Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, u svojstvu Nositelja izrade prostornih planova za područje grada Rijeke, objavljuje Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem članka 98. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17), te Zaključka gradonačelnika Grada Rijeke (Klasa:023-01/18-04/103-26; Urbroj: 2170/01-15-00-18-46) od 13. kolovoza 2018. godine, u svojstvu Nositelja izrade prostornih planova za područje grada Rijeke, objavljuje

JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA I DOPUNAMA DETALJNOG PLANA UREĐENJA
PODRUČJA POTOK

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok održati će se od  29. kolovoza  do  7. rujna  2018.  godine.

Za  sve  zainteresirane  osobe  osiguran  je  javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana u periodu od 29. kolovoza do 7. rujna  2018. godine:

  • u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, svaki radni dan od 8 do 16 sati,
  • na web stranici: www.rijeka.hr

Za  vrijeme  trajanja  javne  rasprave,  4. rujna 2018. godine bit će organizirano javno  izlaganje  Prijedloga  Izmjena i dopuna Plana :

  • za stručnu javnost (javnopravna tijela i mjesni odbor) u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju u 10,00 sati,
  • za svu zainteresiranu javnost u prostorijama Mjesnog odbora Potok, Milana Butkovića 2, u 18 sati.           

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem kao nositelj izrade Prijedloga Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke će, po potrebi, pružati dodatno tumačenje Prijedloga Izmjena i dopuna Plana unutar uredovnog radnog vremena od 8:30 do 13:00 sati – u vrijeme trajanja javne rasprave.

Prijedlozi,  primjedbe i mišljenja na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave :

  • predati u pismenom obliku, poštom ili putem urudžbenog zapisnika, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Titov trg broj 3,
  • dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani te dostavljeni u roku (do 7. rujna 2018.),  neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Uredno podnesenom primjedbom/prijedlogom smatra se ona u kojoj su čitko navedeni ime i prezime te adresa i telefon podnositelja, broj  katastarske čestice na koju se primjedba/prijedlog odnosi te razlog podnošenja iste.

Cjelokupna dokumentaciju s Javne rasprave dostupna je za preuzimanje:

Tekstualni dio:

Obrazloženje izmjena i dopuna Plana

Odredbe za provođenje

Sažetak za javnost

Grafički dio – Kartografski prikazi::

1. Detaljna namjena površina MJ 1:1000
2. Prometna, elektronička komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
2.1. Prometna infrastrukturna mreža MJ 1:1000
2.2. Komunalna infrastruktura – vodoopskrba, odvodnja i plinoopskrba MJ 1:1000
2.3. Komunalna infrastruktura – elektroopskrba i elektroničke komunikacije MJ 1:1000
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina MJ 1:1000
4. Uvjeti gradnje
4.1. Uvjeti gradnje – razine MJ 1:1000
4.2. Uvjeti gradnje – građevne čestice, regulacijski pravci i uklanjanje postojećih građevina MJ 1:1000