Grad Rijeka trebao bi na prvoj radnoj sjednici Gradskog vijeća dobiti novi Statut čiji je prijedlog na svom redovnom kolegiju usvojio gradonačelnik Vojko Obersnel. U Statut su ugrađene nove ovlasti gradonačelnika i Gradskog vijeća te utvrđena manjinska pitanja. Gradonačelnik je donio i odluke vezane kupnju broda Galeb i protupožarnu zaštitu.

Kako je istaknula pročelnica Ureda Grada Ksenija Linić, izradi potpuno novog statuta pristupilo se s obzirom na značajne novine u zakonskoj regulativi te činjenicu da je Statut već doživio niz izmjena i dopuna. Glavnina promjena uvjetovana je izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te donošenjem zakona o izboru načelnika, gradonačelnika i župana. Naime, novouvedeni sustav neposrednog izbora gradonačelnika i njegovih zamjenika odrazio se i na promjenu opsega njihovih prava, obveza i odgovornosti, pa je tako došlo do svojevrsne podjele izvršnih ovlasti između gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Prema novom statutu, gradonačelnik je odgovoran za planiranje i izvršavanje proračuna, može odlučivati o stjecanju imovine do najviše milijun kuna te mora dva puta godišnje podnositi izvještaj Gradskom vijeću. Propisano je da gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu biti razriješeni putem referenduma, kojeg raspisuje Gradsko vijeće glasovima većine vijećnika, s time da pitanje razrješenja mogu pokrenuti i birači, odnosno najmanje 20% upisanih u popis birača Rijeke.

Statutom je propisano da jedan od zamjenika mora biti pripadnik nacionalne manjine, uz dosadašnju odredbu da jedan od potpredsjednika Gradskog vijeća mora biti iz redova talijanske ili srpske manjine. Bude li jedan od zamjenika morao odstupiti s dužnosti, neće se provoditi ponovni izbori, ali će se izbori provesti ukoliko oba zamjenika više ne budu mogli obavljati svoju funkciju.

Pored ostalih izmjena, Statutom je broj radnih tijela Gradskog vijeća povećan na 16, a na prijedlog stanovnika Trsata, njihov mjesni odbor promijenit će ime i zvat će se Mjesni odbor Grad Trsat.

Zamjenik gradonačelnika Željko Jovanović istaknuo je kako je odredbama ovog statuta Grad Rijeka potvrdio kako se brine o nacionalnim manjinama. Osvrćući se na neke prigovore da u Gradskoj upravi u deset godina nije zaposlen niti jedan pripadnik nacionalne manjine, Jovanović je istaknuo kako 10% zaposlenika Grada Rijeke čine pripadnici različitih manjina.

2. gradonačelnikov kolegij lipanj 2009.Gradonačelnik Obersnel osvrnuo se na djelokrug rada Grada Rijeke, istaknuvši kako je u Statut ugrađeno da Grad Rijeka obavlja poslove koji su mu dodijeljeni Ustavom RH i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ali ne i posebnim zakonima, kao što su primarna zdravstvena zaštita, promet ili održavanje javnih cesta.
“Ipak, iskoristili smo mogućnost da u Statutu istaknemo sve te nadležnosti Grada Rijeke. Nastavit ću borbu svim raspoloživim sredstvima da se izmjene posebni zakoni, kako bi Grad Rijeka mogao preuzeti odgovornosti koje mu daju Ustav i zakon o lokalnoj upravi”, kazao je gradonačelnik.

Grad položio novac za kupnju broda Galeb
Gradonačelnik je izvijestio da je u međuvremenu od posljednjeg Kolegija gradonačelnika donio odluku prema kojoj se odobrava isplata kupovnine u iznosu od 150.000 eura za brod Galeb, sukladno rješenju Trgovačkog suda u Rijeci. Brod Galeb je u listopadu 2006. godine zaštićen kao kulturno dobro te je sukladno zakonskim propisima pravo prvokupa pripalo jedinici lokalne samouprave na čijem području se kulturno dobro nalazi.
“Odlučio sam iskoristiti tu zakonsku mogućnost, procjenjujući da se radi o vrijednom kulturnom dobru i brodu koji predstavlja dio naše prošlosti, a koja je jednim dijelom vezana i za Rijeku, te je Grad Rijeka sudjelovao na dražbi za prodaju Galeba,” kazao je gradonačelnik.

2. gradonačelnikov kolegij lipanj 2009.

U 2008. godini bez većih opasnosti od požara
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Rijeka Hinko Mance izvijestio je gradonačelnika o provođenju mjera zaštite od požara na području grada Rijeke u 2008. godini. Riječki vatrogasci sudjelovali su u gašenju 594 požara, od čega niti jedan većih razmjera, te u 488 tehničkih intervencija, što je na razini prethodnih godina. Mance zaključio kako su profesionalni i dobrovoljni vatrogasci odradili uspješnu godinu, u kojoj je velika pažnja posvećena i preventivnim aktivnostima, odnosno podizanju razine zaštite od požara.

Gradonačelnik je donio Odluku o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe, zatim Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara te Odluke o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području grada Rijeke.

Velika aktivnost mjesnih odbora
Usvojeno je izvješće o radu vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke za 2008. godinu, za koje je iz gradskog proračuna izdvojeno 12,5 milijuna kuna, uz 60.000 kuna prikupljenih iz donacija. Pročelnik Odjela za gradsku upravu i samoupravu Mladen Vukelić istaknuo je kako je kako su 33 vijeća mjesnih odbora napravila ogroman posao, a kao ilustraciju iznio je podatak da je tijekom protekle godine održano gotovo 300 sastanaka s predstavnicima gradske uprave te ustanova i društava u vlasništvu Grada, održani su brojni kulturno-zabavni, sportski i ekološki programi, dok je u manje komunalne zahvate utrošeno čak 10,2 milijuna kuna.

Skip to content