Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 16. siječnja 2020. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi.

Akcijski plan planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno velikog grada u skladu s Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske.

Koji je zakonski okvir za izradu Akcijskog plana?

Sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14116/18), sve županije i veliki gradovi u Republici Hrvatskoj u obvezi su izraditi Akcijski plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije za trogodišnje razdoblje.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine usklađen je s Četvrtim nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti za razdoblje 2017. – 2019., Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/09) te Akcijskim planom energetski održivog razvitka grada Rijeke (SEAP) iz 2010. godine te njegove revizije iz 2016. godine. Predloženi Nacrt nadovezuje se na Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2019. godine.

Što obuhvaća Akcijski plan?

Akcijski plan sadrži:

 • prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji,
 • dugoročne ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti,
 • nositelje aktivnosti i rokove provedbe,
 • mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti u skladu sa Strategijom energetskog razvitka i drugim strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske,
 • izračun planiranih ušteda energije u skladu s Pravilnikom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije,
 • način praćenja izvršenja plana i izvještavanja,
 • način financiranja plana.

Neposredna potrošnja energije definirana je kao isporuka energetskog proizvoda industriji, prometu, kućanstvima, uslugama, poljoprivredi i graditeljstvu u energetske svrhe. Sukladno tome, određena je i struktura, odnosno podjela po sektorima neposredne potrošnje energije:

 • zgradarstvo;
 • promet;
 • javna rasvjeta.

 

Koje mjere energetske učinkovitosti su predložene?

 1. Zgradstvo:Prema analiziranim podacima sektor zgradarstva ima udio potrošnje od oko 59% ukupne potrošnje energije grada Rijeke. Iz tog je razloga procijenjeno da su najveći potencijali energetskih ušteda upravo u ovom sektoru te su u skladu s time postavljeni i odgovarajući ciljevi i mjere.Mjere za povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva podijeljene su u dvije grupe:
  • mjere za podsektor zgrada u vlasništvu i korištenju Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu  Grada Rijeke;
  • mjere za podsektor stambenih zgrada;
 2. PrometPrema podacima prikazanim u prethodnom poglavlju, sektor prometa ima udio potrošnje od 39% ukupne potrošnje energije Grada Rijeke.Mjere koje će se poduzimati u trogodišnjem razdoblju odnose se na javni prijevoz koji je u nadležnosti KD Autotrolej d.o.o. i TD Rijeka promet d.o.o., komunalna vozila u nadležnosti KD Čistoća d.o.o., na izgradnju CNG punionice u nadležnosti TD Energo d.o.o. i sustav električnih bicikala u nadležnosti Grada Rijeke.
 3. Javna rasvjeta

 

Koje je očekivano smanjenje emisija CO2?

U narednom trogodišnjem razdoblju, za primjenu mjera razmatranih u okviru ovog Akcijskog plana, očekuje se smanjenje 1.927,09 tona COte 6.198.376 kWh.

 

Koliko je sredstava potrebno osigurati za provedbu predloženih mjera?

Za provedbu mjera navedenih u Akcijskom planu Grad Rijeka bi trebao osigurati 25,7 milijuna kuna, a komunalna i trgovačka društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke 145,8 milijuna kuna, dakle sveukupno 171,6 milijuna kuna.

 

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan na svakom od dva ponuđena savjetovanja, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja.

Proučite navedene prijedloge odluka i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi obje odluke bile što kvalitetnije u konačnici formirane.

Skip to content