Vijećnicu Ljiljanu Cvjetović (HSU) zanimalo je zašto nisu nastavljeni radovi na izgradnji garaže u Barčićevoj ulici, iako je obnova tunela Kalvarija, koja je bila preduvjet za nastavak radova dovršena.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako se trenutno izvode radovi na izgradnji nastavka Ulice Ivana Pavla II., dok radovi na iskopu građevinske jame garaže nisu počeli zbog rješavanja odnosa s Autotransom, kao vlasnikom zemljišta. Naime, najprije se planiralo da će pravo građenja za garažu zamijeniti za pravo građenja za gradnju novog autobusnog kolodvora. Kako je Autotrans odustao od namjere da od početka kao investitor sudjeluje u izgradnji kolodvora, morao se dogovoriti drugačiji način rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Očekuje se da će radovi na garaži biti nastavljeni u narednih mjesec dana.

Vijećnik Šime Jagičić (HNS) upitao je puni li se proračun Grada Rijeke u prva tri mjeseca po planu, odnosno jamči li njegovo punjenje ispunjavanje obveza prema proračunskim korisnicima.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je proračun Grada Rijeke stabilan, iako ima problema kao i kod drugih gradova. Sve obveze prema proračunskim korisnicima te dobavljačima roba i usluga se izvršavaju, iako prema potonjima, sukladno likvidnosti Grada, ponekad dođe do prekoračenja rokova plaćanja. U odnosu na prva tri mjeseca 2010. godine, zabilježen je pad prihoda od 5%, prije svega rezultat činjenice da na početku godine još nije bio usvojen novi zakon o porezu na dohodak, koji je već u drugom dijelu 2010. utjecao na smanjenje prihoda. Prihod od poreza na nekretnine osjetno je manji nego 2010. godine, budući da je tržište nekretnina, u prvom redu prodaja stanova, u zastoju. Prihodi od komunalne naknade i poslovnih prostora naplaćuju se redovito i na očekivanoj su razini, s time da nije planirana naplata komunalne naknade od najvećih dužnika, s kojima su sklopljeni ugovori o otplati na duži period. S obzirom na interes investitora za gradsku imovinu, očekuje se da će se prihodi do kraja godine ostvariti vrlo blizu planiranom.

Vijećnika Danka Švorinića (Lista za Rijeku) zanimalo je što će Grad Rijeka poduzeti na privlačenju cruisera u Rijeku, odnosno može li se po tom pitanju doći do dogovora Lučke uprave, Grada Rijeke i Turističke zajednice grada Rijeke. Gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo kako Grad nema nikakve ingerencije nad pomorskim dobrom i lučkim područjem, što je odgovornost Lučke uprave. Grad Rijeka može samo donijeti prostorno-plansku dokumentaciju, što je i učinio.
“Grad Rijeka je prilikom donošenja prostorno-planske dokumentacije inzistirao, uz protivljenje Lučke uprave, na otvaranju riječkog lukobrana za šetnju, zalažući se da putnički terminal bude na De Franceschijevom gatu, kako bi se na jednom mjestu objedinio autobusni, željeznički i pomorski putnički terminali. Nismo očekivali da Rijeka može konkurirati u dolascima cruisera Dubrovniku i Splitu, no ima izuzetnu mogućnost da bude početna ili završna luka za cruising putovanja. No, time se ne treba baviti Grad, već Lučka uprava, a ako ne može, neka raspiše koncesiju za upravljanje putničkim terminalom i promociju putničkog prometa, jednako kako je to riješeno za teretni promet,” kazao je Obersnel, istaknuvši kako su nemala sredstva utrošena u uređenje putničkog terminala, koji ima posve drugačiju svrhu od osnovne.

Vijećnika Švorinića je zanimalo zašto su onda čelnici Grada Rijeke i Turističke zajednice grada Rijeke bili na turističkom sajmu za cruising putovanja u Miamiju. Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako su jedno načelne ingerencije, a drugo želje za poticanjem razvoja putničkog terminala.
“Prilikom posjeta sajmu želio sam se sam uvjeriti na koji način funkcioniraju putnički terminali u drugim lukama, imao sam niz sastanaka s predstavnicima lučkim upravama Miamia i San Francisca, kao i predstavnicima niza gradova. Tamo gdje može, Grad Rijeka daje podršku, ali u slučaju dovođenja cruisera ne možemo biti nosioci projekta,” kazao je Obersnel.

S obzirom na to da u lipnju započinju radovi na rekonstrukciji Osnovne škole Srdoči, vijećnica Sandra Krpan (SDP) upitala je gdje će učenici pohađati nastavu sljedeće školske godine.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako se trenutno provode intenzivni dogovori oko mogućnih lokacija, o kojima će učenici i roditelji biti obaviješteni do kraja ove školske godine. Intencija je da se za najmlađe učenike osiguraju zamjenski prostori na Srdočima, dok će za starije biti potrebno organizirati transport na lokacije u druge škole.

Vijećnik Ivan Bogdanić (HDZ) upitao je hoće li gradonačelnik osigurati ponovnu javnu raspravu u vezi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Pehlina, a s ciljem da se umanji broj primjedbi građana, odnosno da se umanje štete koje će provedbom plana biti nanesene građanima. Naime, većina zemljišta na Pehlinu je u vlasništvu privatnih osoba pa se prijedlogom plana presijecaju privatna zemljišta, smanjuje se vrijednost nekretnina, a prema Bogdanićevim riječima, došlo je do prenamjene zelenih površina u građevinska, sve kako bi se pogodovalo građevinskom lobiju.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo kako će se primjedbe s javne rasprave analizirati i gdje god je to moguće, a na temelju struke, pokušati naći najbolje rješenje i prihvatiti primjedbu.
“Svi žele da se komunalni standard na njihovom području unaprijedi, ali svi žele da to bude u tuđem dvorištu. Kako ni Grad Rijeka ni Republika Hrvatska na tom području nemaju zemljišta, ako želimo graditi nove ili proširiti postojeće ceste ili graditi nove sadržaje, onda će vlasnici sadašnjih prostora morati ustupiti zemljište, za što će biti adekvatno obeštećeni. Dio zelenih površina je prenamijenjen, ali više od 2 ha tih površina namijenjeno za sport i rekreaciju, a velik dio zelenih površina prenamijenjen je u građevinsko područje kako bi se mogle graditi ceste i prateća infrastruktura. S obzirom na to da je većina zemljišta privatna, ne znam kako se pogoduje građevinskom lobiju,” kazao je gradonačelnik, dodavši kako će se, nakon analize primjedbi, a prije donošenja konačne odluke, održati informativni sastanci s predstavnicima Mjesnog odbora i zainteresiranim građanima.

Vijećnica Tea Čaljkušić Mance (HDZ) upitala je gradonačelnika je li upoznat s time da postoje opravdane sumnje da je Damir Vrhovnik kao predsjednik Šahovskog kluba Rijeka netransparetno raspolagao novcem dobivenim iz gradskog proračuna. Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako nije upoznat s takvim informacijama, poručivši vijećnici da, ukoliko posjeduje takve informacije, podnese prijavu policiji, Državnom odvjetništvu ili USKOK-u.

Vijećnica Ivana Jurčić (SDP) upitala je gradonačelnika ima li saznanja o otvaranju ceste D404.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako prema njegovim informacijama još uvijek nije zakazan tehnički pregled prometnice, napomenuvši kako ima informacije da bi spojna prometnica s terminala Brajdica na D404 trebala biti dovršena tek krajem ove godine, što znači da će kamionski promet, otvori li se ipak D404, do izgradnje spoja i dalje ići središtem grada.

Vijećnik Srđan Srdoč (IDS) upitao je o planovima Grada Rijeke u smislu korištenja obnovljivih izvora energije, odnosno solarne energije.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je podsjetio kako je Grad Rijeka prije dvije godine na krov zgrade gradske uprave, Korzo 16, ugradio solarne panele, koji proizvode električnu energiju, s time da se količine proizvedene energije mogu pratiti na panelu postavljenom u ulaznom holu zgrade. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upravo je stigla obavijest da su prihvaćena dva projekta Grada Rijeke, pa će se tako solarni paneli ugrađivati na zgrade škola i vrtića.

Tijekom aktualnog sata vijećnik Hrvoje Burić (HDZ) najavio je kako će idući tjedan podnijeti zahtjev za razrješenjem predsjednice Gradskog vijeća Dorotee Pešić-Bukovac.

Skip to content