Mr.sc Marina Pavlić, dipl.ing. održala je u četvrtak 19. rujna 2019.godine u prostorijama MO Zamet predavanje na temu “Smanjimo troškove odlaganja smeća,
mora li otpad postati smeće”.

U organizaciji Društva tjelesnih invalida Grada Rijeka, a u sklopu programa Zdravstva i socijalne skrbi MO Zamet, mr.sc. Marina Pavlić,dipl.ing. održala je predavanje na temu s kojom se svakodnevno susrećemo, a to je otpad te istaknula kako otpad ne bi trebao postati smeće već stvari koje se mogu ponovno iskoristiti, popraviti ili reciklirati.
Sve je značajnija potreba da se sa otpadom upravlja na održivi način s obzirom na to da rastom broja stanovništva i suvremenim načinom života, raste i količina otpada koji stvaramo. Stoga je potrebno otpad odlagati uz istodobnu obradu radi izdvajanja iskoristivih sirovina, tim više što se u Hrvatskoj odvojeno sakuplja samo 27% korisnog otpada, plastika, staklo, papir, tekstil i ostalo, pa smo u riziku od neispunjenja cilja odvajanja najmanje 50% otpada do 2020. godine za što smo i dobili upozorenje EU.

Skip to content