Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje nekretnina – javnih površina za postavu privremenih objekata – uslužnih naprava na području grada Rijeke.

Ponude trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Rijeke, Titov trg 3, do 16. listopada 2020. godine, do 12,00  sati, bez obzira na način dostave.