Socijalnim je mjerama Grada Rijeke u 2020. godini zaštićeno gotovo 7 tisuća korisnika, za što je iz gradskog proračuna i gradskih komunalnih i trgovačkih društava izdvojeno 21,5 milijuna kuna.

Među korisnicima mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi, 11% je onih (korisnici zajamčene minimalne naknade) kojima je Grad sukladno zakonskoj obvezi osigurao podmirenje troškova stanovanja i obrok u pučkoj kuhinji, a ostalih 89% korisnika ostvaruje prava koja predstavljaju viši standard zaštite građana, po kojoj je Rijeka specifična u Republici Hrvatskoj.

Korisnici socijalne skrbi ostvarili su ukupno 14 310 prava na različite oblike pomoći. U prosjeku, svaki je korisnik, koji može biti cjelokupno kućanstvo ili pojedini član kućanstva, ostvario dva prava.

Struktura korisnika socijalnih mjera u 2020. godini

Struktura korisnika socijalnih mjera u 2020. godini

Još od 2017. godine korisnicima dostupna ukupno 22 oblika pomoći/prava. Pri tome je najveći broj prava dostupan korisnicima zajamčene minimalne naknade (17 različitih pomoći), građanima s prihodima nižim od gradskih cenzusa prihoda (13 različitih pomoći), građanima koji zbog bolesti ili invaliditeta ostvaruju različita prava pri Centru za socijalnu skrb Rijeka (12 pomoći), jednoroditeljskim kućanstvima (9 pomoći), te stradalnicima rata (7 pomoći). Ostalim kategorijama korisnika dostupne su od jedne do najviše tri pomoći.

Prosječan trošak za realizaciju prava po korisniku kreće se u rasponu od najmanje prosječnih 212,50 kuna za podmirenje korisnikovih godišnjih troškova komunalne naknade do najviše prosječnih 46.844,71 kuna za podmirenje godišnjih troškova smještaja i liječenja korisnika u PB Lopača.

Ipak, najveći udio sredstava za socijalnu skrb izdvaja se za podmirenje godišnjih korisnikovih troškova za najamninu stana u vlasništvu privatnih osoba (17,15% ukupnog proračuna), podmirenje godišnjih troškova usluge prehrane u gradskoj pučkoj kuhinji (10,77% ukupnog proračuna), te podmirenje godišnjih troškova korištenja javnoga gradskog prijevoza (10,15% ukupnog proračuna).

Manje od 1% proračuna za socijalnu skrb izdvaja se za podmirenje prava na podmirenje troškova komunalne naknade, podmirenje troškova plina, poklon-bon za opremu za novorođenče, novčanu potporu za obrazovanje za učenike srednjih škola i studente, novčanu potporu za starije osobe bez osobnog prihoda, te za podmirenje pogrebnih troškova.

Rijeka osigurava viši socijalni standard zaštite građana

Korisnicima zajamčene minimalne naknade se na temelju gradske odluke o dodatnoj zaštiti ove kategorije stanovnika osiguravaju i druga socijalna prava koja nisu predviđena Zakonom o socijalnoj skrbi (osiguranje besplatne hrane za dojenčad kojoj je prema medicinskoj indikaciji neophodno adaptirano mlijeko, naknada troškova organizirane prehrane za djecu polaznike OŠ, boravka djece u jaslicama i vrtiću, javnoga gradskog prijevoza, određenih zdravstvenih i socijalnih usluga i jednokratnih potpora u posebnim životnim situacijama kao što su rođenje ili smrt člana kućanstva).

Nadalje, pojedina prethodno navedena socijalna prava ili oblici pomoći, kao i neka dodatna (npr. novčana pomoć za umirovljenike) osiguravaju se i drugim kategorijama uvodno navedenih socijalno ugroženih građana Rijeke.

Zaštita socijalno ugroženih građana iznad državnog standarda u 2020

Zaštita socijalno ugroženih građana iznad državnog standarda u 2020

Najveći broj korisnika ostvario je pravo na podmirenje javnoga gradskog prijevoza, a najmanji na podmirenje troškova pogrebnih usluga.

Najveći broj prava ostvaren je na osnovi uvjeta prihoda (34%), a po manje od 1% prava ostvareno je na osnovi uvjeta udomiteljstva i uvjeta starije radno neaktivne osobe bez osobnih prihoda. Podsjetimo, gradski cenzusi ukupnih mjesečnih prihoda kućanstva, ostvareni po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način trenutno iznose do 2 875 kn za samačka kućanstva, do 3 625 kn za dvočlana kućanstva, do 4 875 kn za tročlana kućanstva, do 6 250 kn za četveročlana kućanstva. Kod brojnijih kućanstava za svakog se daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava za 875 kn (npr. sedmeročlano kućanstvo ispunjava ovaj uvjet ako ima prihode niže od 8 875 kn). Za jednoroditeljske obitelji čije kućanstvo čine isključivo dijete/djeca i jedan roditelj, cenzus prihoda je za 20% viši u odnosu na prije navedene gradske cenzuse za ostala kućanstva. Treba napomenuti da su spomenuti cenzusi prihoda za određena prava i viši, npr. za podmirenje troškova usluge pomoć u kući (10% viši), kao i za poklon-bon za školske knjige za OŠ (75% viši).

U 2020. godini cenzusi prihoda povećani za 25%

Tijekom 2020. godine uvedene su određene izmjene u gradskoj Odluci o socijalnoj skrbi kako bi se sukladno dostupnim pokazateljima o siromaštvu i socijalnoj isključenosti građana, dodatno povećala razina zaštite građana.

Sve socijalne pomoći koje se ostvaruju temeljem gradskog uvjeta prihoda omogućene su većem broju građana jer su gradski cenzusi prihoda kućanstava (uključujući i jednoroditeljska) za ostvarivanje pomoći uvećani za 25%. Pomoći koje se ostvaruju temeljem uvjeta prihoda su naknada pojedinih troškova stanovanja, podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza, besplatna hrana za dojenčad, podmirenje troškova marende i prehrane učenika u produženom boravku u OŠ, podmirenje troškova smještaja djece u jaslice i vrtiće, podmirenje troškova smještaja i liječenja u PB Lopača, podmirenje usluge pomoći u kući, podmirenje pogrebnih troškova, te poklon-bonovi za opremu novorođenčeta i za školske knjige za učenika OŠ).

Treba istaknuti da su ti pragovi (cenzusi) trenutno nešto viši (6% za samačka, a 10% za četveročlana kućanstva) od ustanovljenih pragova siromaštva u RH u 2019. godini.

Mjesečna novčana pomoć većem broju umirovljenika

Nadalje, spomenutim izmjenama Odluke posebno se nastojala zaštiti kategorija umirovljenika. Naime, novčana pomoć za umirovljenike, pomoć koja se dodjeljuje već dugi niz godina, do sada se dodjeljivala neovisno o strukturi kućanstva u kojem umirovljenik živi i ukupnim prihodima njegova kućanstva, a visina pomoći ovisila je isključivo o iznosu osobne mirovine. Kako bi povećali učinkovitost te mjere, mirovinski cenzus za dodjelu pomoći povećan je za oko 20% (sa 1.400,00 kuna na 1.700,00 kuna), a dodatno je uveden i uvjet prihoda kućanstva za ostvarivanje pomoći, što znači da ukupni prihodi kućanstva potencijalnog korisnika ne smiju biti viši od gradskih cenzusa prihoda obzirom na broj članova tog kućanstva.

Visina pomoći koja se umirovljeniku dodjeljuje usklađena je s podacima o siromaštvu i socijalnoj isključenosti u RH, koji ukazuju da su samci jedna od najugroženijih skupina. Stoga je toj skupini osigurana mjesečna novčana potpora u visini razlike između iznosa njihove mjesečne mirovine i iznosa od 1.700 kn (s time da minimalna pomoć iznosi 200 kn), dok je umirovljenicima koji žive u višečlanim kućanstvima osigurana mjesečna potpora u iznosu od 200 kn. Učinci poduzetih mjera rezultirali su time da se broj prava ostvarenih prema uvjetu prihoda uvećao tijekom godine za oko 11%, a broj prava na novčanu pomoć za umirovljenike za oko 5% u odnosu na prethodnu godinu.

Unatoč povećanju prava, smanjen broj korisnika socijalnih mjera

Međutim, unatoč tim izmjenama, ukupan broj ostvarenih prava u odnosu na 2019. godinu veći je svega za 1%, dok je broj korisnika čak i manji i to ukupno za 4%, dok su ukupna utrošena sredstva za socijalne mjere u odnosu na prethodnu godinu manja za oko 5% i to prije svega zato što se pojedina prava nisu ostvarivala u uobičajenom opsegu zbog pandemije korona virusom. Primjerice, mlađa djeca nisu boravila u jaslicama/vrtićima, a ona osnovnoškolske dobi nisu koristila prava na marendu i produženi boravak u osnovnoj školi u vrijeme zatvaranja tih ustanova iz spomenutog razloga.

Također, valja reći da do smanjenja broja korisnika zasigurno nije došlo zbog ograničavanja uvjeta za dodjelu prava, kao ni zbog osiguranja manjeg iznosa za socijalnu skrb za građane u gradskom proračunu, stoga bi razloge toj pojavi trebalo dodatno ustanoviti.

Financiranje zaštite socijalno ugroženih građana

Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi protekle godine utrošeno je 2.195.654,43 kune na teret proračuna gradskih komunalnih društava, 554.750,00 kuna iz županijskog proračuna, te 18.833.768,27 kuna iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno 21.584.082,70 kuna, odnosno 3.090,95 kuna po korisniku godišnje.

Naime, naknade troškova stanovanja, korištenja određenih socijalnih i drugih usluga te novčane pomoći i poklon-bonovi građanima osiguravaju se dijelom iz sredstava gradskih komunalnih društava Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija i Kozala (odvoz komunalnog otpada, plin, 50% troškova centralnoga grijanja, voda i odvodnja, pogrebni troškovi), županijskog proračuna (drva) te najvećim dijelom iz gradskog proračuna (svi ostali oblici pomoći).