Odjel gradske uprave za kulturu objavio je Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2019. godini.

Javne potrebe u kulturi čine kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Rijeku koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke. Rok za podnošenje prijedloga programa traje od dana objave do 5. listopada 2018. godine, najkasnije do 16,00 sati.

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/09, 15/11, 21/11 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/16) Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu raspisuje

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA RIJEKE U 2019. GODINI

I.

Javne potrebe u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke su kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Rijeku.

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnikom o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/09, 15/11, 21/11 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/16) i kriterijima za vrednovanja prijedloga Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini uvrstit će se:

 • programi u muzejskoj djelatnosti,
 • programi u izložbenoj djelatnosti i likovnim umjetnostima,
 • programi u glazbenoj djelatnosti,
 • programi u scenskoj djelatnosti (dramskoj umjetnosti, plesu i pokretu),
 • programi u kazališnoj djelatnosti,
 • programi u knjižničnoj djelatnosti,
 • programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti,
 • programi u filmskoj djelatnosti,
 • programi nove medijske kulture,
 • programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • programi kulture – mladi i
 • programi kulture u zajednici (programi njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije na području gradskih mjesnih odbora, programi društava prijateljstva i dr.).

II.

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti na području kulture.

III.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provest će Kulturna vijeća Grada Rijeke.

Prihvaćeni će se programi sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Grada Rijeke u skladu s normativima za sufinanciranje programa kojima su utvrđeni maksimalni iznosi sufinanciranja za pojedine vrste programa.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2019. godini donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na prijedlog Gradonačelnika.

IV.

Predlagatelji programa obvezni su svoje prijave programa podnijeti isključivo u elektroničkom obliku putem eprijavnica koje se nalaze na internetskim stranicama Grada Rijeke – www.rijeka.hr.

E-prijavnice i priloge nije potrebno ispisivati i slati u papirnatom obliku.

Predlagatelji koji svoje programe planiraju organizirati u Hrvatskom kulturnom domu obavezni su priložiti i Obrazac za korištenje Hrvatskog kulturnog doma.

Rok za podnošenje prijedloga programa traje od dana objave do 5. listopada 2018. godine, najkasnije do 16,00 sati.

Neće se uzeti u razmatranje prijave programa:

 • podnesene nakon isteka roka za podnošenje prijava,
 • koje nisu podnesene putem odgovarajućeg obrasca (prijavnice) za pojedinu djelatnost i
  vrstu programa,
 • koje ne sadrže propisanu dokumentaciju navedenu u obrascima (prijavnicama),
 • u kojima je zatraženi iznos sredstava iznad normativa sufinanciranja programa,
 • koji su dio programa Europske prijestolnice kulture 2020. i koji će biti sufinancirani od
  strane RIJEKA 2020. d.o.o. u 2019. godini.

Kulturno vijeće zadržava pravo zatražiti od predlagatelja pojašnjenje dostavljene prijave prilikom ocjenjivanja iste.

Dodatne materijale o uvjetima za predlaganje programa, kriterijima za vrednovanje prijedloga programa u pojedinim djelatnostima, sustavu ocjenjivanja, normativima za sufinanciranje prijedloga programa i uputama za predlagatelje, predlagatelji mogu dobiti ili saznati na internetskim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr u stupcu Teme za građane – Kultura – Javne potrebe te u informativnom centru Grada Ri-info, Korzo 18 b.

Informacija o odabranim programima bit će dostupna isključivo putem objave Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2019. godinu u ”Službenim novinama Grada Rijeke” http://sn.rijeka.hr/, kao i na internetskim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr u stupcu Teme za građane – Kultura – Javne potrebe te u informativnom centru Grada Ri-info, Korzo 18 b.

Predlagatelji programa neće se na drugi način obaviještavati u pisanom obliku o neprihvaćanju predloženog programa.