome da se natječaj raspisuje na duži vremenski period. Iskustva prethodnih godina ukazala su na činjenicu da je prigodnu blagdansku prodaju i blagdanske programe moguće unaprijediti ukoliko se natječajem ove usluge građanima definiraju na duži rok, što izabranom ponuditelju omogućava veću sigurnost te je ujedno preduvjet za značajnija ulaganja, osobito u objekte i opremu za organizaciju prigodne prodaje.

85. gradonačelnikov kolegij listopad 2012.Informacija o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke
Stupanjem na snagu Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste Grad Rijeka prema dogovoru sa Županijskom upravom za ceste preuzet će od 1. studenog 2012. godine nadzor nad ukupno 351,8 km nerazvrstanih cesta. Godišnje izdvajanje sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta iz komunalne naknade, povećat će se za 5.411.000,00 kn, a nadležno ministarstvo će donijeti Pravilnik kojim će se odrediti kako će se ta sredstva uprihoditi.

Sudjelovanje Grada Rijeke u obveznom preoblikovanju HNK Rijeka
S obzirom na to da, sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke, obavezno preoblikovanje HNK Rijeka u dioničko društvo obuhvaća sklapanje ugovora o davanju na korištenje Sportsko-rekreacijskog centra Kantrida HNK Rijeka i upis i uplatu svih dionica u prvom krugu, Grad Rijeka i HNK Rijeka sklopili su navedeni ugovor o davanju na korištenje Sportsko- rekreacijskog centra Kantrida. Preostalo je donijeti odluku o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala HNK Rijeka u prvom krugu, budući da su za isto ispunjene sve zakonske pretpostavke. Temeljni kapital d.d. HNK Rijeka u ukupnoj vrijednosti od 8.000.000,00 kuna čini 1.000.000,00 kuna u novcu i 7.000.000,00 kuna u procijenjenoj vrijednosti prava korištenja Sportsko-rekreacijskog centra Kantrida. S obzirom na to da je Povjerenstvo dalo suglasnost na iznos visine temeljnog kapitala predloženog od strane HNK Rijeka, stekli su se uvjeti za donošenje odluke o upisu i uplati svih dionica u prvom krugu pa će upisom i uplatom svih dionica HNK Rijeka, Grad Rijeka biti jedini vlasnik Sportskog dioničkog društva Rijeka. Prijedlog ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke na lokaciji Kostabela
Na kolegiju je prihvaćen prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke na lokaciji Kostabela radi izgradnje građevina ugostiteljsko-turističke namjene. Predmet prodaje je zelena površina unutar koje postoji uređen zemljani tenis teren, parkirne površine, asfaltirane kolno-pješačke staze i pješačka komunikacija. Privođenje namjeni područja Kostabela započelo je 2010. godine provedbom natječaja kojim je na području Kostabela prodana lokacija površine 6.000 m2, koja je utvrđena kao područje ugostiteljsko-turističke namjene namijenjeno za izgradnju građevine hotelskog smještaja. Temeljem natječaja, sklopljen je kupoprodajni predugovor s tvrtkom TRE-INVEST d.o.o. Kastav. Natječajem za prodaju bilo je utvrđeno da kupac, uz ostalo, o svom trošku mora izraditi i Program gradnje i uređenja sportsko-rekreacijskog područja Kantrida-Kostabela te isti podnijeti na prihvaćanje Gradu Rijeci. Investitor je preuzetu obavezu ispunio, a Grad Rijeka Program prihvatio 2011. godine. Natječajem je bilo definirano da je područje Kostabela cjelina te da će se za preostalu površinu zemljišta između Opatijske ceste i obalne šetnice raspisati natječaj, ukoliko se za to utvrdi potreba i steknu uvjeti. Prema procjeni sudskog vještaka tržišna vrijednost nekretnina koje su predmet prodaje procijenjena je na iznos od 1.664,70 kn/m². Predlaže se da procijenjena vrijednost ujedno bude i početna kupoprodajna cijena, što za ukupnu površinu od 11.500 m2 iznosi 19.144.050,00 kuna. Taj bi se prihod trebao platiti Gradu Rijeci u pet obroka.