Sklapanje ugovora o zakupu sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, upućuje

Javni poziv
neposrednim posjednicima poslovnih prostora za podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o zakupu sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona  o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 112/18).

Neposredni posjednici poslovnog prostora su osobe koje se na dan 22. prosinca 2018. godine odnosno na dan stupanja na snagu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 112/18) nalaze u neposrednom posjedu poslovnih prostora, a nemaju sklopljen ugovor o zakupu s Gradom Rijekom u svrhu legaliziranja njihovog statusa.

To su:

  • posjednici koji se nalaze u poslovnom prostoru bez valjane pravne osnove i uredno podmiruju naknadu za korištenje poslovnog prostora (npr. korisnici poslovnih prostora kojima nisu obnovljeni ugovori o zakupu) i
  • posjednici koji se nalaze u poslovnom prostoru bez valjane pravne osnove i ne podmiruju naknadu za korištenje, a u odnosu na koje se vode ovršni postupci za predaju i ispražnjenje poslovnog prostora.

 

Grad Rijeka će sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora na vrijeme od 5 godina sa neposrednim posjednikom poslovnog prostora koji do 30.06.2019. godine podnese zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu, a koji:

  • uredno podmiruje sve  troškove proizašle iz korištenja poslovnog prostora (naknada za  korištenje poslovnog prostora, troškove režija, komunalne naknade, pričuve i slično),
  • jednokratno podmiri sva dugovanja proizašla iz korištenja poslovnog prostora i sve troškove postupka/postupaka koji se vodi radi isplate i ispražnjenja.

 

Gradonačelnik Grada Rijeke je dana 05. ožujka 2019. godine donio Odluku o iznosu zakupnine za neposredne posjednike poslovnih prostora (Službene novine Grada Rijeke broj 5/2019).

Radi naprijed navedenog, pozivaju se neposredni posjednici poslovnih prostora da najkasnije do dana 30. lipnja 2019. godine zatraže sklapanje ugovora o zakupu na rok od 5 godina, ukoliko imaju podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Rijeci, odnosno ako jednokratno plate naknadu za korištenje poslovnog prostora utvrđenu u postupku radi naplate dugovanja s osnova neplaćene naknade za korištenje poslovnog prostora i radi iseljenja iz poslovnog prostora. U slučaju podmirenja svih navedenih troškova, svi sudski postupci koji se vode u odnosu na navedeni poslovni prostor obustavit će se, a neposredni posjednik snosi sve troškove postupka do obustave.

U privitku ovog javnog poziva  je zahtjev koji je potrebno ispuniti i poslati preporučenom pošiljkom na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, Rijeka, Titov trg 3 ili osobno predati  u pisarnici Grada Rijeke na adresi Titov trg 3.