Promjene u gospodarskom okruženju nameću potrebu učinkovitijeg gospodarenja objektima javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada Rijeke, pa je gradonačelnik Vojko Obersnel donio Odluku o ustrojstvu novog Odjela gradske uprave, i to za gospodarenje imovinom. Na redovitom kolegiju gradonačelnika podneseno je izvješće o prodaji zemljišta za izgradnju hotela na Kostabeli, a najavljeno je i uređenje šetnice uz more od Brodogradilišta “3. maj” do Kantride.

Ustrojen novi, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom novi je upravni odjel Grada Rijeke, ustrojen radi objedinjavanja poslova gospodarenja imovinom, što pak podrazumijeva upravljanje, evidentiranje, stjecanje, otuđivanje, gradnju, održavanje, davanje u najam, davanje u zakup, davanje na upravljanje i davanje na korištenje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada te poslove davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti tržnica na malo i dimnjačarskih poslova. Tako je odlučeno na redovitom, 86. kolegiju gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela na kojemu je prihvaćen prijedlog nove Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke koji je temeljen na potrebi usklađenja sa zakonodavnom regulativom u dijelu koji se odnosi na odredbe Zakona o vodama, Zakona o cestama i Zakona o humanitarnoj pomoći kao i od potrebe preciznijeg određivanja poslova koji se obavljaju u upravnim tijelima Grada.

86. gradonačelnikov kolegij studeni 2012.

“Bit ove promjene je u tome što će se na jednom mjestu upravljati svom imovinom Grada Rijeke, osim zemljištem, o čemu i dalje brigu vodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Ova Odluka indirektno mijenja nadležnost i djelokrug rada gotovo svih odjela gradske uprave”, kazao je Obersnel. Tomu je dodao da su navedene izmjene rezultat promjena u gospodarskom okruženju koje nameću nužnost racionalnijeg i učinkovitijeg gospodarenja objektima javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada.

Ovom se Odlukom sva Upravna tijela Grada ustrojavaju u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, učinkovitog rukovođenja njihovim radom i odgovornosti u radu.

Prihvaćen Prijedlog programa održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina u zimskim uvjetima 2012/13. godine
Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Irena Miličević iznijela je Prijedlog programa održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina u zimskim uvjetima 2012/13. godine. Naime, prihvaćen je Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina na području Grada Rijeke i obavljanja javnog gradskog prijevoza putnika u zimskim uvjetima 2012./2013. godine. Osnovan je i Stožer zimske službe Grada Rijeke koji je od 15. studenoga ove do 15. ožujka iduće godine u Prometnom centru Rijeka prometa dežuran 24 sata. Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u suglasju je s operativnim programima održavanja javnih cesta te operativnim programom održavanja javno – prometnih površina u zimskim uvjetima.

86. gradonačelnikov kolegij studeni 2012.

Radi održavanja prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, sprječavanja poledice i uklanjanja snijega s nogostupa, trgova, stubišta, pješačkih zona, autobusnih stajališta i organiziranja javnog gradskog prijevoza, uprave te trgovačka i komunalna društva u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja, donijeli su operativne programe i izvršili pripreme za rad i pružanje usluga u zimskim uvjetima: Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. Zagreb za održavanje dijela autoceste u koncesiji društva; Hrvatske ceste za održavanje državnih cesta- Županijska uprava za ceste za održavanje županijskih i lokalnih cesta do 31. prosinca 2012. godine; Rijeka promet d.d. za održavanje nerazvrstanih cesta; K.D. “Čistoća” za održavanje javno-prometnih površina namijenjenih za kretanje pješaka i K.D. “Autotrolej” za održavanje voznog parka i obavljanje javnog gradskog prijevoza. Operativni planovi međusobno su usklađeni.

Zemljište za gradnju hotela na Kostabeli prodano za 19.144.050,00 kuna
Na gradonačelnikovom kolegiju prihvaćeno je Izvješće Komisije za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke o provedenom natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke objavljenom 31. listopada 2012. godine za lokaciju Kostabela. Riječ je o površini od 11.500 m2, čija je početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosila 1.664,70 kuna/m2, što je ukupno 19.144.050,00 kuna. Prihvaćeno je sklapanje Kupoprodajnog predugovora sa tvrtkom TRE-INVEST d.o.o. iz Kastva, Tometići 36, radi izgradnje građevina ugostiteljsko-turističke namjene u zoni ugostiteljsko-turističke namjene, odnosno hotela. Jamčevina iznosi 750.000 kuna. Nakon utvrđivanja Prijedloga odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke, zaključak je prosljeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

86. gradonačelnikov kolegij studeni 2012.

Najavljen početak uređenja šetnice uz more od “3. maja” do Kantride
Donesene su i izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu, o čemu je izvijestila pročelnica Miličević. Prema podacima o do sada naplaćenim naknadama, rebalansom Plana povećavaju se prihodi od naknada za koncesije sa 550.000,00 kuna na 1.712.000,00 kuna, jer je između Ministarstva financija i Brodogradilišta “3. maj” postignut sporazum o plaćanju koncesijske naknade, nakon čega je uslijedila uplata. Povećani su i prihodi od naknada za koncesijska odobrenja sa 1.016.000,00 kuna na 1.085.000,00 kuna, što je ukupno 2.847,000,00 kuna, umjesto planiranih 1.566.000,00 kuna. Prihvaćen je prijedlog da se sav novac utroši na sanaciju zida u Pulskoj ulici, pa će građani Rijeke imati šetnicu uz more od početka Brodogradilišta “3. maj” do Kantride. Među ostalim, dio novca bit će utrošen i za nabavku i postavu opreme na plažama te za izradu i postavu fitnes sprava za odrasle osobe.

Udruzi mladih Korak ispred i Regionalnom info centru za mlade u 2012. godini 90.000 kuna nadležnog ministarstva
Na kolegiju je prihvaćena i informacija o doznaci sredstava Ministarstva socijalne politike i mladih Gradu Rijeci za Udrugu mladih Korak ispred i rad Regionalnog info centra za mlade u 2012. godini, o čemu je govorila Maja Tatalović. Naime, Grad Rijeka kontinuirano podržava rad Regionalnog info centra za mlade koji vodi Udruga mladih Korak ispred. U tom smislu, Grad Rijeka od 2005. godine, u suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (sada Ministarstvo socijalne politike i mladih) uspješno surađuje u okviru provođenja projekta tog Centra u realizaciji Udruge za mlade Korak ispred. Ovaj projekt ima informativnu i edukativnu svrhu, s ciljem pružanja usluga informiranja i savjetovanja mladih u lokalnoj zajednici te daljnju afirmaciju formalnog i neformalnog obrazovanja, volonterskog rada, aktivizma, prava mladih, poduzetništva, urbane kulture mladih i informacijske tehnologije. I ove godine Ministarstvo socijalne politike i mladih je za rad tog Centra izdvojilo iznos od 90.000 kuna. Ta su sredstva uplaćena Gradu Rijeci, a namijenjena su tom Centru koji provodi sve relevantne aktivnosti na području Primorsko-goranske županije, Istarske, Karlovačke i Ličko-senjske županije. S obzirom da se uplaćeni iznos nije mogao unaprijed predvidjeti, sredstva za navedenu namjenu nisu planirana u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu. Stoga se uplaćena sredstva za rad Regionalnog info centra za mlade mogu isplatiti temeljem zaključka gradonačelnika i to na novootvorenu aktivnost Tekući projekt: Regionalni Info centar za mlade, Tekuće donacije u novcu.

86. gradonačelnikov kolegij studeni 2012.

Grad podmiruje dug za treninge i natjecanja sportaša u iznosu od 1.036.722,00 kuna
Prihvaćen je i prijedlog zaključka o preuzimanju obveza na teret Proračuna Grada Rijeke u 2013. godini za podmirenje neizvršenih obveza iz Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2011. godinu, točnije za treninge i natjecanja sportaša u iznosu od 1.036.722,00 kuna prema sportskim udrugama kao krajnjim korisnicima sredstava. Programom javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2011. godinu bila su, među ostalim, planirana i sredstva namijenjena sufinanciranju navedenih aktivnosti. Međutim, recesija u prošloj godini dovela je do smanjenja gospodarskih aktivnosti u državi, a time i manjeg ostvarenja prihoda proračuna Grada Rijeke od planiranih Proračunom za 2011. godinu, pa za navedeno nije bilo novca. Tako je za treninge i natjecanje sportaša na kraju 2011. godine ostao nepodmireni iznos obveza u visini od 1.036.722,00 kuna, pri čemu vrijedi istaknuti da su u zadnjem kvartalu 2011. godine sredstva za navedenu aktivnost bila umanjena rebalansom Proračuna. Pročelnik Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu Veljko Karabaić naglasio je kako je Grad Rijeka svjestan ozbiljnosti situacije, odnosno širih okolnosti unutar kojih djeluju riječke sportske udruge– bitno smanjenih ili potpuno izgubljenih prihoda riječkih sportskih udruga od sponzora i nemogućnosti svaljivanja tereta financiranja rada udruge na roditelje kojima su i sadašnje članarine veliki teret za kućne budžete.
Stoga Grad Rijeka drži svojom obvezom riješiti postojeće nepodmirene obveze prema sportskim udrugama te je gradonačelnik Obersnel naglasio da će sredstva od 1.036.722,00 kuna biti isplaćena do kraja ove godine.