Vijećnik Danko Švorinić (Lista za Rijeku) je postavio pitanje vezano uz koncesionara na Plaži Ploče naglasivši da je trebao proći 51 dan od poništavanja odluke o koncesiji od strane Ministarstva da bi konačno dobili materijale. Budući da je jedan od ključnih razloga oduzimanja koncesije nepostojanje spasilačke službe na plaži, Švornić smatra da su gradske službe to kasno primijetile, što je i ministarstvo utvrdilo te da nije ispoštovana zakonska procedura jer nije bilo prethodne pisane obavijesti koncesionaru. Pitao je je li to napravljeno zbog nesposobnosti gradskih službi ili je to sitna igra Obersnela s ciljem da na taj način produži koncesiju. Pozvao je gradonačelnik Obersnela ta odgovor dostavi u pisanom obliku.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako se je razina sposobnosti manipulacije vijećnika Švorinića zadivljujuća. Od samog početka koncesijskog ugovora i prije nego što su to uočili građani, komunalno redarstvo vršilo je kontrole, o čemu postoji dokumentacija. Komunalno redarstvo je koncesionaru u pisanom obliku dalo obavijest da je utvrđeno kako je postavljen veći broj ležaljki nego što je predviđeno ugovorom i jednako tako da nema spasioca uz čitav niz drugih primjedbi. Obersnel je zaključio kako ne zna na koji način referenti u ministarstvu tumače pisane činjenice, ali je Grad Rijeka radi svoje zaštite iskoristio mogućnost i podnio tužbu Upravnom sudu, kako je i navedeno u Rješenju odbijanja. Nepobitna je činjenica da nije bilo spasioca za što postoji i priznanje koncesionara. Komunalno redarstvo svojim je zapisnikom utvrdilo takvo stanje, a taj je zapisnik uručen koncesionaru. Je li Ministarstvo u pravu ili Grad Rijeka znat će se nakon rješenja Upravnog suda Hrvatske.

Ljubica Dujmović Kosovac upitala je na koji način se obračunavaju zatezne kamate u Gradu Rijeci s obzirom na to da se od 2013. na ovamo kamatna stopa smanjivala, a u Gradu Rijeci se i dalje obračunava sa 15 % umjesto 12%. Tražila je pisani odgovor.

Vijećnika Bojana Kurelića (AM) interesiralo je koliko danas košta jedan vijećnik i je li gradonačelnik dobio popust na količinu, te koliko će dugo gradonačelnik kupovinama vijećnika održavati umjetnu većinu u Vijeću.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako bi vijećnik Kurelić trebao znati da se aktualni sat ne smatra dijelom sjednice, te ono što se izgovori može biti osnova sudske tužbe. Naglasio je kako zna o čemu govori Kurelić govori. Nisam se nisakime sastajao, niti išta dogovarao, ali znam da ste se svi sastajali nebrojeno puta međusobno, a tu su uključeni i oni vijećnici na koje se sada aludira. Kada to radite vi to su visoki moralni standardi, a kada mene prozivate, premda se nisam sastajao i pregovarao nisakime, onda je to nemoralno.

Vedran Sabljak (Hrvatski laburisti – Stranka rada) pitao je da li će Društvo za športsku rekreacijuosoba s invaliditetom dobiti financijska sredstva namijenjena za treninge i održavanje prostora, za koje je sklopila ugovor na 6.000 kuna iz 2014. te pitao hoće li ove godine predviđenih 12,000 kuna biti doznačeno ili će to Društvo koje donosi pehare morati ugasiti.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako će Ugovor za financiranje biti sklopljen, a sredstva uplaćena, no bilo koje društvo će u buduće teško funkcionirati, ako se bude oslanjalo samo na sredstva iz proračuna.

Predrag Miletić (Lista za Rijeku) postavio je pitanje vezano uz podvožnjak kod tvornice RIO. To je glavna komunikacija između Zameta i Kantride izgrađena još 1873 g. za zaprežna kola rekao je Miletić te pitao možemo li konačno očekivati izgradnju suvremenog podvožnjaka.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je na to pitanje već odgovarao. Za podvožnjak je izrađen projekt koji je trebao definirati način rješenja tog podvožnjaka. S obzirom na to da podvožnjak mora biti izrađen u skladu s propisima koji određuju širinu ceste, kolnike, nagibe, svjetlu površinu, sama izgradnja i sanacija po projektnom troškovniku iznosi oko 30 milijuna kuna. Budući da je planom Vlade i Hrvatskih željeznica predviđena izgradnja drugog kolosijeka po pruzi koja prolazi kroz grad Rijeku, nema potrebe da samostalno krenemo u tu aktivnost dok ne krene projekt željeznice jer će izgradnja drugog kolosijeka uključiti i uređenje svih pružnih prijelaza i podvožnjaka. Tu cestu treba produljiti, a ukopavanje treba početi na najmanje 30 m od nadvožnjaka da bi se postigla potrebna visina i nagib. Nema potrebe da to mi radimo kada postoji mogućnost da se veliki dio sredstva podmiri HŽ.
Vijećnik Miletić je replicirao kako po njemu ne treba biti građevni stručnjak da bi se dalo bolje rješenje, a podvožnjak se može graditi odmah i ne bi trebalo čekati izgradnju drugog kolosijeka, već treba dogovoriti s nadležnim ministarstvom.

Vuk Prica (SDP) postavio je pitanje o mogućnosti spajanje Psihijatrijske bolnice Lopača s KBC-om čime bi KBC dobio mogućnost skrbi o svojim kroničnim olesnicima kojima je potrebno dugotrajno liječenje, a koji se sada liječe na Rabu.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je točno da u KBC postoji potreba za smještajem kroničnih bolesnika kojima potreba zadržavanja i liječenja traje duže i u tom kontekstu je proizišla ideja da se ugovori dio kreveta u Psihijatrijskoj bolnici Lopača za smještaj tih kroničnih bolesnika- S tim se je prijedlogom krenulo prema HZZO i nadležnom ministarstvu. Iz tih je razgovora proizašla i ideja da KBC u potpunosti preuzme bolnicu Lopača. Trenutno oko toga vode razgovori i ukoliko bude postignut dogovor o preuzimanju ustanove o tome će raspravljati Gradsko vijeće. Da li će doći do preuzimanja bolnice ili će se samo potpisati ugovor za korištenje dijela ležajeva znat ćemo za nekoliko mjeseci, rekao je gradonačelnik.

Aleksandar Bulog (SDP) je postavio pitanje u ime VMO Brašćine-Pulac vezano uz produžetak linije 4a prema sv. Katarini, konkretno može li Autotrolej udovoljiti tom zahtjevu VMO Brašćine-Pulac.
Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako su već poduzete određene aktivnosti. Započeli su radovi kao preduvjet za produženje linije, a u postupku je ishođenje suglasnosti PU za predviđena prometna rješenja. Početkom petog mjeseca bi ta linija mogla voziti produljenom trasom, ukoliko bude sve išlo onako kako je predviđeno.

Milena Kraljević (Hrvatski laburisti – Stranka rada) postavila je pitanje vezano uz poslovanje TD Energo. Naime postavili su Energu pitanje ali nisu zadovoljni odgovorom. Pitali su zašto Energo nije vratio sredstva zarađena nezakonitim povećanjem troškova 2006.g.. U odgovoru Energa pisalo je kako je Energo platio prekršajnu kaznu i vratio cijenu na prvotnu, ali ne i odgovor na vraćanje sredstava.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako će se raspitati u Energu i dostaviti pisani odgovor.

Teo Božanić (HDZ) je kazao kako država potiče građane da nabave električne automobile. Pitao je može li Grad potaknuti uvođenje takvih automobila primjerice besplatnim parkingom te dodao kako se novinara jednog riječkog portala koji je postavio slično pitanje ignoriralo i dobio je neprofesionalni odgovor, a iz prepiske u koju se uključio i gradonačelnik vidljivo je kako se o besplatnom parkingu ne razmišlja. Pitao je gradonačelnika je li to rečeno u afektu ili je to službeni stav Grada.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako se danas zahvaljujući zakonu o elektroničkim medijima svatko može nazvati medijem ili novinarom. Premda je odgovorio na pitanje koje je od njega traženo, navedenu prepisku ne smatra prepiskom s novinarom. Da je taj novinar postavio pitanje kanalima komunikacije koje svi drugi koriste, ne bi bilo prepiske. Vrsni je novinar nazvao portu Grada Rijeke i pitao da ga se spoji s nekim tko će mu dati odgovor. Što se tiče besplatnog parkiranja, da li će takav stav biti služben, ovisi i stručnoj raspravi koja će uslijediti. Obersnel je kazao kako ne smatra da sama činjenica, da ako netko ima auto na električni pogon ne treba plaćati parkiranje. Jer se onda postavlja pitanje zašto onda ne bi besplatno parkirali i oni koji voze na plin. Trenutno je u fazi realizacije veći broj parkirnih mjesta za el. vozila. 6 u garaži Zagrad i 3 odnosno 6, na nekoliko otvorenih parkirališta. Oni koji budu punili svoja el. vozila neće plaćati parkiralište niti utrošenu struju za vrijeme punjenja.

Snježana Čop (HNS) je kazala kako je čitala da je navaljen ponovljeni natječaj za koncesiju za Zagrebačku obalu pa je pitala da li gradonačelnik zna o kojim se bitnim izmjenama natječaja radi.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je natječaj mogao najaviti samo ravnatelj Lučke uprave, pa će se vijećnica Čop za detaljniji odgovor morati obratiti Lučkoj upravi. Pojasnio je da je prema njegovim spoznajama natječaj podrazumijevao uz 300 m obale koja se gradi, izgradnju još 280 metara dodatne obale. Procijenjeno je da je to preveliki zahtjev za koncesionara. Trenutno se razmatraju mogućnosti da se tih 280 m pokuša isfinancirati iz EU fondova. Novi natječaj bi išao paralelno s time i ne bi obvezao koncesionara da izgradi tih 280 metara.

Ana Trošelj (PGS) postavila je pitanje sanacije ceste Grohovo – Lopača koja zatvorena od veljače prošle godine, a postojeći alternativni pravci nisu ekonomični. Kada će biti sanirana ta cesta i da li pse laniraju adekvatni zamjenski pravci?

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je ta cesta zatvorena zato što se dobar dio ceste urušio kao posljedica stalno aktivnog klizišta. Rađene su brojne analize statičara i geologa koje su pokazale da je to klizište i dalje aktivno pa bi dok se zemljište ne stabilizira, potpuna sanacija bila preskupa. Kako stvari stoje ta se cesta po ovoj trasi neće popravljati već treba pokušati naći alternativnu trasu koja neće obuhvaćati klizište. Pokušava se naći nova trasa i izvor financiranja. Pregovora se sa Hrvatskim vodama da se ta cesta sanira iz naknada za vodu jer je to klizište vezano uz akumulacijsko jezero koje se tamo nalazi. Do tada će se moći voziti samo preko Saršona i Grobnika.

Duško Milovanović (SDP) je kazao kako je pokrenuta inicijativa stvaranja urbane aglomeracije koju ima namjeru formirati Grad Rijeka. S obzirom na to da je Grad Rijeka uputio jedinicama lokalne samouprave upite da se očituju o ulasku u aglomeraciju, zanima ga kakvi su rezultati, budući da se iz medija vidi da dio jedinica nije prihvatio prijedlog i kakvi problemi mogu nastati neulaskom tih jedinica u aglomeraciju.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako mu je žao što dio njegovih kolega u drugim jedinicama lokalne samouprave osnivanje riječke aglomeracije smatra teritorijalnim pretenzijama, jer to ne odgovora istini. Aglomeracija je na tragu europske politike koja definira insticionaliziranje činjenice da jedinice lokalne samouprave određenog područja koriste slične ili iste usluge na tom području i u tom kontekstu trebaju planirati zajednički razvoj. Dio jedinica lokalne uprave je prihvatio aglomeraciju, a dio odbio. Čekamo još dva očitovanja. Riječka aglomeracija će biti osnovana i bez ovih koji su odlučili da u nju neće ući. Oni će u budućnosti morati objasniti zašto im je uskraćena mogućnost korištenja sredstva za integrirane investicije iz europskih fondova. Oni koji su u aglomeraciji zajedno će promišljati budućnost aglomeracije i koristiti sredstva EU fondova. Oni koje se ne žele priključiti neće moći koristi sredstva koja stoje na raspolaganju. Koliko je to korektno prema drugima to je upitno.

Tea Čaljkušić Mance (HDZ) je u ime građana s područja MO Centar Sušak postavila pitanje vezano uz plaćanje mjesečne karte za parkiranje na parkiralištu na Delti, gdje se u noćnim satima okupljaju delikventi koji se tamo napijaju i oštećuju aute. Pitala je može li se angažirati noćni čuvar na Delti kada stanari već plaćaju mjesečne karte.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je riječ o građanima koji plaćaju mjesečno 40 ili 50 kuna za parkiranje. Za taj iznos ne može se dobiti i noćnog čuvara. Građani bi, ukoliko žele noćnog čuvara na parkiralištu, morali platiti iznos koji bi to omogućio. Istovremeno se postavlja pitanje znači li to da bi trebalo osigurati čuvanje automobila na svim označenim parkirnim mjestima kojih ima preko 2000, a koje također koriste građani grada Rijeke. Građani bi trebali policiji prijaviti oštećivanje imovine i narušavanje reda i mira.

Hrvoje Burić (HDZ) je kazao kako se veliki broj poduzetnika žali na poslovanje Autotroleja koje se dampinškim pristupom prijavljuje na natječaje. Autotrolej je subvencionirana tvrtka koja dobiva novac iz proračuna pa na natječajima ide ispod cijene. Burić je na primjeru natječaja za prijevoz djelatnika Termoelektrane Rijeka iznio podatak kako je predviđena cijena bila 880.000,00 kuna, a Autotrolej je ponudio 592.000,00. Druge tvrtke su ponudile između 3 i 10 % manje od procijenjene cijene, dok je Autotrolej ponudio 30% nižu cijenu.. Pitao je treba li Autotroleju ukinuti subvencije, ako se tako netržišno ponaša te zaražio troškovnik Autotroleja za spomenuti natječaj iz kojeg će se vidjeti da li dampinške cijene financiraju građani iz proračuna ili direktor Autotroleja na taj način uništava privatne poduzetnike.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je Autotrolej registriran za djelatnost koju obavlja, a da li je nešto dampinška cijena ili ne to je upitno. Koliko je njemu poznato bilo je natječaja na kojima Autotrolej nije prošao pa zašto se za te natječaje ne govori da nije bilo dampinških cijena. Iz bilanci Autotroleja se jasno vidi na što se troše subvencije, a ovi izvanredni prijevozi se naplaćuju iz cijene usluge.

Ivan Bogdanić (HDZ) je kazao kako je već puno puta govorio o OŠ Pehlin koja se nalazi na lokaciji koja je neadekvatna za promet. Svi roditelji djecu dovoze automobilima, pa ponekad nije moguće prići školi, a stanovnici ne mogu doći do svojih domova. S obzirom na to da je prije dvije godine napravljeno idejno rješenje za novu cestu, koje bi toj OŠ i novoizgrađenom vrtiću omogućilo kvalitetan pristup za roditelje i stanare, pitao je kada se može očekivati nastavak rješavanja te ceste.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako će vijećniku Bogdaniću dati pisani odgovor.

Vesna Buterin (HDZ) je kazala kako proračunski prihodi padaju, a mi u proračunu imamo fiksni trošak za MB Galeb u iznosu od oko 2 milijuna kuna godišnje. Na žalost ne vidi se kraja tim troškovima. Natječaj za koncesiju je propao jer se na njega nitko nije javio, pa je Buterin postavila pitanje kada će MB Galeb prestati biti trošak proračuna i kada će biti stavljen u funkciju. Sva gradska imovina ima svrhu i smisao, a za brod Galeb ne vidi smisao niti vrhu rekla je Buterin te dodala kako su vijećnici upozoravali na loše sročene uvjete u natječaju. Tko će za sve ovo snositi odgovornost pitala je Buterin.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako svaka imovina podrazumijeva i trošak i nije brod Galeb jedini fiksni trošak. Što se tiče natječaja, postoji nekoliko tvrtki koje su zainteresirane. Ovaj im je natječaj nije odgovarao jer su uvjeti koji se očekuju previsoki i rok koncesije predug. Novim natječajem, koji bi trebao biti raspisan na nekoliko mjeseci to će biti drugačije riješeno. Na pitanje tko bi trebao snositi odgovornost može se odgovoriti putem DORH-a USKOK-a ili stavom birača. Jedna od svrha ovog broda kao imovine je da je taj brod proglašen hrvatskim kulturnim dobrom, a to Rješenje o proglašenju kulturnog dobra potpisao je ministar HDZ-ove Vlade, Biškupić.

Jagoda Špalj (ARS) postavila je pitanje uz povećanje broja mobilnih reciklažnih dvorišta.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako su za sada iskustva s korištenjem mobilnih reciklažnih dvorišta dobra. Ideja je bila da se ta dva mobilna reciklažna dvorišta postavlja na 19 mjesta u gradu. Treba određeno vrijeme da građani steknu naviku da koriste dvorišta da li će se nabavljati više pokazat će prva godina korištenja. Uz dva stalna reciklažna dvorišta, u pripremi još nekoliko lokacija prije svega na istočnom dijelu grada