Vlasnici građevina koje se nalaze na području na kojem su izgrađene komunalne vodne građevine dužni su svoje građevine priključiti na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje.

Obveza priključenja propisana je Zakonom o vodama (Narodne novine RH br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), dok je postupak priključenja uređen Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke (Službene novine PGŽ br. 51/13 i Službene novine Grada Rijeke br. 3 /14).

Rok za priključenje građevine je godinu dana od dana primitka obavijesti o obvezi priključenja. Obavijest se šalje po dobivanju uporabne dozvole za novoizgrađene dijelove sustava i to pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom.

Obavijest o obvezi priključenja šalje se u pravilu za građevine izgrađene na nekretnini koja graniči s nekretninom na kojoj je izgrađena vodno-komunalna infrastruktura. Obavijesti sadrži uputu o načinu i roku podnošenja zahtjeva za priključenje, informaciju o postupku priključenja i obrazac zahtjeva za priključenje.

Po primitku zahtjeva za priključenje izrađuje se troškovnik i tehničko-tehnološki uvjeti, koji čine sastavni dio ugovora o priključenju. U troškove priključenja ne uračunavaju se građevinski radovi na izvedbi interne instalacije od priključka (mjesta spoja) prema građevini koju izvodi vlasnik/obveznik priključenja o svom trošku.

Ukoliko vlasnik građevine koja je u obvezi priključenja ne postupi prema danim mu uputama te ne priključi građevinu na vodno-komunalnu infrastrukturu u propisanom roku kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj sukladno odredbama Zakona o vodama.

VIK d.o.o.