Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel iznio je na kolegiju Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu. Rebalansom je Proračun smanjen za 32 milijuna kuna. Na kolegiju su ujedno prihvaćena i izvješća o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava u 2012. godini.

Gradonačelnik Obersnel kazao je kako je u godinama gospodarske krize kojoj je i Hrvatska izložena teško predvidjeti stvarne prihode. Proračun Grada Rijeke za ovu godinu manji je za 32 milijuna kuna, odnosno 3,9% u odnosu na prvi proračun usvojen krajem prošle godine i iznosi 801,680 milijuna kuna. Osnovni razlog za rebalans je u činjenici da prihodi nisu ostvareni planiranom dinamikom. Prihodi od poreza veći su od planiranih za 6 milijuna kuna, a to je pak rezultat izmjene Zakona o porezu na dohodak u 2012. godini i mjera koje poduzima Ministarstvo financija u jačanju financijske discipline. Bio bih sretniji kada bih mogao reći da je to rezultat gospodarskih aktivnosti, ali na to ćemo još morati pričekati”, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel iznio je na kolegiju Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradonačelnik je kazao kako je najznačajnije smanjene prihoda evidentno u dijelu od prodaje zemljišta i prava građenja. Napomenuo je kako je to rezultat smanjene gospodarske aktivnosti. Još nema dovoljno investitora za veće projekte ili se zbog nestabilnosti financijskog tržišta neki ugovoreni projekti još nisu počeli realizirati, već su prolongirani.

“Zbog smanjenja prihoda od 32 milijuna kuna trebalo je rashode uskladiti s prihodima. Određeni rashodi smanjeni su, jer je evidentno da se do kraja godine neće realizirati. Neki od rashoda rebalansom su i povećani, poput materijalnih rashoda, zbog povećanja cijena energenata ili pak ustrojavanja nekih novih ustanova, kao što je Art kino te značajnih troškova koji su opteretili proračun, poput izbora za Europski parlament i lokalnih izbora. Nastojali smo zadržati sve programe bitne za standard građana i ne smanjivati ih. Povećani su i troškovi za novo sklonište za beskućnike Udruge Oaza te program informatičkog obrazovanja”, kazao je gradonačelnik naglašavajući kako smanjenje proračuna od 3,9% građani neće osjetiti. Projekcije proračuna za 2014. i 2015. godinu ovim prijedlogom se ne mijenjaju. Ovaj je prijedlog upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu izmijenjen je i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu.

Izvješće o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava u 2012. godini
Grad Rijeka u svom većinskom ili isključivom vlasništvu ima četiri komunalna i dva trgovačka društva. Društva obavljaju usluge prijevoza putnika, održavanja čistoće, odlaganja komunalnog otpada, održavanja javnih površina, pružanja toplinske energije, prodaje plina, održavanja groblja, opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, upravljanja javnim parkiralištima i garažnim objektima. Na dan 31. prosinca prošle godine broj zaposlenih u komunalnim i trgovačkim društvima Grada Rijeke iznosio je 1.766, što je za 0,56% manje u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 2,65% manje u odnosu na Plan za 2012. godinu, gdje je planirani broj zaposlenih radnika za sva društva iznosio 1.814.

Sva komunalna društva Grada Rijeke, osim Trgovačkog društva Energo ostvarila su dobit u poslovanju. Temeljna financijska izvješća komunalnih – trgovačkih društava prihvatile su Skupštine društava na sjednicama u travnju, svibnju i srpnju ove godine. Skupština društva tkođer su donijele odluke o rasporedu dobiti i saniranju gubitka. tako će se ostvarena dobit KD Autotrolej u iznosu od 1.778.906 kuna rasporediti za pokriće gubitka prethodnih razdoblja. Dobit KD Čistoća u iznosu od 593.225 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit. Gubitak TD Energo u iznosu od 9.839.122 kuna knjiži se na teret kapitala te će se u narednim godinama pokriti iz ostvarene dobiti. Dobit KD Kozala u iznosu od 86.989 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit; dobit KD Vodovod i kanalizacija u iznosu od 2.624.802 kuna rasporedit će se za pokriće gubitka iz prethodnih razdoblja, a dobit TD Rijeka promet u iznosu od 962.136 kuna na zakonske rezerve u iznosu od 48.106 kuna i zadržanu dobit u iznosu od 914.030 kuna.

9. kolegij listopad 2013 3

“Sva društva u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Rijeke uspješno su završila 2012. poslovnu godinu i to, osim Energa, s ostvarenom dobiti. Za istaknuti je da je i Energo za više od 50% smanjio gubitak iz prethodnih godina, a ovaj negativan rezultat je nedosljedne energetske politike prethodne Vlade koja osam godina nije dala suglasnost za korekciju cijena, iako su cijene energenata višestruko povećane. Opseg pruženih usluga na razini je planiranog. Sustav broji 1.814 zaposlenih, bez povećanja, a njihove su plaće ispod prosjeka isplaćenih plaća u Hrvatskoj. Cijene usluga su pak na sredini ostalih na državnoj razini i, osim plina i toplinske energije, nisu korigirane cijelu prošlu godinu. Vodovod i kanalizacija smanjio je cijenu usluga isporuke vode i odvodnje za iznos PDV-a. Komunalna društva doprinos su dala i u dijelu socijalnog programa u iznosu od 2 milijuna kuna, a cijelo vrijeme su nositelji investicijskih zahvata. U tome je prednjačio ViK, a istodobno se širila i plinska mreža”, kazao je gradonačelnik Obersnel dodavši da su značajna sredstva uložena u sanaciju Viševca, novu opremu za primarnu selekciju otpada, izgradnju Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina i izgradnju garaža.

Uz proračun, dodao je gradonačelnik, komunalna i trgovačka društva bila su nositelji investicijskih aktivnosti u Rijeci. “Iz svih njihovih rezultata jasno se iščitava činjenica da su ta društva okosnica daljnjeg razvoja grada. Redovito podmiruju sve svoje obveze, a k tomu ne postoji bojazan za smanjenje kvalitete usluga, već će razina komunalnog standarda biti i povećana”, rekao je Obersnel naglašavajući kako su sva društva dobila i pozitivna revizorska očitovanja.

Revizorske tvrtke koje su obavile reviziju temeljnih financijskih izvješća za 2012. godinu u komunalnim društvima Autotrolej, Čistoća, Vodovod i kanalizacija te trgovačkim društvima Energo i Rijeka promet, dale su pozitivno mišljenje. KD Kozala u 2012. godini nije imalo obvezu revizije.

9. kolegij listopad 2013

KD Autotrolej obavlja usluge prijevoza putnika povezujući 12 gradova i općina s Rijekom kao županijskim središtem. Izvješćujući o poslovanju u 2012. godini direktor ovog društva Željko Smojver kazao je kako je, unatoč krizi, Autotrolej zadržao standard. Sa 177 vozila u protekloj je godini pređeno 9,5 milijuna kilometara i prevezeno 45 milijuna putnika, a ostvareni su prihodi na razini 142 milijuna kuna. Dobit Društva prije oporezivanja iznosi 1.778.906 kuna. U 2012. godini Autotrolej bilježi smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine za 29,31%. Razlog tomu je obračun amortizacije koji je nadmašio vrijednost ukupnih investicija u 2012. godini. Vrijednost materijalne imovine iznosi 32.227.634 kuna ili 97,20% ukupne dugotrajne imovine, nematerijalna imovina zastupljena je s 1,49% ili 492.298 kuna, dok je financijska imovina zastupljena s 1,31% ili 434.844 kuna. Krajem prošle godine u KD Autotrolej bila su zaposlena 612 radnika, što je za 29 radnika manje u odnosu na prethodnu godinu. U 2012. godini ukupno je iz Društva otišlo 37 radnika (20 vozača), a došlo je 8 novih radnika. Ostale razlike u broju radnika, koje iz usporedbe s prethodnom godinom i Rebalansom plana proizlaze, nastale su uslijed promijene organizacijskog ustroja i interne preraspodjele radnika unutar Društva.

Uslužna djelatnost Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka, kazao je direktor Bojan Jurdana, je odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, čišćenje javno prometnih površina, održavanje zelenila te obavljanje drugih djelatnosti vezanih za gospodarenje otpadom. Ukupni prihodi u KD Čistoća d.o.o u 2012. godini iznose 97.554.741 kuna i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 4,79%, a dobit 593.225 kuna. Prošle godine Čistoća je zapošljavala 436 radnika, što je za 6 radnika više u odnosu na prethodnu godinu. Plan za 2012. godinu sastavljen je na temelju potrebnog broja izvršitelja prema normativima za svaku djelatnost posebno, a obuhvaćao je 432 radnika. Najveće financijsko povećanje materijalne imovine u odnosu na 2011. godinu ostvarilo je upravo ovo komunalno društvo i to od 16,03% na što su utjecala ulaganja u sanaciju odlagališta neopasnog otpada Viševac, nabava posuda za otpad, nabava vozila za odvoz komunalnog otpada, izgradnja Faze „0-1“ Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, izgradnja platoa za privremeno skladištenje baliranog otpada u sklopu ŽCGO Marišćina, ulaganja u računalne programe, ulaganje u reciklažno dvorište Pehlin, ulaganje u zgradu Dolac 14. Vrijednost materijalne imovine iznosi 107.977.914 kuna ili 87,72% ukupne dugotrajne imovine. Nematerijalna imovina zastupljena je u iznosu od 11.657.573 kuna ili 9,47% dok se na financijsku imovinu, potraživanja i odgođenu poreznu imovinu odnosi 3.458.719 kuna ili 2,81% ukupne dugotrajne imovine.

TD Energo, koje obavlja djelatnost pružanja usluga proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, distribucije i opskrbe plinom te održavanja javne rasvjete, u 2012. godini bilježi neznatno povećanje vrijednosti dugotrajne imovine od 0,18% u odnosu na 2011. godinu. Direktor ovog Društva Sanjin Kirigin naglasio je kako je tijekom proteklih godina Energo ostao bez velikog potrošača kao što je Ina na Mlaci, pa se to u poslovanju nastoji nadoknaditi. Gubitak Društva prije oporezivanja iznosi 9.839.133 kuna. Potrošnja prirodnog plina i priključaka na godišnjoj razini od 7%. Vrijednost materijalne imovine iznosi 340.505.349 kuna ili 99,24% ukupne dugotrajne imovine. Nematerijalna imovina zastupljena je u iznosu od 2.164.916 kuna ili 0,63% dok se na financijsku imovinu odnosi 440.700 kuna ili 0,13% ukupne dugotrajne imovine. Krajem prošle godine Energo je zapošljavao 152 radnika, što je za 5 radnika više u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na Plan za 2012. godinu, broj zaposlenih radnika je veći za dva radnika.

9. kolegij listopad 2013 5KD Kozala, koje obavlja djelatnost pružanja usluga uređenja i održavanja groblja, pogrebnih, grobarskih i klesarskih usluga, u 2012. godini bilježi smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine za 3,08% u odnosu na 2011. godinu, izvijestila je direktorica Nives Torbarina. Dobit društva iznosi 86.989 kuna. Unutar dugotrajne imovine najznačajniju stavku čini materijalna imovina s vrijednosti od 31.179.716 kuna ili 93,05%, dok vrijednost nematerijalne imovine iznosi 989.046 kuna ili 2,95%. Financijska imovina zastupljena je unutar dugotrajne imovine iznosom od 1.338.891 kuna ili 4%. U 2012. godini društvo je zapošljavalo 123 radnika, što je za 4 radnika više u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na Plan za 2012. godinu, broj zaposlenih radnika je veći za 3 radnika, a odnosi se na zapošljavanje radnika u komunalnim javnim radovima (projekt „komunalni radovi“), financirano sredstvima HZZ-a.

Osnovna zadaća Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka je pružanje usluge opskrbe vode i odvodnje otpadnih voda. Direktor Društva Andrej Marochini izvijestio je kako je ukupan prihod KD Vodovod i kanalizacija u 2012. godini ostvaren u iznosu od 125.650.828 kuna, što je za 17,14% više u odnosu na prethodnu godinu, dok je dobit prije oporezivanja iznosila 2.624.802 kuna. Ovo komunalno društvo u 2012. godini bilježi povećanje dugotrajne imovine za 2,20% u odnosu na 2011. godinu. Povećanje vrijednosti materijalne imovine rezultat je ulaganja u izgradnju novih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i ulaganja na postojećim objektima kojima se produžava vijek trajanja ili povećava postojeći kapacitet. Na dan 31. prosinca 2012. stanje investicija u tijeku iznosi 152.499.252 kuna i u odnosu na stanje 31. prosinca 2011. godine veće je za 12.174.563 kuna. U 2012. godini u investicije u tijeku uloženo je 62.842.537 kuna, a u upotrebu je predano objekata u vrijednosti od 45.857.686 kuna. Vrijednost materijalne imovine iznosi 1.049.359.809 kuna ili 99,70%. Nematerijalna imovina zastupljena je u iznosu od 2.499.600 kuna ili 0,24% dok se na financijsku imovinu odnosi 647.200 kuna ili 0,06%. U KD Vodovod i kanalizacija prošle godine bilo je zaposleno 325 radnika, što je za 4 radnika više u odnosu na prethodnu godinu, a na razini je Rebalansa plana poslovanja za 2012. godinu. Do povećanja broja radnika za došlo je uslijed povećanog obima posla.

TD Rijeka promet u 2012. godini ostvarilo je ukupan prihod od 75.172.156 kuna, što je za 42,76% manje u odnosu na prethodnu godinu, izvijestila je direktorica Spomenka Mičetić. Dobit Društva iznosi 962.136 kuna. Društvo bilježi povećanje dugotrajne imovine za 16,95% u odnosu na 2011. godinu. Sadašnja vrijednost nematerijalne imovine iznosi 997.376 kuna, ili 0,55% dugotrajne imovine. Materijalna imovina društva iznosi 99.989.497 kuna ili 54,64%, financijska imovina iznosi 108.050 kuna, a potraživanja u 81.902.148 kuna ili 44,76%. Trgovačko društvo Rijeka promet d.o.o. Rijeka obavlja djelatnost pružanja usluga održavanja nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, uspostavljanja regulacije prometa, te upravljanja nad javnim parkiralištima i garažnim objektima. Broj zaposlenih radnika na dan 31. prosinca 2012. godine u TD Rijeka promet je iznosio 118 radnika, što je na razini prethodne godine. U odnosu na Plan za 2012. godinu broj zaposlenih radnika je manji za 5 radnika.

Izvješće o poslovanju TD Rijeka sport d.o.o. u 2012. godini
Direktor TD Rijeka sport d.o.o. Zlatan Hreljac kazao je kako je ovo Društvo u 2012. godini, sa 48 zaposlenih, ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 59.511.828 kuna, što je za 8,36% manje nego prethodne godine, dok je dobit Rijeka sporta iznosila 42.838 kuna. Hreljac je podsjetio kako je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 19. travnja 2007. godine prihvatilo Prijedlog Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Rijeka sport d.o.o. Rijeka koje je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci upisano 14. lipnja 2007. godine. Djelatnost Društva je upravljanje i održavanje sportskim i drugim objektima u svom vlasništvu i vlasništvu Grada Rijeke, nadzor nad građenjem, izvođenjem pripremnih radova, zemljanih radova, radova na izradi građevinskih konstrukcija, građevinsko – instalaterskih radova, građevinsko – završnih radova, radova na ugradnji građevinskih proizvoda, ugradnji postrojenja i opreme, te druge radove radi podizanja novih građevina, rekonstrukcije, adaptacije i održavanja uporabljive građevine ili radi promjene stanja u prostoru, kao i nadzor opremanja objekata, ugradnje instalacija, ugradnje i obrade podova i zidova, ugradnje opreme i namještaja, osobito opremanje sportskih građevina (igrališta, dvorana, bazena i sl.). Djelatnost Rijeka sporta je i iznajmljivanje vlastitih i tuđih nekretnina te prodaja ulaznica za sportske ili druge priredbe, kao i pružanje ostalih usluga.

Prijedlog Izmjena dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
Utvrđen je i Prijedlog Izmjena dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu koji je proslijeđen Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. Temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Gradsko vijeće je na svojoj sjednici od 20. prosinca 2012. godine donijelo Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu. Ove izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente predlažu se u iznosu od 9.300.000,00 kuna. Struktura raspodjele sredstava spomeničke rente rezultat je povećanja planiranih prihoda sredstava spomeničke rente u Proračun Grada Rijeke, neostvarenja prihoda ili ostvarivanja povećanja prihoda u sklopu javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture RH u 2013. godini za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara te raspodjele sredstava sukladno dinamici izvršenja u prvom dijelu godine. Izvješćujući o programima zaštite i očuvanja kulturnih dobara, čije je financiranje u 2013. godini planirano sredstvima spomeničke rente pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar kazao je kako su tijekom izvođenja radova na građenju Arheološkog parka i okolnih javnih površina otkriveni arheološki nalazi koji su uvjetovali dodatne konzervatorske radove, a s njima povezane i građevinske radove te je prethodno planirani iznos uvećan za 1.704.800,00 kuna. Ta sredstva osigurat će se preusmjeravanjem novca osiguranog za prenamjenu i revitalizaciju ex bloka Rikard Benčić, o čemu će u konačnici odlučiti Gradsko vijeće.

9. kolegij listopad 2013 2

Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
Na gradonačelnikovom kolegiju prihvaćen je i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD Autotrolej d.o.o. Rijeka u iznosu od 5.025.000 kuna kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka. Iz „Programa kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Hrvatske banke za obnovu i razvitak“ (HBOR), Autotrolej će kupiti četiri solo i jedan minibus. Smojver je kazao kako je riječ o autobusima s motorima Euro 5/EEV (enhanced environmentally-friendly vehicles – poboljšana ekološki prihvatljiva vozila) po posljednjim standardima i direktivama Europske unije, Euro 5/EEV. Smojver je podsjetio kako je Grad Rijeka 2008. godine usvojio četverogodišnji plan aktivnosti energetskog razvoja čiji su ciljevi usklađeni s europskim ciljevima, a i supotpisnik je europske inicijative Sporazuma gradonačelnika iz 2009. godine koja okuplja europske gradove te koordinira i usmjerava napore na postizanju takozvanih „3×20“ ciljeva do 2020. godine, kao odgovor na suvremene klimatske i energetske izazove. To u postotcima znači: smanjenje stakleničkih plinova za 20%, smanjenje potrošnje energije za 20% i povećanje potrošnje energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji do 20%. Isporuka novih autobusa očekuje se u prvom tromjesečju 2014. kada se očekuje i povlačenje kreditnih sredstava, a krajnji rok za povlačenje sredstava je 30. lipnja iduće godine. Početak otplate kredita očekuje se na kraju trećeg tromjesečja 2014. godine, a kredit se otplaćuje deset godina. Povrat kredita biti će osiguran iz vlastitih sredstava KD Autotrolej. Preostali iznos investicije od 25% Autotrolej isplaćuje iz vlastitih sredstava izravno dobavljaču.

Osnivanje prava građenja u korist Sveučilišta u Rijeci (izgradnja Sveučilišnog kampusa na Trsatu, II faza)
Gabrijela Kiš-Jerčinović iz Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem izvijestila je kako se Sveučilište u Rijeci, radi realizacije II. faze Kampusa Sveučilišta u Rijeci i korištenjem sredstava iz fondova Europske unije, obratilo Odjelu sa zahtjevom za rješavanje imovinsko- pravnih odnosa osnivanjem prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke na kojem je Detaljnim planom uređenja područja sveučilišnog Kampusa i kliničkog bolničkog centra na Trsatu planirano formiranje građevnih čestica koje ulaze u II. fazu realizacije. Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci od 24. rujna 2013. godine o dinamici izgradnje Kampusa, u II. fazu realizacije izgradnje Kampusa ulaze: Objekti Studentskog smještaja (3 objekta), Studentski smještaj (8 objekata). Društveno kulturni centar, Translacijska medicina, Medicinski fakultet, Sveučilišna knjižnica, Tehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Sportska dvorana, Infrastruktura, šetnice, prometnice, trgovi, Otvoreni sportski tereni (2 terena).

“Nastavljamo našu potporu izgradnji sveučilišnog kampusa. Ovom odlukom Sveučilištu ćemo prepustiti pravo građenja za novih 69.000 četvornih metara svoga zemljišta, vrijednog 38 milijuna kuna, s obzirom da je cijena četvornog metra u drugoj zoni 555 kuna. To praktički znači zauvijek, jer pravo građenja vrijedi sve dok na tom mjestu postoje građevine, a to će biti zauvijek”, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Natječaj Ureda Grada za dodjelu financijskih sredstava udrugama građana 2014. godine
Pročelnica Ureda Grada Verena Lelas Turak izvijestila je o prijedlogu Natječaja Ureda Grada za financiranje udruga građana u 2014. godini.  Cilj Natječaja je podržati projekte kojima se potiče razvoj civilnoga društva te unapređuje partnerski odnos Grada Rijeke i organizacija civilnoga društva. Ured Grada je pripremio novi godišnji Natječaj Ureda Grada za financiranje projekata udruga građana u 2014. godini u visini iznosa do 15.000,00 kuna za projekte koji su od općeg interesa za Grad Rijeku i to iz područja: mladi i razvoj demokratskog građanstva – s naglaskom na projekte za mlade i gdje su mladi aktivno uključeni u razne aktivnosti, a kako bi razvili svoje inicijative,kreativnost i poduzetnost; prava nacionalnih manjina – s naglaskom na projekte koji promoviraju aktivnosti nacionalnih manjina te predstavljaju iste javnosti; zaštita ljudskih prava – s naglaskom na projekte koji se odnose na prevenciju i suzbijanje različitih oblika nasilja osobito među mladima; volonterstvo – s naglaskom na projekte koji potiču razne oblike volonterskih aktivnosti te doprinose promociji volonterstva u lokalnoj zajednici; Europska Unija – s naglaskom na projekte koji promiču vrijednosti Europske Unije; razvoj civilnoga društva – s naglaskom na projekte koji promišljaju nove modele umrežavanja organizacija civilnoga društva s ciljem osnaživanja međusobne povezanosti i suradnje organizacija civilnoga društva u gradu Rijeci.

Lelas Turak kazala je kako će prednost imati oni projekti koji proizlaze iz jednog ili više prioriteta projektnih područja ovog Natječaja. Na ovaj Natječaj mogu se prijaviti udruge registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga Natječaja. Natječaj će biti otvoren do petka 29. studenoga 2013. godine. Financijska potpora dodjeljuje se za projekte koji se provode na području grada Rijeke u trajanju do max. 12 mjeseci – od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine. Obavijest o natječaju Ureda Grada za financiranje projekata udruga u 2014. godini objavit će se u Novom Listu, a cjelokupni tekst natječaja bit će objavljen na web portalu Grada Rijeke, www.rijeka.hr.
Nadalje, bitno je naglasiti da svaka zainteresirana udruga ne može na ovaj Natječaj prijaviti prijedlog projekta koji je već prijavila na natječaj u drugom odjelu gradske uprave Grada Rijeke, a za koji su joj već odobrena proračunska sredstva Grada Rijeke. Udruga može prijaviti samo jedan prijedlog projekta na spomenuti natječaj