Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Martinkovac.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 , 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 10.07.2018. godine, donijelo je

Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja trgovačkog područja Martinkovac

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi:

  • uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenih GUP-om,
  • usklađivanja planskih rješenja s programima izgradnje poslovnih, stambenih ipratećih sadržaja, tj. usklađivanja uvjeta gradnje, oblika i veličine građevnih čestica na području poslovne namjene, planske oznake K2-15 i K2-16, kao i unutar područja stambene namjene smještenog na zapadnom, kontaktnom dijelu područja obuhvata s aktualnim programima investitora / vlasnika zemljišta,
  • uređenja područja poslovne namjene te omogućavanje sanacije i rekonstrukcije postojećih građevina poslovne namjene,
  • poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s izmjenama prostornih rješenja, ciljevima i rješenjima utvrđenih prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.