Grad Rijeka, Odjel za poduzetništvo, objavljuje pisani Poziv na iskazivanje interesa za kupnju lokacija (građevnih čestica) u Poduzetničkoj zoni Bodulovo

Predmet poziva je iskaz interesa poduzetnika za kupnju građevnih čestica, odnosno namjera investiranja i poslovanja u Poduzetničkoj zoni Bodulovo.

PZ Bodulovo logotip
Poduzetnička zona Bodulovo smještena je na sjeverozapadnom djelu grada Rijeke na području naselja Škurinje. Prostorno je udaljena 1,2 kilometra od riječke zaobilaznice (autoceste), 4 kilometra od luke Rijeka i željeznice te 29 kilometara od Zračne luke Rijeka. Izgradnjom državne ceste D403 (plan srpanj 2023.), udaljenost Zone od luke Rijeka te željeznice smanjit će se, odnosno znatno će se skratiti vrijeme prometovanja.

Trenutno se na području Zone izvode radovi izgradnje komunalne infrastrukture (projekt sufinanciran iz EU fondova), koji bi prema planu trebali završiti u prvoj polovici ove godine. Završetkom projekta, Zona će biti opremljena kompletnom komunalnom infrastrukturom (prometnica, vodovod, fekalna odvodnja, oborinska odvodnja, elektroenergetska infrastruktura, javna rasvjeta, telekomunikacijska infrastruktura, plinovod te javne zelene površine)

Završetkom projekta poduzetnicima će na raspolaganje biti stavljene lokacije (građevne čestice) ukupne površine 19.694 m2, veličine od 1.029 m2 do 8.558 m2.

U nastavku poziva nalaze se grafike s lokacijom Zone na području naselja Škurinje, odnosno smještaja numeriranih građevnih čestica u području Zone. Numerirane građevne čestice moguće je usporediti s istima u priloženoj tabeli u kojoj je za svaku česticu iskazana površina, maksimalna tlocrtna i bruto izgrađenost, katnost te koeficijenti iskoristivosti i izgrađenosti.

Svaki interesent po ovom pozivu ima mogućnost iskazati interes za bilo koju lokaciju (građevnu česticu), s napomenom da će samo jedan interesent imati mogućnost kupnje najviše dvije lokacije. Naime, zbog sufinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture iz sredstava EU fondova, Grad se obvezao da će na području Zone poslovati najmanje 8 poduzetnika na 9 lokacija.

Vodeći se ciljevima definiranim u Planu razvoja grada Rijeke 2021. – 2027. i odredbama Detaljnog plana uređenja – radna zona Bodulovo, na području Zone neće biti moguće graditi supermarket, trgovački centar i sl., već se prodajni prostori mogu pojaviti samo kao dodatak osnovnoj djelatnosti. Također, raspisom natječaja za prodaju lokacija definirat će se kriteriji za bodovanje pojedinih djelatnosti u postupku natjecanja, a sve u skladu s navedenim Planom razvoja.

Početna cijena kvadratnog metra iznosi 61 Euro, dok će se konačna cijena utvrditi u postupku nadmetanja.

Poduzetnik/interesent interes iskazuje putem priloženog Obrasca, kojeg elektroničkom poštom dostavlja Gradu Rijeci na sljedeće e-mail adrese: dario.dobrilovic@rijeka.hr ili  poduzetnistvo@rijeka.hr

Iskazivanje interesa poduzetnika ne predstavlja preuzimanje bilo kakvih obveza, već služi isključivo za potrebe analize interesa za kupnju lokacija, odnosno namjere ulaganja u Zonu.

Poziv se smatra objavljenim danom objave na mrežnim stranica Grada, a rok za dostavu popunjenog Obrasca je 01. ožujka 2022. godine.

Opće informacije o Zoni, odnosno mogućnostima kupnje lokacija, mogu se dobiti na broj telefona 051 209 214, ili e-mail dario.dobrilovic@rijeka.hr.

Tabela površina građevnih čestica, izgrađenost i iskorištenost građevnih čestica u Poduzetničkoj zoni Bodulovo

broj čestice pov. građ. čestice (m²) maks.tloc. izgrađ. (m²) maks.brutto izgrađ.pov. (m²2) maks. katnost kig kis
17. 8.558 2.200 8.800 po+p+2 0,26 1,03
23. 1.371 178 712 po+p+2 0,13 0,52
24. 3.153 1164 4.000 po+p+2 0,37 1,26
25. 1.035 281 1.124 po+p+2 0,27 1,09
26. 1.095 300 1.200 po+p+2 0,27 1,1
27. 1.088 300 1.200 po+p+2 0,28 1,1
28. 1.075 300 1.200 po+p+2 0,28 1,12
30. 1.029 300 1.200 po+p+2 0,29 1,17
31. 1.290 300 1.200 po+p+2 0,24 0,94
ukupno 19.694 5.323 20.636
Izvor:  Detaljni plan uređenja trgovačkog i uslužnog područja – radna zona Bodulovo, SN Primorsko-goranske županije 20/04

Grafike


Europski fond za regionalni razvoj