Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, objavljuje javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za postavu privremenih objekata (kiosci i montažni objekti) na području grada Rijeke.

Poziv za dostavu ponuda i potrebna dokumentacija u prilogu natječaja.

Ponude trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Rijeke, Titov trg 3,
do 21. prosinca 2020. godine, do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.