Gradsko vijeće Grada Rijeke na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donijelo je Proračun Grada Rijeke za 2019. godinu.

Ukupni prihodi i primici za 2019. godinu iznose 1.143.893.195 kuna, a ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2019. godini iznose 1.113.000.000 kuna.

Slijedi skraćeni prikaz prihoda i rashoda Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu.
Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Red. br.

Opis

Proračun za 2019.

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.143.893.195

1. UKUPNI PRIHODI

1.007.710.078

2. PRIMICI OD FIANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

136.183.117

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.113.000.000

1. UKUPNI RASHODI

1.074.013.883

2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

38.986.117

RAZLIKA (A-B)

30.893.195

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-30.893.195

RAZLIKA (A-B+C)

0

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Red. br.

Opis

Proračun za 2019.

1. PRIHODI POSLOVANJA

952.144.379

Prihodi od poreza

359.575.000

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

241.842.759

Prihodi od imovine

113.690.116

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

197.808.921

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

18.695.598

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

4.800.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

15.731.985

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

55.565.699

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

12.100.450

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

43.465.249

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

136.183.117

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

1.143.893.195

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Red. br. Opis

Proračun za 2019.

1. RASHODI POSLOVANJA

744.559.071

Rashodi za zaposlene

241.869.794

Materijalni rashodi

291.208.042

Financijski rashodi

29.225.774

Subvencije

70.211.300

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg prpračuna

8.213.002

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

32.016.500

Ostali rashodi

71.814.659

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

328.454.812

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

7.415.664

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

131.023.186

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

190.015.962

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

39.986.117

  UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.113.000.000

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave

Proračun za 2019.

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

18.531.337

2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

232.753.636

3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

28.898.200

4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

147.555.973

5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

58.153.800

6. Odjel gradske uprave za kulturu

297.950.639

7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

76.923.100

8. Odjel gradske uprave za financije

90.252.672

9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

43.930.131

10. Ured Grada

13.448.200

11. Zavod za informatičku djelatnost

10.629.300

12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

200.000

13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

93.693.012

14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu

80.000

UKUPNO

1.113.000.000

Cjeloviti tekst Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 16/18.

Skip to content