Gradonačelnik Grada Rijeke je, 23. travnja 2018. godine donio Uputu o postupanju u vezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/0911/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/147/16 – pročišćeni tekst i 12/17) te članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10 i 19/14), a u vezi s Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15), gradonačelnik Grada Rijeke je, 23. travnja 2018. godine donio Uputu o postupanju u vezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/1019/14) uvedena je od 2011. godine obveza predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti kao godišnje izjave čelnika proračunskog korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava ili drugih pravnih osoba u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Čelnici Izjavom potvrđuju zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. Uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti prilaže se popunjeni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola.

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti donesena je Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, kojom se propisuje izgled i sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave, način i rokovi izvještavanja o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja Izjava te oblik i sadržaj izvještaja o primjeni fiskalnih pravila sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti predaje se temeljem navedene Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) te uputa Ministarstva financija.

U skladu sa zahtjevima navedenih propisa izrađene je ova Uputa o postupanju u vezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještavanja o primjeni fiskalnih pravila, kojom se utvrđuje postupanje u upravnim tijelima Grada Rijeke, kod proračunskih korisnika Grada Rijeke te kod trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada Rijeke.

Sastavni dio ove Upute su hodogram aktivnosti za primjenu odredbi propisanih Uputama te obrazac Rekapitulacija Izjava o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba.

Skip to content