Grad Rijeka otvorio je na svojim stranicama E-konzultacija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite u Rijeci.

Savjetovanje ostaje otvoreno do 15. lipnja 2018. godine i svi su građani pozvani na sudjelovanje.

Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2017. godini

U 2017. godini na području grada Rijeke nije bilo ugroza koje bi zahtijevale aktiviranje snaga izvan snaga kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost. Tijekom kolovoza na širem području Rijeke evidentirano je tridesetak slabijih potresa koji su izazvali uznemirenje manjeg dijela stanovništva, no drugih posljedica nije bilo.

U svibnju je službeno otvoren helidrom na Delti u svrhu hitnih medicinskih letova čime je riješen problem sletišta za pružanje hitne helikopterske medicinske pomoći.

Grad Rijeka je 2016. godine nabavio dva radio uređaja s pratećom opremom, kojima je tijekom 2017. opremljena prostorija za rad potpornog komunikacijskog centra u slučaju velikih nesreća.

Tijekom 2017. godine nabavljena je nužna oprema potrebna za pretraživanje za ljudima zatrpanim u ruševinama.

Sukladno zakonskoj obavezi, Stožer zaštite i spašavanja preustrojen je u Stožer civilne zaštite.

Unatoč problemima s brojnošću pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Rijeke, izvršen je preustroj postrojbi u kojima su nosiva snaga vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke čime će se dobiti na njihovoj efikasnosti.

Grad Rijeka je i u 2017. godini aktivno sudjelovao u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa – udruge osnovane radi lakšeg organiziranja, umrežavanja i koordinacije aktivnosti gradova i županija s ciljem smanjenja rizika od nastanka katastrofa i izgradnju funkcionalnog sustava civilne zaštite, putem koje se provode i redovite edukacije za predstavnike članova Platforme. U rujnu tijekom Regionalne konferencije u sklopu Projekta “SEE URBAN – Izgradnja akcijske mreže urbane otpornosti u Jugoistočnoj Europi” izvedena pokazna vježba spašavanja iz ruševina na poligonu Šapjane. Konferencija je tek jedna aktivnost u kontinuiranoj edukaciji i usavršavanju operativnih snaga civilne zaštite.

Osnove godišnjeg plana razvoja civilne zaštite za 2018. godinu

  • Izvršiti usklađivanje sa Zakonom o sustavu civilne zaštite i podzakonskim aktima u području civilne zaštite, a osobito: donijeti plan vježbi civilne zaštite; imenovati koordinatore na lokacijama;
  • Uputiti javni poziv građanima na dragovoljno uključivanje u postrojbu civilne zaštite grada Rijeke;
  • Donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke u skladu sa Smjernicama za izradu procjena od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije;
  • Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke i tima za spašavanje iz ruševina;
  • Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene na području grada Rijeke i tima za logistiku;
  • Nastaviti s procesom dostavljanja izvoda iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke i Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke te potpisivanje Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća s navedenim pravnim osobama;
  • Nastaviti sufinancirati programske aktivnosti u dosadašnjim iznosima pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka i Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa – Grupa potražnih pasa Rijeka), kao i onih kojima zaštita i spašavanje nisu redovna djelatnost (Pilotski klub “Krila Kvarnera”);
  • Nastaviti provoditi tekuće i investicijsko održavanje skloništa na dosadašnjoj razini;
  • Sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa.

Tko se može uključiti?

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebno predstavnici i zaposlenici Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Proučite Analizu stanja civilne zaštite za 2017. i Plan razvoja za 2018. Cjeloviti dokumenti dostupni su u prilozima savjetovanja.

Komentirajte predloženo, sugerirajte poboljšanja.

Kakvo je Vaše razmišljanje o sustavu civilne zaštite u Rijeci?

Biste li u Plan razvoja civilne zaštite za 2018. uvrstili još neke dodatke ili učinili neke izmjene?