Nadogradnja sustava prikupljanja otpada uvođenjem sustava „od vrata do vrata“ u Rijeci planira se provesti do početka 2023. godine, rečeno je na konferenciji za novinare u nakon 79. gradonačelnikovog kolegija.

Direktorica KD Čistoće Jasna Kukuljan istaknula je kako početkom travnja nadogradnja sustava prikupljanja otpada, koja je uspješno provedena na području riječkog prstena, započela i u Rijeci. Nadogradnja sustava, koja podrazumijeva podjelu individualnih spremnika svim domaćinstvima u gradu te uvođenje sustava „plati koliko otpada proizvedeš“ uz poticanje većeg odvajanja vrijednih vrsta otpada, započela je na području Mjesnog odbora Grbci, a do siječnja 2023. godine sukcesivno će se provesti u sva 34 riječka mjesna odbora.

„Intencija nam je krenuti od prstena grada, te se potom baviti centrom i srcem Rijeke, sve kako bi mogli individualizirano prikupljanje otpada što lakše priključiti novom načinu odvoza uvedenom u riječkom prstenu“, pojasnila je Kukuljan. Tako će nakon MO Grbci, individualni spremnici biti podijeljeni na Gornjem Zametu i Pehlinu, dok će se posljednji svoje spremnike dobiti stanovnici centra, odnosno mjesnih odbora Centar-Sušak, Luka, Školjić-Stari grad, Potok i Brajda-Dolac.

Obiteljske kuće dobivaju tri individualna spremnika za odlaganje otpada

Obiteljske kuće dobivaju tri individualna spremnika za odlaganje otpada

Uvođenje prikupljanja otpada po najvišim standardima

Rijeka je jedini od većih hrvatskih gradova koji je na ovaj način sustavno pristupio rješavanju sustava prikupljanja otpada.
„Poduzimaju se vrlo konkretne aktivnosti da se Rijeka i ostale općine i gradovi riječkog prstena, u kojima KD Čistoća obavlja djelatnost prikupljanja komunalnog otpada, svrstaju uz bok onih europskih gradova koji imaju uređeno prikupljanje otpada po najvišim standardima. Najveći problem rješavanja ovakvog individualiziranog sustava u velikim urbanim sredinama kao što je Rijeka je upravo u višestambenim objektima, peterokatnicama i neboderima, koji u Rijeci ima jako puno. Uvođenje novog sustava prikupljanja otpada je model kojim će se kroz nekoliko narednih godina i taj problem uspjeti riješiti“, kazao je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

Kako bi novi sustav gospodarenja otpadom bio uspješno uveden, izuzetno je važna suradnja svih dionika sustava, pravovremeno preuzimanje vlastitih spremnika u dobivenim terminima dostave i pridržavanje novih pravila prikupljanja otpada.

Dodjela individualnih spremnika bez naknade

Individualni spremnici na području grada Rijeke će se dodjeljivati bez naknade. KD Čistoća je zelene spremnike za miješani komunalni otpad nabavila još 2019. godine. KD Čistoća i Grad Rijeka nabavili su 34 tisuće spremnika za reciklabilne frakcije (žutih i plavih spremnika), sufinanciranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
„Čim su isporučeni spremnici, prije 20-ak dana – vjerujem da javnost zna da je bilo izvjesnih zakašnjenja – krenuli smo vrlo intenzivno u podjelu spremnika“, kazala je direktorica Kukuljan.

Višestambeni objekti - ukopani spremnici

Višestambeni objekti – ukopani spremnici

Višestambene zgrade imat će ograđene ili ukopane spremnike

Dodjeljuju se tri spremnika: zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i karton, te žuti za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu. Veličina spremnika određuje se prema broju članova pojedinog kućanstva. Kućanstva će dobiti različite spremnike, ovisno o tome radi li se o obiteljskim kućama ili višestambenim zgradama, s time da se pod obiteljskim kućama podrazumijevaju objekti do tri stana, a sve ostalo su višestambene zgrade.

Na području Rijeke ima ukupno 8580 obiteljskih kuća sa 13.120 korisnika, dok u 3.601 višestambenih zgrada Čistoća ima 47.220 korisnika.

Korisnici koji žive u obiteljskim kućama i stambenim zgradama s manje od četiri stana dobit će na kućnu adresu obavijest o datumu dostave individualnih spremnika uz podatke o broju i veličini spremnika. Sve spremnike dostavljaju djelatnici KD Čistoća d.o.o. prema planu i programu dodjele, a u situacijama kada korisnici neće biti na adresi u danom terminu dostave, svoje spremnike će moći preuzeti u Centralnom reciklažnom dvorištu Mihačeva draga.

Višestambeni objekti - boksovi

Višestambeni objekti – boksovi

Korisnicima u višestambenim zgradama s četiri i više stanova se dodjeljuju zajednički spremnici te će o svemu biti obaviješteni preko ovlaštenih predstavnika suvlasnika. Za svaku višestambenu zgradu, a sukladno broju korisnika i broju članova kućanstava, odredit će se potreban volumen spremnika za otpad i broj odvoza. Djelatnici Čistoće će potom u suradnji s nadležnim službama Grada Rijeke utvrditi mogu li se spremnici smjestiti unutar zgrade u za to predviđeni prostor ili u zaključani prostor izvan zgrade ili bi se za njihov smještaj trebao osigurati prostor na javnim površinama na način da će biti postavljena tipizirana montažna spremišta ili će biti ugrađeni ukopani spremnici. Na ovaj način, što je jedna od prednosti ovog sustava, spriječit će se neovlašteno korištenje spremnika, odnosno omogućiti da se spremnicima koriste samo oni koji su ga i platili.

Terminski plan podjele individualnih spremnika za otpad u Rijeci

Terminski plan podjele individualnih spremnika za otpad u Rijeci

Uvođenje novih spremnika podrazumijeva i uvođenje novog načina odvoza otpada

Prednosti ovog novog sustava su višestruke – imaju za cilj još veće poticanje primarne selekcije otpada, odvajanje onog dijela otpada koji se kasnije može koristiti, a smanjivanje onog preostalog dijela koji se onda odvozi na obradu u Centralnu zonu za gospodarenje otpadom Marišćina. S druge strane, prednost sustava je da činjenica da će svaki građanin moći kontrolirati svoje troškove – što više izdvoji frakcija koje se dalje mogu koristiti u reciklaži, to će imati i manji račun, jer se naplaćuje samo otpad i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, dok su odvoz otpadnog papira te plastike, metala i višeslojne ambalaže besplatni,“ kazao je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel.

Dakle, korisnik sam odlučuje koliko će puta mjesečno iznijeti zeleni spremnik za miješani komunalni otpad na pražnjenje, s time da će svaki korisnik dobiti i termine odvoza otpada te rute kojima voze kamioni Čistoće.

Svi spremnici su označeni barkodom te su na taj način uključeni u informatički sustav i pripojeni u evidenciju svakog korisnika. Prilikom pražnjenja spremnici se elektronički identificiraju, registrira se šifra korisnika, volumen i broj pražnjenja te se podaci pritom šalju u sustav.

Prilikom pražnjenja individualnih spremnika nadgleda se pravilno odlaganje miješanog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada, odnosno je li ispravno odvojena svaka vrsta otpada te jesu li u spremnike odložene nedozvoljene vrste otpada, što je podložno sankcijama.

Iskaz površina sortirnice

Prikaz površina sortirnice

Sustav gospodarenja otpadom upotpunit će i nova sortirnica

S početkom korištenja individualnih zelenih, plavih i žutih spremnika, s javnih površina će se povući postojeći veliki spremnici za miješani komunalni otpad, papir te plastiku, metal i višeslojnu ambalažu. Za ostale vrste otpada iz kućanstva korisnicima će i dalje biti na raspolaganju specijalizirani spremnici za staklo, tekstil, odjeću i obuću te niz usluga za zbrinjavanje posebnih vrsta otpada (među kojima i reciklažna dvorišta i besplatan odvoz glomaznog otpada s adrese korisnika u količini od 2m³ jednom godišnje), a također i mogućnost besplatnog korištenja Riperaja za potrebe samostalnih popravaka malih kućanskih aparata i predmeta kako bi se spriječio nastanak otpada.

Nadogradnjom sustava gospodarenja otpadom uvođenjem sustava „od vrata do vrata“ očekuje se i značajan rast količina i kvalitete vrijednih vrsta otpada.

Cijeli sustav podrazumijeva i izgradnju sortirnice, koja je već započela i koja će biti gotova do početka iduće godine, a koja će se koristiti za daljnje selektiranje upotrebljivih frakcija otpada. Cilj je povećati količine otpada koji će KD Čistoća predavati na daljnje zbrinjavanje, što će onda utjecati i na poslovanje Čistoće i na cijenu koju će sami građani plaćati, koja bi u tom slučaju trebala biti niža“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Uvođenje izdvojenog prikupljanja biotopada kada se za to stvore uvjeti

Odgovarajući na novinarsko pitanje o odvajanju biorazgradivog otpada, direktorica Kukuljan je istaknula kako se biorazgradivi otpad sastoji od papira i kartona, čije izdvajanje KD Čistoća omogućuje već godinama, te biootpada.

„CZGO Marišćina je građen sukladno Strategiji RH i odabran je koncept za cijelu Hrvatsku. Za tehnologiju je odabrana mehaničko-biološka obrada. Mehaničkim putem se od miješanog komunalnog otpada izdvajaju frakcije koje se mogu izdvojiti, a biološki je biokomponenta koja se biostabilizira putem sušenja, pretvara u inertnu tvar se privremeno odlaže u bioreaktorsko odlagalište da bi se s vremenom, u kontroliranim uvjetima, inicirala voda i stvarao bioplin. Znači, mi radimo sve u skladu s projektom Marišćine“, kazala je direktorica Kukuljan.

„Zakon je u međuvremenu donio odluku da se biootpad mora izdvojeno prikupljati – mi ćemo to učiniti kada se za to stvore uvjeti. Uvjeti su ili izgradnja kompostane ili nešto što nema u prostornim planovima, na tome će se eventualno raditi. Sustav se može nadograditi, ali onaj koji to zagovara, mora fer i otvoreno reći da to i košta krajnje korisnike. U konačnici, vjerojatno postoji i interes oporabitelja koji bi to preuzimali, ali se mora otvoreno reći da bilo kakva nadogradnja u tom smjeru znači i uvećane cijene“, istaknula je Kukuljan.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako svatko tko tvrdi da će u Rijeci sagraditi kompostanu, ne govori istinu.
„Na području Rijeke, s obzirom na 44 km² i urbaniziranost, nemamo slobodnih površina takvih dimenzija niti uvjeta koje bi trebalo postići u smislu udaljenosti od najbližih kuća da bi se u Rijeci napravila kompostana. Suludo bi bilo da svaki grad ili općina ima svoju kompostanu. Teoretski, moglo bi se naći mjesto za kompostanu, ali to opet mora biti izvan područja Rijeke, a to onda iziskuje niz mučnih pregovora i razgovora, jer svi su načelno za rješenje, ali ne u mojem dvorištu“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Na kolegiju gradonačelnika našla se i informacija o dodjeli certifikatu “Grad za mlade za razdoblje 2021.-2024. godine, uz odluku o sufinanciranju izrade murala u sklopu dodijeljenog certifikata.

Također, donesena je i odluka o dodjeli potpora književnom stvaralaštvu za 2021. godinu te prihvaćeno izvješće o realizaciji projekta u okviru “Riječkog programa lokalnog partnerstva” za 2020. godinu.