Grad Rijeka će Rijeka prometu d.d. prodati 46% parcele na lokaciji Zapadna Žabica, na kojoj će se, po modelu javno-privatnog partnerstva, graditi novi autobusni kolodvor, javna garaža sa 943 parkirna mjesta za automobile i javna garaža za autobuse te komercijalni prostor. Tako je odlučeno na redovitom kolegiju gradonačelnika Vojka Obersnela, na kojem je, među ostalim, zapovjednikom JVP Rijeka ponovno imenovan Hinko Mance, a Dario Gauš njegovim zamjenikom.

Prihvaćeno je i Izvješće pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu Mladena Vukelića, o radu 34 vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke za 2011. Za programske aktivnosti VMO je iz gradskog proračuna osigurano nešto više od 11 milijuna kuna. “Mjesna samouprava duboko je ukorijenjena u životu grada; doživljavamo je kao partnera koji nam pomaže da što lakše sagledamo probleme svakog pojedinog Mjesnog odbora”, kazao je gradonačelnik Obersnel podsjetivši da je, među ostalim na inicijativu MO Orehovica iz gradskog proračuna osigurano 110.000 kuna za rad ordinacije opće medicine te 100.000 kuna za programe vježbi za sprječavanje osteoporoze. Ujedno, u Mjesnim odborima djeluju i Klubovi starijih osoba, polovica ih izdaje biltene, pa je njihova aktivnost izuzetno velika.

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac
Među ostalim, utvrđen je i prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac, radi stvaranja preduvjeta za Stambeno – poticanu stanogradnju. Plan se mijenja i radi utvrđivanja urbanističkog rješenja i mogućnosti izgradnje na lokaciji kompleksa proizvodno- servisnih pogona ELMEH G.I.U. koji se namjerava iseliti iz ovog područja, te s druge strane, optimizacije programskih i urbanističkih uvjeta izgradnje na lokaciji današnjeg Rijeka prometa d.d.

Prihvaćeno je i Izvješće pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu Mladena Vukelića, o radu 34 vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke za 2011. Za programske aktivnosti VMO je iz gradskog proračuna osigurano nešto više od 11 milijuna kuna. “Mjesna samouprava duboko je ukorijenjena u životu grada; doživljavamo je kao partnera koji nam pomaže da što lakše sagledamo probleme svakog pojedinog Mjesnog odbora”, kazao je gradonačelnik Obersnel podsjetivši da je, među ostalim na inicijativu MO Orehovica iz gradskog proračuna osigurano 110.000 kuna za rad ordinacije opće medicine te 100.000 kuna za programe vježbi za sprječavanje osteoporoze. Ujedno, u Mjesnim odborima djeluju i Klubovi starijih osoba, polovica ih izdaje biltene, pa je njihova aktivnost izuzetno velika.

77. gradonačelnikov kolegij srpanj 2012.

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac
Među ostalim, utvrđen je i prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac, radi stvaranja preduvjeta za Stambeno – poticanu stanogradnju. Plan se mijenja i radi utvrđivanja urbanističkog rješenja i mogućnosti izgradnje na lokaciji kompleksa proizvodno- servisnih pogona ELMEH G.I.U. koji se namjerava iseliti iz ovog područja, te s druge strane, optimizacije programskih i urbanističkih uvjeta izgradnje na lokaciji današnjeg Rijeka prometa d.d.

Sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača
Na kolegiju je prihvaćen i prijedlog zaključka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača u pedagoškoj 2012./2013. godini u osam dječjih vrtića i to: Područnog dječjeg vrtića “Maza-Krnjevo”, Dječjeg vrtića “Pinokio”, Dječjeg vrtića “Zvjezdica mira”, Dječjeg vrtića “Mala vila”, Dječjeg vrtića “Nazaret” s njegovim područnim vrtićem “Mima”, Dječjeg vrtića “Snjeguljica” s njegovim područnim vrtićem “Sedam patuljaka”, Dječjeg vrtića “Mali princ” s njegovim područnim vrtićem “Mala sirena” i Dječjeg vrtića “Zlatan”. Za redoviti program boravka djece predškolske dobi u navedenim vrtićima, za svako djete s prebivalištem na području grada Rijeke mjesečno će se osigurati 810,00 kuna za cjelodnevni program, odnosno 567,00 kuna za poludnevni program. U pedagoškoj 2012./2013. godini sufinancirat će se redoviti program za najviše 20 djece predškolske dobi redovitog programa predškolskog odgoja i to od 1. rujna 2012. godine do 31. kolovoza 2013. godine. Navedeni vrtići samostalno utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja roditelja u cijeni njihovih programa. Grad Rijeka i Dječji vrtići sklopit će ugovore o međusobnim pravima i obvezama.

77. gradonačelnikov kolegij srpanj 2012.

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2012. g.
Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u idućoj pedagoškoj godini i Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu, Gradu Rijeci su za 2012.godinu utvrđena bilančna prava u ukupnom iznosu od 18.452.802,00 kuna, što je za 277.998,00 kuna ili 1,48% manje u odnosu na prethodnu 2011. godinu. “Nisam oduševljen činjenicom da su sredstva smanjena, ali to je, obzirom na cjelokupnu situaciju, bilo za očekivati. Korekcije su neminovne, jer su i naša sredstva na prihodovnoj strani manja u odnosu na prošlu godinu”, kazao je gradonačelnik Obersnel spomenuvši i rast cijena energenata.

77. gradonačelnikov kolegij srpanj 2012.

Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Irena Miličević izvjestila je da će se komunalni poslovi izrade, dobava i postava autobusnih čekaonica na stajalištima: Pilepići (MO Gornji Zamet), Studentski dom (MO Podmurvice), Dražice (MO Srdoči), Osječka-Mihačeva draga (MO Škurinjska draga), povjeriti trgovačkom društvu Euromodul d.o.o. iz Viškova. Komunalni poslovi prve faza uređenja memorije na nekadašnju kapelicu Sv.Ivana u Ulici Pehlin 1 u Rijeci (MO Pehlin), povjeravit će se trgovačkom društvu Parkovi plus d.o.o., Rijeka, Mihačeva draga

Rezidencijalni program Kamov
U sklopu Rezidencijalnog programa Kamov prihvaćen je Rezidencijalni program boravka vizualnih umjetnika Stefana W. Pasquinija iz Italije koji će u Rijeci boraviti od 15.kolovoza do 10. rujna ove godine i Ivana Moudova iz Bugarske koji će program koristiti od 15. srpnja do 31. kolovoza ove godine. Moudov će Rezidenciju Kamov koristiti bez naknade, a ostale troškove njegova boravka u Rijeci sufinancirat će Udruga SIZ.

Imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
Na gradonačelnikovom kolegiju donesena je Odluka o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, a to je, na vrijeme od četiri godine, Hinko Mance. Njegov je zamjenik Dario Gauš. Mance i Gauš ujedno su bili jedini kandidati koji su se javili na raspisani natječaj, a i do sada su bili na tim pozicijama.
Utvrđen je i Prijedlog zaključka o prodaji stanova temeljem prava prvokupa zaštićenom najmoprimcu, Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju stanova, dijelova stanova i stanova neprikladnih za stanovanje u vlasništvu Grada Rijeke te Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju stanova koje koriste hrvatski ratni vojni invalidi