S Gradonačelnikovog kolegija na Gradsko vijeće upućen je prijedlog rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2010., kojim se predlaže povećanje proračuna za 35 milijuna kuna, odnosno za 4 posto više u odnosu na sadašnji koji iznosi 903 milijuna kuna. Gradski je proračun uvećan pronalaženjem novih izvora financiranja, uvažavajući smanjenje poreznih prihoda te potrebu pokrića manjka prihoda iz 2009. godine

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel  prihvatio je Izvještaj o izvršenju proračuna Grada za 2009. godinu, prema kojem je iskazan manjak prihoda i primitaka u iznosu od 48.681.767,96 kuna. Nepovoljna makroekonomska kretanja koja su obilježila cijelu prethodnu godinu, rezultirala su ukupno manjim ostvarenjem prihoda Grada u 2009. godini u odnosu na vrijednosti planirane Proračunom za 2009. godinu, kao i u odnosu na ostvarenje proračunskih prihoda u 2008. godini. To se u prvom redu odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak što je u vezi s kretanjem plaća i zaposlenosti te na prihode od poreza na promet nekretnina, što je u vezi sa smanjenjem potražnje i prometa na tržištu nekretnina, što je ostvareno 22 milijuna kuna manje od plana.

“Uz smanjenje prihoda, na visinu prihoda proračuna utjecala je naša odluka s početka 2009. godine o uvođenju antirecesijskih mjera, s ciljem sprečavanje gubitka radnih mjesta i općenito pomoć oporavku gospodarstva. Donošenjem te odluke svjesno smo umanjili prihode proračuna za 15 milijuna kuna,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Unatoč složenoj financijskoj situaciji, Grad Rijeka je u protekloj godini nastojao zadržati razinu investicijskog ulaganja, pa su kapitalni rashodi iznosili 154 milijuna kuna ili 20 % ukupnih rashoda. Također, posebna je pozornost posvećena ostvarenju planiranih rashoda u ostvarivanju programa socijalne skrbi, decentraliziranih funkcija, širih javih potreba osnovnog školstva, većeg dijela javnih potreba u kulturi i sportu, otplati dugovanja te redovnog poslovanja proračunskih korisnika. U nešto manjem obimu ostvaren je plan gradnje objekata komunalne infrastrukture, no većinom zbog usklađivanja s drugim radovima i to na način da njihova realizacija nije ugrožena. Tako je, primjerice, u 2009. godini manje sredstava od planiranog utrošeno u sanaciju odlagališta Viševac ili pak ceste unutar Sveučilišnog kampusa.

Izmjene i dopune proračuna za 2010. godinu
Predstavljajući izmjene i dopune proračuna za 2010. godinu, gradonačelnik Obersnel kazao je da je i u prvom dijelu ove godine zamijećeno daljnje smanjenje poreznih prihoda, s time da će do kraja godine, Grad Rijeka zbog uvođenja drugačijih stopa oporezivanja poreza na dohodak, izgubiti oko 18 milijuna kuna, što znači da Vlada teret problema prebacuje na jedinice lokalne samouprave. Stoga je u prijedlogu rebalansa, pored prihoda od poreza, smanjen i plan prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

30. gradonačelnikov kolegij lipanj 2010.

Kako bi se namakla sredstava za pokriće manjka iz prošle godine, planiran je prihod od prodaje dijela dospjelih nenaplaćenih potraživanja Grada s osnove zakupnine i komunalne naknade poslovnoj banci u iznosu od 50 milijuna kuna te povećanje prihoda od zateznih kamata za 2,9 milijuna kuna po osnovi očekivane naplate potraživanja od poduzeća “Torpedo” u stečaju.

Već prilikom planiranja proračuna za 2010. godine racionalizirani su troškovi, a rebalansom su dodatno smanjeni rashodi, i to smanjenjem dijela regresa za zaposlene, troškova protokola, promocije grada, obilježavanja raznih manifestacija, upravljanja sportskim objektima i objektima kulture i drugo. S druge strane, čak su povećana naknade građanima i korisnicima socijalnog programa te je zadržana razina investicijskog ulaganja, pa je za razvojne projekte i u rebalansu proračuna planirano 206 milijuna kuna ili 23 posto proračuna, budući da je pokretanje investicije, kako je kazao gradonačelnik Obersnel, jedina prava pomoć poduzetnicima.

Izmjene i dopune proračuna za posljedicu su imale smanjivane programa javnih potreba u kulturi, koji je smanjen s 12.148.150 na 10.755.500 kuna te programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, koji je smanjen za 246.900 kn te sada iznosi 2.717.000 kuna. Izmjene programa javnih potreba u sportu predložit će Riječki sportski savez nakon što Gradsko vijeće odluči o izmjenama i dopunama proračuna. Izmijenjen je i plan programa izgradnje komunalne infrastrukture, s time da je odlučeno da se neće štedjeti po svakom programu ponešto, već je iz programa za ovu godinu izbačeno 2,6 milijuna kuna planiranih za uređenje Vitezovićeve ulice. Za 2 milijuna kuna smanjen je program održavanja komunalne infrastrukture, dok je program raspodjele spomeničke rente za sada ostao isti, ali s nekolicinom izmijenjenih stavki. Također, za 10% su smanjene naknade članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Izvješća o radu komunalnih i trgovačkih društava
Usvojena su izvješća o radu komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke u 2009. godini, i to komunalnih društava Autotrolej, Čistoća, Kozala te Vodovod i kanalizacija te trgovačkih društava Energo i Rijeka promet. Gradonačelnik Obersnel izrazio je zadovoljstvo radom komunalnih i trgovačkih društava i pružanjem usluga korisnicima, a većina društava je nastavila s investicijskim ciklusom iz sredstava gradskog proračuna ili pak vlastitih sredstava. Dva su društva izrazile gubitke na kraju godine, pa je Autotrolej godinu završio s 2,3 milijuna kuna, a Energo s 9,3 milijuna kuna gubitka.

Pojašnjavajući zabilježeni gubitak Autotroleja, gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako je glavni cilj poslovanja ovog komunalnog društva zadržati, a negdje čak i povećati, standard javnog gradskog prijevoza, istodobno ne povećavajući cijenu za krajnje korisnike. Važna stavka u poslovanju Autotroleja je i cijena goriva, kao i činjenica da zbog rastuće nezaposlenosti pao i broj kupljenih pokaznih karata.

31. gradonačelnikov kolegij lipanj 2010.“Što se tiče Energa, isključivi krivac za gubitke je licemjerna politika Vlade RH, koja je zakonom isporuku plina i toplinske energije proglasila tržišnim djelatnostima, da bi kontrolom cijena onemogućila tržišno poslovanje. Koliko su se puta samo od 2002. godine mijenjale cijene energenata, a cijena toplinske energije je ostala nepromijenjena. Želi li Vlada držati pod kontrolom cijene iz socijalnih razloga, postoji dio cijene koji se može mijenjati, a to je PDV. Istina je da se po smjernicama EU ne može u potpunosti ukinuti PDV na komunalne usluge, ali mora biti minimalno 5%, dok je naš PDV na komunalne usluge čak, kao i za sve druge usluge, povećan na 23%,” kazao je Obersnel. Naime, Enego je od Hrvatske regulatorne energetske agencije tražio povećanje cijene toplinske energije i plina, no povećanje nije odobreno.

Suglasnost za zaduženje KD Vodovod i kanalizacija
Gradskom vijeću upućen je prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD Vodovod i kanalizacija kod Erste & Steiermarkische banke za 30 milijuna kuna za financiranje izgradnje I. faze projekta dogradnje vodovodne i kanalizacijske mreže na riječkom području. Ocjenjujući da raspoloživim godišnjim sredstvima naknade za razvoj nije moguće ostvariti značajniji pomak u izgradnji nedostajuće komunalne infrastrukture na području grada, Grad Rijeka i Komunalno društvo odlučili su da se dio nedostajuće komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje financira novim kreditnim zaduženjem s ciljem povećanja kvalitete usluge i stupnja priključenosti na komunalnu infrastrukturu, povećanja kvalitete života, te smanjenja onečišćenje okoliša.

U sklopu I. faze radovi na komunalnoj infrastrukturi izvodili bi se na području mjesnih odbora Drenova, Brašćine-Pulac, Pehlin, Gornji i Donji Zamet, Srdoči, Podmurvice, Grbci, Škurinje, Trasat i Sveti Kuzam. Planirana je izgradnja 4.983 m nove kanalizacijske i 12.229 m vodovodne mreže, a potpisivanje ugovora, potvrdi li Gradsko vijeće zaduženje, planira se u srpnju.