Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je Informaciju o prijedlogu za izgradnju visokoučinkovite kogeneracijske toplane za napajanje toplinskom energijom područja Vojaka, Sveučilišnog kampusa i KBC Sušak, koja će se graditi kreditom Europske banke za obnovu i razvoj. Na kolegiju je podneseno izvješće o rješavanju predmeta vezanih uz legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada, prema kojem je Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje među 10 vodećih u državi prema broju riješenih predmeta.

 

Izgradnja suvremene visokoučinkovite kogeneracijske toplane za potrebe stanovnika Vojaka, Sveučilišnog kampusa i KBC Sušak
Prema izvješću što ga je iznio Sanjin Kirigin, direktor TD Energo, projekt izgradnje nove visokoučinkovite kogeneracijske toplane koja će se na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu graditi kreditom Europske banke za obnovu i razvoj, obuhvaća također i zamjenu najmanje efikasnih cjevovoda i zamjenu dotrajale toplovodne mreže, što će povećati energetsku učinkovitost i smanjiti gubitak topline na zamijenjenoj mreži za 60%.
Nova kogeneracijska energana Kampus imat će 20 MW instalirane snage i istovremeno će proizvoditi toplinsku energiju za potrebe postojećih 2.500 korisnika toplane Vojak, kao i za potrebe Sveučilišnog kampusa i KBC Sušak te ujedno služiti za hlađenje objekata KBC-a. Energana će također proizvoditi električne energiju, a kao sirovinu za proizvodnju navedenih usluga koristit će prirodni plin. Puštanjem u pogon nove energane Kampus postojeća toplana Vojak će se zatvoriti.

 

Kredit Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu 10 milijuna eura daje se uz poček od tri godine i kamatu od 2,85-3,10% godišnje, a bit će vraćan u 18 polugodišnjih obroka.
S obzirom na to da je Trgovačko društvo Energo d.o.o. Rijeka u većinskom vlasništvu Grada Rijeke, a radi se o kreditnom zaduženju u iznosu do 10.000.000,00 EUR-a, odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza treba donijeti Gradsko vijeće Grada Rijeke.
Istovremeno, potrebno je izmijeniti i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu kako bi se njome mogao planirati iznos jamstva trgovačkom društvu Energo d.o.o. pa je gradonačelnik Obersnel oba materijala proslijedio Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.
Budući da izgradnja kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu spada u projekte iz područja unaprjeđenja energetske učinkovitosti, u kojem sudjeluje i Grad Rijeka, gradonačelnik je na kolegiju naglasio kako izdana suglasnost za zaduženje i dano jamstvo za ispunjenje preuzetih obveza trgovačkog društva Energo d.o.o. neće povećati stopu zaduženosti Grada Rijeke.

Izvješće o rješavanju predmeta vezanih uz legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada
Pročelnica Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja Ljiljana Buljan izvijestila je kako je sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, do krajnjeg roka određenog zakonom, odnosno 30. lipnja 2013.g. ukupno zaprimljeno 8653 zahtjeva za legalizaciju objekata, od čega se većina, odnosno 5330 zahtjeva, odnosi na rekonstrukcije postojećih građevina. Ostali zahtjevi odnose se na odstupanje od građevinske dozvole ili gradnju bez dozvole. Gradnja bez građevinske dozvole odnosi se na 238 predmeta i radi se uglavnom o manje zahtjevnim i jednostavnim građevinama. Budući da je u nekim predmetima obuhvaćeno više građevina na istoj okućnici, ukupan broj zgrada obuhvaćenih legalizacijom iznosi 8880 objekata.

Riječ je o velikom broju predmeta, pa je nakon sastanka s ministricom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja održanom u srpnju, prema zahtjevu Ministarstva pripremljen plan rada kojim bi većina predmeta legalizacije trebala biti riješena do kraja 2015. godine, a preostali predmeti do kraja 2016. podine. Planom rada predviđeno je do kraja 2013. godine riješiti po 120 predmeta mjesečno. U 2014. godini planira se riješiti 150 do 200 predmeta mjesečno, u 2015. godini po 200 predmeta mjesečno, čime bi se do prosinca 2015. godine riješilo ukupno 4980 predmeta.

14. gradonačelnikov kolegij prosinac 2013.Do sada je vođenje postupaka legalizacije obavljalo 13 službenika, dva administrativna referenta te jedan službenik na stručnom osposobljavanju. S obzirom na zadane rokove, tijekom rujna i listopada zaposlena su tri pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i dva službenika na određeno vrijeme, pa se očekuje kako će broj riješenih predmeta biti u porastu od veljače 2014. godine. Kao normativ određeno je da službenik u toku jednog mjeseca rješava najmanje 10 predmeta legalizacije, pored redovnih postupaka prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, koji se moraju rješavati u zakonskim rokovima. Svi predmeti riješeni preko utvrđene norme rada vrednuju se kao nadprosječni rezultati rada službenika.
Kako je naglasila pročelnica Buljan, plan je do sada uspješno realiziran te je rujnu, listopadu i studenom riješeno 396 u odnosu na planiranih 360 predmeta. Do konca studenog 2013. riješeno je 1125 predmeta, odnosno 13% od ukupno zaprimljenog broja zahtjeva za legalizaciju objekata. Ako se tako nastavi, do kraja 2015. godine, ukupan broj riješenih predmeta bio bi 5745, odnosno 66% sveukupno zaprimljenih 8653 predmeta.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izradilo je posebni Program za praćenje Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u koji se upisuju podaci o podnositeljima zahtjeva, lokaciji, vrsti građevine koja se legalizira, podaci o stručnim osobama koje su izradile dokumentaciju, uplati i iznosu naknade i slično. Riječki Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja sve je podatke uredno unio i prema broju riješenih predmeta među deset je vodećih u državi pa je gradonačelnik Obersnel zaključio kako će se većina zahtjeva riješiti do kraja 2015. godine. Što se Rijeke tiče, Vladina Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, za razliku od drugih sredina, u Rijeci neće trebati preuzimati na rješavanje predmete legalizacije onih upravnih tijela koja zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva ne mogu u primjerenom roku riješiti sve predmete, zaključio je gradonačelnik.

Pročelnica Odjel gradske uprave za komunalni sustav Irena Miličević izvijestila je o postupanjima vezanim uz Rješenja za plaćanje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade. Do sada je doneseno 1113 rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, na sveukupni iznos od 4.085.164,00 kuna. Taj će iznos u konačnici vjerojatno biti manji budući da obveznici imaju mogućnost popusta od 25 % ukoliko zaduženi iznos plate jednokratno u roku od 30 dana. Do sada je sveukupno uplaćeno 3.155.465,48 kuna, od čega je Gradu Rijeci, temeljem zakonskih odredbi uplaćena polovica iznosa od 1.577.732,74 kuna a preostalih 50% iznosa prihod je državnog proračuna RH.
Od ukupnog broja zaprimljenih i riješenih predmeta samo njih 6 (odnosno samo 0,5%) odlučilo se na obročno plaćanje, što je sve potkrijepljeno sklopljenim ugovorima o osiguranju plaćanja, dok je od 1113 izdanih rješenja o naknadi žalba uložena na samo šest rješenja (0,5 %).

14. gradonačelnikov kolegij prosinac 2013.

Što se tiče komunalnog doprinosa obračunatog za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, nakon što rješenje o izvedenom stanju postane izvršno nadležni Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje dostavlja po službenoj dužnosti projektnu dokumentaciju i podatke potrebne za izračun komunalnog doprinosa. Ukupno je do konca studenog 2013. dostavljeno 314 predmeta, od čega je izdano 305 rješenja na iznos od 4.477.119,77 kuna, a plaćeno je 2.483.596,07 kuna, što je približno 55% ukupnih uplata. U tijeku je kompletna obrada navedenih predmeta, usklađivanje podataka s Odjelom za financije te dogovor o daljnji aktivnostima na osiguranju naplate. I ovdje se većinom rješenjima definira plaćanje odjednom, a samo u 7 slučaja (2,3%) na zahtjev stranke određeno je obročno plaćanje, što je sve potkrijepljeno sklopljenim ugovorima o osiguranju plaćanja.
Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama utvrđeno je da se zgrada koja je izgrađena u planiranom ili istraženom koridoru ceste ne može ozakoniti osim one za koju javnopravno tijelo nadležno za upravljanje cestom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koji se utvrđuju u postupku izdavanja lokacijske dozvole odnosno rješenja o uvjetima građenja. Odjelu gradske uprave za komunalni sustav sveukupno je do konca studenog 2013. podnijeto 50 zahtjeva za izdavanje takve potvrde. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva riješeno je 42, odnosno 84 %. Potvrde su izdane za 23 zgrada, a za 18 zgrada Odjel je odbio da izda potvrdu.

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2014.
Pročelnica Miličević je također izvijestila o prijedlogu Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu kojim je ukupno predviđeno ulaganje 1.860.000,00 kuna za radove održavanja pomorskog dobra. Riječ je o sredstvima koja su umanjena u odnosu na prethodnu godinu zbog izmjena zakona. U sklopu radova između ostalog izvest će se sanacija sunčališta na plaži Grčevo gdje će se rušenjem dotrajalog objekta povećati sunčališna površina, plaže Ružićevo, Srebrena, Igralište, Vila Nora, Ploče, Bivio, Kostanj bit će dohranjene šljunkom te izvesti sanacija stjenskog pokosa na mjestu odrona na plaži Sablićevo i Bivio. Također će se nabaviti i postaviti dizalica za osobe s invaliditetom na plaži Kostanj koja će osobama s invaliditetom pristupačniji ulaz i izlaz iz mora, a izradit će se i tehnička priprema za izvedbu šetnice uz more od Skaleta prema Biviu (idejni, glavni i izvedbeni projekt).