Vijećnica Tea Mičić-Badurina (PGS) postavila je pitanje raspolaže li Grad Rijeka s informacijom o nastalim oštećenjima i neurednosti Parka Vladimira Nazora (Nikole Hosta). Istaknula je kako su se na društvenim mrežama pojavile fotografije oštećenih koševa za smeće, uginulih kornjača te šahti začepljenih pijeskom, dodajući kako su za nastalu situaciju krivi neodgovorni građani, ali iznoseći mišljenje kako bez odgovornosti nisu ni oni koji trebaju održavati površine u gradu koji će ponijeti titulu Europske prijestolnice kulture.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je istaknuo kako ne poriče postojanje problema u održavanju zelenih površina, no kazao je kako velik problem stvaraju i neodgovorni građani. Dodao je kako je upoznat s fotografijama, koje su snimljene tijekom burnih dana, te da će KD Čistoća sanirati zelene površine po prioritetima, kad prođu nemogući vremenski uvjeti. Svjesni da treba povećati kvalitetu čišćenja grada i održavanja zelenih površina, amandmanom na proračun izdvojena su dodatna 3 milijuna kuna za povećane intenziteta čišćenja i održavanja zelenih površina. Osvrćući se sve češće pozivanje na činjenicu da bi u gradu trebalo sve biti savršeno, budući da će Rijeka 2020. godine biti prijestolnica kulture, gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako ni u drugim gradovima koji su nosili tu prestižnu titulu nisu bili riješeni svi komunalni problemi.

Vijećnik Aleksandar Bulog (SDP) upitao je postoji li interes u drugim hrvatskim sredinama za uvođenje ranog učenja informatike po uzoru na Rijeku, kao što su gradovi i županije diljem Hrvatske pokazali zanimanje za uvođenje izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje po riječkom modelu.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako Grad Rijeka već godinama izdvaja prosječno 10 milijuna kuna godišnje za školske programe iznad državnog standarda, a od sljedeće školske godine taj će se iznos povećati za 1,5 milijuna kuna koji će se usmjeriti u uvođenje revidiranog programa ranog učenja informatike. Naime, Grad Rijeka program učenja informatike od 1. razreda osnovne škole provodi već 16 godina, a od jeseni će u svim školama krenuti primjena jedinstvenog programa, besplatnog za sve polaznike. Gradonačelnik je izrazio nadu kako će i za ovaj program interes pokazati druge hrvatske sredine, pojašnjavajući kako je Grad Rijeka odlučio za uvođenje ovog programa unatoč najavama nadležnog ministarstva o uvođenju nastave informatike od 5. razreda, smatrajući da se u današnje vrijeme učenje informatike može usporediti s učenjem čitanja i pisanja.

Vijećnik Predrag Miletić (Lista za Rijeku) uputio je pitanje je li Grad Rijeka trebao dostojanstvenije, primjerice znanstvenim skupom ili svečanom sjednicom Gradskog vijeća, a ne tek stručno upitno postavljenom izložbom na postamentima na Korzu, obilježiti 70 obljetnicu formiranja Gradskog narodnog odbora Rijeke i gradske vlade te izbor Petra Klausbergera za prvog poslijeratnog gradonačelnika, odnosno godišnjicu formiranja jedinstvene vlasti za Rijeku i Sušak. Ujedno je izrazio nadu kako će gradska uprava na dostojanstveniji način iduće godine obilježiti 300  godina povelje cara Karla VI koji je Rijeci i Trstu dao status slobodne carske luke te 360 godina gradskog grba.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako su izložbu na Korzu osmislili povjesničari prema dostupnoj arhivskoj građi. Izložbom su obilježena dva datuma – 12. veljače, kad je osnovan Gradski narodni odbor te 28. veljače, kad je izmjenom Zakona o teritorijalnom ustroju RH potvrđena ranija odluka o uspostavi Rijeke kao jedinstvenog grada. Napomenuo je kako Muzej grada Rijeke na ovu temu priprema opsežniju izložbu s puno više dokumenata koja će biti otvorena u narednih nekoliko mjeseci.

Istaknuvši kako će kroz nekoliko dana u Rijeci biti organiziran prosvjedni skup protiv izgradnje plutajućeg LNG terminala u Omišlju, nezavisni vijećnik Marinko Koljanin upitao je koji je stav gradonačelnika te najavio kako će pokrenuti inicijativu da se Gradsko vijeće na ovu temu očituje na sljedećoj sjednici.

Gradonačelnik Obersnel kazao je kako će kao jedan od govornika na prosvjednom skupu istaknuti kako LNG terminal, kao energetski projekt veoma važan za naš kraj, valja izgraditi sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji koja predviđa izgradnju terminala na kopnu.

Vijećnica Filipa Capan (HDZ) postavila je pitanje vezano uz prometnu problematiku na Srdočima, ustvrdivši kako planiranu izgradnju stanova putem programa društveno poticane stanogradnje ne prati i adekvatni razvoj prometnica. Smatra kako će postojeći plan rasterećivanja prometa na Srdočima, koji uključuje izgradnju spoja između Ulice Tina Ujevića i Dražičke ulice, pretvoriti Grpce u tranzitno područje, dok istovremeno stoji projekt izgradnje ceste 233. Ujedno se zapitala što će se dogoditi s prometom na Srdočima kad se na izgrađenu dionicu ceste 233 spoji planirani promet iz Kastva.

Gradonačelnik Obersnel kazao je kako Grad Rijeka smatra kako u današnjim okolnostima i uz današnju izgrađenost Srdoča cesta 233, koja prolazi između škole i stambenog naselja nije dobro rješenje, zbog čega se pristupilo planiranju spoja Ulice Tina Ujevića i Dražičke ulice kao alternativnog rješenja. Dodao je kako POS-ove stanove uvijek prati i izgradnja prateće infrastrukture – tako su za prvu fazu POS-a Martinkovac već izgrađene prometnice koje se spajaju na cestu koja vodi prema centru grada, a brži i sigurniji spoj na glavnu prometnicu osigurat će i rotor na Martinkovcu koji je trenutno u izgradnji.

Vijećnika Hrvoja Burića (BURA) zanimalo je kada će Grad Rijeka vratiti 69 milijuna kuna poslovnoj banci na račun prodanih potraživanja za zakup poslovnih prostora i komunalnu naknadu. Istaknuo je kako je Grad 2010. godine za 75 milijuna kuna prodao dospjela potraživanja, obveza na taj iznos spominje se i u poslovnim knjigama za 2014. godinu, dok je 2016. godine zabilježeno da je vraćeno 6 milijuna kuna.

Nakon što je gradonačelnik Obersnel odgovorio kako se sredstva vraćaju banci postepeno, sukladno utvrđenom dogovoru, vijećnik Burić je zatražio pisani odgovor s točnim datumima i iznosima obroka otplate.

Vijećnica Petra Karanikić (SDP) upitala je u koje svrhe će biti utrošeno 43 milijuna eura namijenjenih za Urbanu aglomeraciju Rijeka, za koje je nedavno potpisan sporazum o korištenju.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako će se sredstva koristiti za izgradnju infrastrukturnih objekata u Rijeci i ostalim općinama i gradovima koje su u sastavu Urbane aglomeracije Rijeka. U Rijeci će se tim sredstvima nabaviti 32 nova autobusa za potrebe Autotroleja, obnoviti više od 16 km plinovoda i rekonstruirati toplinski sustav, urediti Gradska knjižnica Rijeka i Dječja kuća u sklopu kompleksa Benčić te urediti inkubatora kreativnih industrija u energani bivše Tvornice papira. Slijedi potpisivanje ugovora za oko 7 milijuna eura, namijenjenih programima edukacije te socijalne i zdravstvene zaštite.

Vijećnik Josip Ostrogović (HDZ) istaknuo je kako je odborima Gradskog vijeća za sport i tehničku kulturu te gospodarstvo onemogućen kvalitetan rad zbog nedemokratskog ponašanja SDP-a i HNS-a, zbog čega nije uspio dobiti odgovor na pitanje o rashodima za naknadu za održavanje sportskih objekata. U reviziji za 2016. godinu stoji kako su rashodi ostvareni u iznosu 8,8 milijuna kn, odnosno mjesečno 734 tisuće kuna, a naknada se obračunavala i plaćala u jednakim mjesečnim obrocima, neovisno na vrijednosti radova na održavanju i upravljanju. Kako u nalazu revizije stoji kako za navedenu naknadu nisu utvrđeni troškovi koje spomenuto društvo ima za obavljanje poslova, koji bi bili temelj za izračun naknade, a program održavanja po pojedinim sportskim objektima nije donesen, vijećnika Ostrogovića je zanimalo koja je metoda korištena za utvrđivanje visine naknade.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako se ne miješa u rad odbora Gradskog vijeća, a sve primjedbe o radu odbora vijećnici trebaju uputiti predsjedniku Gradskog vijeća. Odgovarajući na pitanje o naknadi za održavanje sportskih objekata, gradonačelnik je kazao kako se gradska uprava u mnogo čemu ne slaže s nalazima državne revizije, nudeći svoja očitovanja, te kazao kako će odgovor, koji zahtjeva poduže obrazloženje, uputiti u pismenom obliku.

Vijećnik Vedran Sabljak (Hrvatski laburisti) pitao je gradonačelnika, u svjetlu najavljene dokapitalizacije i restrukturiranja Uljanik grupe, raspolaže li informacijama o tome kako će se ta situacija reflektirati na brodogradilište 3. maj, kakva je budućnost poslovanja tvrtke i koje aktivnosti poduzima s ciljem održavanja nastavka proizvodnje i nastavka poslovanja brodogradilišta, čije je poslovanje od izuzetnog značaja za Rijeku.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako su njegove mogućnosti kao gradonačelnika i člana skupštine brodogradilišta ograničene. No, svjestan važnosti 3. maja i brodogradnje za Rijeku, od prvih naznaka problema, sastao se s upravama 3. maja i Uljanika te predstavnicima sindikata 3. maja. Nadalje, na nedavno održanoj skupštini 3. maja inzistirao je da se u dnevni red uvrsti informacija o stanju tvrtke te je dobio uvjeravanje uprava 3. maja i Uljanik grupe kako se poduzimaju svi koraci s ciljem nastavka brodograđevne aktivnosti u Puli i Rijeci. Također, zajedno s predstavnicima Grada Pule te Primorsko-goranske i Istarske-županije gradonačelnik se sastao s potpredsjednicom Vlade Martinom Dalić. U narednih tjedan do dva gradonačelnik bi se trebao ponovno sastati s članovima Uljanik grupe, a na sastanku očekuje dobiti informacije o namjeri dokapitalizacije te planira izraziti svoj stav kako sredstva koja su osigurana za nabavku materijala za 3. maj, važna za nastavak brodograđevne djelatnosti, nisu adekvatna.

Vijećnik Damir Popov (HDZ) postavio je pitanje zašto kasni izgradnja spoja Ulice Ive Lole Ribara i Drenovskog puta. Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je problem u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, odnosno do dobivanja suglasnosti Ministarstva državne imovine, stoje radovi na dijelu zemljišta koji je u državnom vlasništvu. Nakon gradonačelnikovog odgovora, vijećnik Popov se upitao zašto su vijećnici MO Drenova dobili informaciju da su svi imovinsko-pravni odnosi riješeni.

Vijećnika Oskara Skerbeca (IDS) zanimalo je kakva je budućnost područja bivše rafinerije INA-e na Mlaci. Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je vlasnik zemljišta i dalje INA-a, s kojom su svojevremeno Grad i Sveučilište pregovarali o mogućnosti pretvaranja tog prostora u Znanstveno-tehnologijski park. Smatra kako će, sve dok se ne riješe vlasnički odnosi između INA-e i MOL-a, teško doći do iskoraka po pitanju uređenja prostora na Mlaci gdje, s obzirom na to da je zatvoreno već deset godina, uskoro može doći i do sigurnosnih problema s napuštenim postrojenjima.

Vijećnica Ivona Milinović (HDZ) postavila je pitanje direktoru Energa Sanjinu Kiriginu, je li izgradnja toplane u sklopu Sveučilišnog kampusa isplativa, a u svjetlu informacije kako KBC Rijeka ne želi biti korisnik te toplane, za čiju su izgradnju već osigurana sredstva Europske banke za obnovu i razvoj.

Direktor Kirigin istaknuo je kako je istina da su preko EBRD-a rezervirana sredstva te da se za njih ne plaćaju kamate, kao i to da KBC nije prihvatilo ugovor o korištenju toplane. Također, KBC se nije složio niti da se s trenutnim potrebama spoji na toplanu Vojak. Kirigin je izrazio nadu kako će KBC imati dovoljno mudrosti da ipak shvati koliko im se isplati koristiti gradsku energanu, no ako se KBC odluči na vlastitu energanu, Energo neće graditi energanu, osim u slučaju da se sredstvima ITU mehanizma osiguranim kroz Urbanu aglomeraciju Rijeka ne omogući izgradnja energane na alternativna goriva na predviđenoj lokaciji.

Vijećnica Milinović podsjetila je kako joj je na 4. sjednici Gradskog vijeća, kad je ukazala da nije isplativo graditi energanu ako se na nju ne priključi i KBC, a referirajući se na izjavu gradonačelnika u medijima, gradonačelnik Obersnel rekao da  mediji ponekad netočno prenose informacije i da je projekt isplativ i bez KBC-a. Gradonačelnik Obersnel kazao je kako ne obmanjuje javnost te je istaknuo kako će se energana na istočnom dijelu grada u svakom slučaju graditi, jer je potrebna i zbog Sveučilišta i zbog bolje opskrbe kućanstava na Vojaku i Gornjoj Vežici. Ako KBC ne bude pristao spojiti se, neće se graditi tako velika energana. Kako bi ukazao na činjenicu da je s energetskog stajališta, ali i proračunskog, neprihvatljivo da na udaljenosti od nekoliko stotina metara postoje dva slična objekta, kao i na činjenicu da se ovakvim stavom ugrožava planirani energetski projekt od kojeg bi koristi imali KBC, Sveučilište i građani u vidu smanjenih troškova centralnog grijanja, gradonačelnik se obratio ministru zdravstva Milanu Kujundžiću te ministru zaštite okoliša i energetike Tomislavu Čoriću.

Vijećnica Sandra Krpan (SDP) prenijela je inicijativu Vijeća Mjesnog odbra Srdoči za otvaranje zelene tržnice na Srdočima. Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako će Grad Rijeka razmotriti prijedlog MO te dodao kako, bude li moguće i bude li stvarno postojao interes javnosti, nema razloga da gradska tvrtka Rijeka plus, koja je nedavno preuzela djelatnost upravljanja tržnicama na malo, ne otvori i zelenu tržnicu na Srdočima. Razmotrit će se postoji li potreba za zelenom tržnicom, poput one na Zametu, ili pak za organiziranjem povremenih prodaja u tržnoj formi, poput one na Drenovi.

Vjećnik Duško Milovanović (SDP) upitao je gradonačelnika za komentar oko problematike hidrantske mreže, koja se u javnosti spominjala kao glavni razlog većih razmjera nedavnog požara u pogonu tvrtke Elgrad na Škurinjama.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako nedostatna mreža hidranata na Škurinjama nije krivnja Grada, budući da je Grad, odnosno KD Vodovod i kanalizacija zadužen samo za izgradnju javne hidrantske mreže. Svakih 150 metara vodovoda postavlja se hidrant, na području Rijeke ih ima više od 6100, a posljednja kontrola provedena od strane nadležne službe policijske uprave u studenom 2017. godine, pokazala je kako je mreža ispravna. Kad se radi o zemljištu u privatnom vlasništvu – kao i u slučaju opskrbe vodom – KD Vodovod i kanalizacija osigurava priključak na vodovodnu mrežu na granici s javnom mrežom, dok internu vodovodnu mrežu te hidrante osigurava vlasnik ili korisnik zemljišta. Vlasnik zemljišta je tvrtka Cvjećarstvo, a gradonačelnik je dodao kako odgovore o odgovornosti dati istraga, koja je u tijeku. Ujedno je prenio mišljenje vatrogasaca kako, i da je postojala adekvatna hidrantska mreža, s obzirom na razmjere požara, ona ne bi bila dostatna za osiguravanje istodobnog punjenja svih vatrogasnih vozila koja su sudjelovala u gašenju.

Nezavisni vijećnik Josip Kukuljan upitao je zašto je postupak javne nabave za objedinjenu naplatu troškova stanovanja u naredne dvije godine provodio KD Vodovod i kanalizacija, a ne Energo, koji je provodio prošli postupak te na koji će se način pravno riješiti činjenica da je novi ugovor o objedinjenoj naplati s tvrtkom Ri stan potpisan četiri dana nakon isteka prethodnog ugovora.

Gradonačelnik Obersnel podsjetio je kako sustav objedinjene naplate troškova stanovanja u Rijeci funkcionira čitav niz godina, čime se postižu značajne uštede u poslovanju. Kako postupak javne nabave nosi i određene troškove, uvedena je praksa da komunalna i trgovačka društva potpišu ugovor o zajedničkoj javnoj nabavi te se izmjenjuju u provođenju samog postupka.

Vijećnik Zvonimir Peranić (MOST) istaknuo je kako sukladno Poslovniku o radu Gradskog vijeća, ne želi postaviti pitanje, nego samo iznijeti mišljenje o dobivenim odgovorima na pitanja koje je uputio između dvije sjednice Gradskog vijeća. Referirajući se dobiveni odgovor na 168 pitanja, postavljenih sa željom da se ukaže na nelogičnosti prilikom donošenja Programa javnih potreba u kulturi, vijećnik Peranić je istaknuo kako se slaže s mišljenjem gradske uprave kako je prilikom donošenja odluke o tome koji će se programi poduprijeti sredstvima proračuna važno poznavati meritum stvari te imati uvid u prijedloge programa te financijske okvire. Naglasio je, međutim, kako upravo kako bi imao uvid u meritum stvari, od rujna protekle godine bezuspješno pokušava dobiti odgovore od pročelnika i djelatnika Odjela za kulturu te samih članova kulturnih vijeća. Vijećnik Peranić je istaknuo kako smatra da se radi o sustavu u kojem ne vrijede postavljeni normativi i kriteriji te kako unatoč tvrdnjama da gradonačelnik i Odjel za kulturu nisu intervenirali u prijedloge kulturnih vijeća, za nekoliko programa se dodijeljena sredstva razlikuju od prijedloga kulturnih vijeća.

Vijećnik Peranić je istaknuo kako je dobio kontradiktorne odgovore o sezonskim izvješćima HNK Ivana pl. Zajca.

Vijećnik Vojko Braut (SDP) je istaknuo kako ovakvo tumačenje poslovnika od strane vijećnika Peranića smatra zloupotrebom aktualnog sata.