Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je zahtjev Komunalnog društva Kozala za povećanje cijene sahrane pokojnika subotom, u iznosu od 600,00 kuna. Na kolegiju je prihvaćen zaključak o isplati prve tranše nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva, kao i sufinanciranje aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanica Rijeka.

Na početku kolegija, gradonačelnik Vojko Obersnel komentirao je zahtjev za davanje prethodne suglasnosti Komunalnom društvu Kozala na Cjenik komunalnih pogrebnih usluga s primjenom od 1. ožujka 2013. godine, koji je prema gradonačelnikovim riječima u javnosti unaprijed krivo protumačen. Naime, redovno radno vrijeme Službe je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, dok se preuzimanje pokojnika obavlja svakodnevno od 0 do 24 sata, subotom, nedjeljom i praznikom. Prema zahtjevima stranaka – korisnika usluge sahrane pokojnika obavljaju od ponedjeljka do subote prema odabranim i dogovorenim terminima.

Budući da se sahrane obavljaju i subotama te u dijelu i izvan navedenog radnog vremena, a u 2012. godine izvršeno je 184 takvih sahrana, KD Kozala prema odredbama Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu, u obvezi je obračunati i isplatiti radnicima redovnu satnicu uvećanu za 50% za produženi rad. Za izvršenje jedne sahrane potrebno je minimalno 7 radnika. Po potrebi, odnosno broju sahrana potrebno je dodatno angažirati 2 dvije ekipe radnika. S obzirom na to da se sahrane vrše na svih osam gradskih grobalja, osim troška radnika, povećavaju se i troškovi amortizacije opreme koja se upotrebljava, troškovi održavanja objekata za ispraćaj pokojnika te drugi materijalni troškovi. Prema riječima gradonačelnika, prosječna je cijena ukopa oko 5.200,00 kuna, a povećanje za koje je dana suglasnost iznosit će oko 600,00 kuna na prosječnu cijenu ukopa.

Gradonačelnikov kolegij 6 ožujka 2013.

Gradonačelnik je prihvatio Izvješće o radu Hrvatske gorske službe spašavanja Rijeka u 2012. g. Programske aktivnosti HGSS Rijeka Grad Rijeka će iz proračuna za 2013. godinu sufinancirati s iznosom od 200.000,00 kuna, čime je obuhvaćeno djelomično pokrivanje troškova pojedinih dežurstava, troškove dvaju radnih mjesta, obuka i troškovi edukacije, održavanje i nabavka tehničke i ostale opreme te sanitetskog materijala, poboljšanje i održavanje baze u Rijeci-Vežica, te Interventne baze HGSS Rijeka na Platku. Kako je na kolegiju izneseno, u svrhu poboljšanja učinkovitosti, u suradnji sa Gradom Rijeka izvršen je preliminarni odabir lokacija za novu bazu HGSS Rijeka. Nakon detaljne analize i elaborata lokacija, pogodnim su se pokazale lokacije na Rujevici koje zadovoljavaju urbanističke uvjete i prometnu povezanost te udovoljavaju strogim kriterijima za smještaj heliodroma. U 2012. g HGSS Rijeka imao je 19 akcija na skijalištu Platak i 50 akcija na drugim lokacijama.
Prihvaćeno je Izvješće o radu Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa – Grupa potražnih pasa Rijeka u 2012. g. Osnovna je zadaća udruge angažiranje i obučavanje vodiča i pasa za potrebe potražnih akcija za unesrećenim osobama u ruševinama, odronima te ostalim nepristupačnim mjestima. Za njihovu aktivnost će se u 2013. g. iz proračuna izdvojiti 20,000,00 kuna.

Gradonačelnikov kolegij 6 ožujka 2013.
Grad Rijeka odazvat će se akciji za pomoć stradalnicima u sukobu u Siriji iznosom od 50.000,00 kuna iz sredstava Proračunske zalihe. Akciju su zajednički pokrenuli Hrvatski Caritas, Hrvatski Crvenog križ i Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, a odobrena sredstva isplatit će se u korist žiro računa Hrvatskog Crvenog križa.

Na kolegiju je prihvaćen zaključak o dodjeli prve tranše potpore po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva na području Grada Rijeke s ciljem potpore jačanju konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te pružanja mogućnosti stručnog osposobljavanja i usavršavanja njihovih zaposlenika. Javni poziv objavljen je 1. veljače 2013.g. Pročelnik Odjela gradske uprave za poduzetništvo Andrija Vitezić istaknuo je kako je u 2013. godini u gradskom proračunu za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima osigurano 1.500.000,00 kuna. Nepovratne subvencije dodjeljuju se u visini do 50% troškova, a Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 1. rujna 2013. godine.
Javni poziv obuhvaća devet mjera usmjerenih poduzetnicima sve sa ciljem poticanja njihove konkurentske prednosti na tržištu te pružanja mogućnosti stručnog osposobljavanja i usavršavanja njihovih zaposlenika. Interes je velik, pa je do konca veljače stiglo stotinu zahtjeva. U prvoj tranši obrađeno je 38 zahtjeva za koje će se izdvojiti nešto više od 500.000,00 kuna.

Na prijedlog Hrvatskog društva pisaca, u sklopu Rezidencijalnog programa Kamov u Rijeci će od 1. do 25. travnja boraviti književnik James A. Hopkin, a na prijedlog Odjela gradske uprave za kulturu u Odbor književne nagrade Drago Gervais u 2013.g. imenovani su: Ivan Šarar, kao predstavnik Grada Rijeke, Gorana Tuškan Mihočić, kao predstavnica Gradske knjižnice Rijeka i Lea Lazzarich, kao predstavnica Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo.

Gradonačelnikov kolegij 6 ožujka 2013.

S kolegija je Gradskom vijeću upućen Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke. Riječ je o dobavi i postavi autobusnih čekaonica na stajalištima: Park Pomerio (MO Brajda-Dolac) – pravac prigrad, Baračeva ulica kod kućnog broja 2 – (MO Sveti Nikola) – pravac grad, Ulica Braće Monjac (MO Zamet) – pravac prigrad, koji se povjeravaju trgovačkom društvu Euromodul d.o.o, te uređenju Cvetkovog trga na Drenovi, gdje se nakon provedenog natječaja radovi povjeravaju Zanatskoj zadruzi Gradin.

Prihvaćena je i odluka o sklapanju nagodbe vezano uz rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u postupku nove izmjere za zemljište u zahvatu lokacije OŠ „Vežica”. Naime, jedan od kapitalnih projekata Grada Rijeke je dogradnja i rekonstrukcija Osnovne škole „Vežica”, s obzirom na to da postojeća zgrada nema dovoljno prostora za odvijanje svih odgojno-obrazovnih programa. U tu svrhu pokrenuta je priprema zemljišta koja se sporo rješava. Građevna čestica ima ukupnu površinu 9.890 m2 od čega je u privatnom vlasništvu zemljište površine 2.578 m2 koje je predmetom nagodbe te 771 m2 zemljišta unutar II. faze koja će se rješavati naknadno. Grad Rijeka sklopit će nagodbu s vlasnicima kojom će za 1.364,50 m2 isplatiti naknadu od 614.025,00 kn